Že več let nedokončana gradnja na Dobenu

0
907
Gradnja leta 2016

Iz arhiva:
Lansko leto (2018) smo se spraševali (prispevek smo objavili leta 2017), kako lahko nekateri dobijo dovoljenje za gradnjo na čudoviti lokaciji na Dobenu, ki kazi razgled v dolino. No, pa se je očitno nekaj zataknilo. Upamo lahko, da ne bomo gledali ta nedokončani objekt še naslednja desetletja…
… nismo se zmotili, kar bi bilo skoraj nemogoče. Tako je, če se Ministrstvo za okolje ukvarja predvsem s spreminjanjem zakonov v korist kapitala in škodo okolja. Se sprašujete, kdo ali kako je dobil dovoljenje za to gradnjo.

______________________________________________________________________

Izdaja gradbenih dovoljenj je za področje Občine Mengeš, kamor sodi naselje Dobeno v pristojnosti Upravne enote Domžale.
V postopku izdaje dovoljenja sodelujejo poleg projektanta tudi nosilci urejanja v prostoru, ki podajo k projektu svoje mnenje, vsi skupaj pa morajo zagotoviti, da bo projektna dokumentacija skladna s prostorskim aktom občine.
Občina se zaveda problema nedokončanih gradenj, vendar sama nima pristojnosti posegati v dinamiko same gradnje. Za to je odgovoren lastnik oziroma investitor gradnje.
Občina Mengeš

Gradnja 2021

Na Dobenu je kar nekaj novogradenj

____________________________________________________________________

Nedokončani gradnji na Dobenem – odgovor Upravne enote Domžale

Dne 14. 5. 2021 ste Upravni enoti Domžale poslali vprašanje glede nedokončane gradnje na Dobenem. Sprašujete, kako lahko nekateri dobijo dovoljenje za gradnjo na čudoviti lokaciji na Dobenem, ki kazi razgled v dolino, ter upate, da ne boste gledali nedokončane objekte še desetletja. Glede na to, da je kar nekaj novogradenj na Dobenem, sprašujete tudi ali je res treba pozidati to čudovito izletniško točko. Vlogi se priložili fotografiji dveh nedokončanih gradenj.
Po pregledu aktivne, tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva Upravne enote Domžale vam s tem v zvezi posredujemo naslednje pojasnilo:
Za obe gradnji je Upravna enota Domžale izdala gradbeni dovoljenji, prvo je bilo izdano marca 2014 (nedokončana gradnja), druga pa junija 2020 (objekt v gradnji). Gradnji sta se, tako na podlagi prej veljavnega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 03/2002 in 4/2005 in 5/2005 – čistopis) in na podlagi trenutno veljavnega Občinskega prostorskega načrta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št., 5/2013, 6/2013 – uradni popravek in 3/2020), nahajali na zazidljivem zemljišču, gradnji pa sta bili v obeh primerih skladni z določbami prostorskega akta in z določbami predpisov o urejanju prostora, kar so potrdili tudi izdelovalci predložene projektne dokumentacije. Za vsebino dokumentacije je po določbah Gradbenega zakona odgovoren projektant, ki v okviru storitve projektiranja, v skladu s pravili stroke, zagotovi, da je izdelana projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, zagotovi predpisne tehnične rešitve in zagotovi koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov, ki odgovarjajo za strokovne rešitve v projektni dokumentaciji.
Občina Mengeš, ki je pristojna za sprejemanje in tolmačenje prostorskih izvedbenih aktov na njenem teritoriju, se je do obeh gradenj opredelila in sicer je v primeru, ko je veljal še Zakon o graditvi objektov – ZGO-1, podala soglasje, iz katerega je bilo razvidno, da je soglašala z gradnjo po predloženi projektni dokumentaciji, v drugem primeru pa je skladno z Gradbenim zakonom podala pozitivno mnenje o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom.
Kar se tiče vprašanja nedokončane gradnje veljavni Gradbeni zakon ne določa, v kakšnem časovnem okviru je treba neko gradnjo zaključiti.
Upravni organ še dodaja, da je za ugotavljanje skladnosti izvedene gradnje na terenu z izdanim gradbenim dovoljenjem pristojen gradbeni inšpektor na Inšpektoratu RS za okolje in prostor.

Marko Grujičić, mag. prav.
Načelnik

 

Oglasno sporočilo