TeDni(K) Občine Kamnik (12.7.2021)

0
500

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter obnova vodovoda v naselju Žale

Gradbena in asfalterska dela v naselju Žale so končana.

Izvajalec del je v preteklem tednu uredil bankine in namestil elektro omarico pri črpališču za odpadne vode.  Sledi ureditev še vse potrebne dokumentacije za priklop črpališča na električno omrežje in pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo za odpadne vode.

Sanacija plazu pod občinsko cesto Soteska – Poreber

Pod občinsko cesto Soteska – Poreber, v kraju Hrib pri Kamniku, se izvaja sanacija zemeljskega plazu in ureja odvodnjavanje občinske ceste.

Izvajalec del je na pobočju brežine pod cesto izvedel podporno konstrukcijo, ki bo preprečevala nadaljnje plazenje zemljine pod cesto. Sočasno s sanacijo plazu se bo izvedla ureditev odvodnjavanja ceste. Dela bodo zaključena predvidoma v tem tednu.

Ureditev dela makadamske ceste Šimnovec – Zeleni rob

Občina Kamnik je pristopila k ureditvi dela ceste Šimnovec – Zeleni rob. V planu je ureditev odvodnavanja in nadalje dovozne ceste na tem območju.

Oddelek za družbene dejavnosti

Energetska sanacija Policijske postaje Kamnik

Za energetsko sanacijo Policijske postaje Kamnik je bila 17. junija 2021 opravljena formalna uvedba v delo. S strani Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o. se je izvedla cestna zapora v bližini objekta sanacije, saj je izvajalec v preteklem tednu pričel s pripravo gradbišča.

V okviru energetske sanacije so predvidena naslednja dela:

  • zamenjava strehe (kritine in po potrebi zamenjava dotrajanih delov ostrešja),
  • izolacija podstrešja,
  • obnova in izolacija fasade,
  • zamenjava okenskih rešetk v pritličju,
  • dograditev ogrevalnega sistema s toplotno črpalko,
  • zamenjava notranjih svetil z energetsko varčnejšimi.

Stavbno pohištvo se na objektu ne bo menjalo, saj so bila okna  zamenjana pred kratkim. Ker je objekt v starem mestnem jedru, so bili za predvidene posege pridobljeni tudi kulturno varstveni pogoji, tako se bodo vsa dela izvajala s sodelovanjem ZVKD – OE Kranj.

Rok za dokončanje del je 120 dni od uvedbe v delo, vrednost pogodbenih del pa znaša 159.481,88 evrov z DDV.

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

.Državna revizijska komisija je na svoji spletni strani 9. julija 2021 v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SGP GRADITELJ, d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik, zoper ravnanje Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik objavila sklep št. 018-101/2021-10 in zavrnila zahtevek za revizijo podjetja SGP GRADITELJ, d. d. kot neutemeljen. Prav tako je zavrnila zahtevek za povrnitev stroškov pravnega varstva neizbranemu podjetju SGP GRADITELJ, d. d., Maistrova ulica 7, Kamnik.

.Občina Kamnik bo po tej odločitvi Državne revizijske komisije nadaljevala s postopki in v najkrajšem možnem času z izbranim ponudnikom pristopila k podpisu pogodbe o izvedbi del ter s tem k začetku težko pričakovane izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenija pa je bilo v preteklem tednu za obnove šol in vrtcev zagotovljenih dodatnih 73.000.000 evrov, in sicer bodo do sredstev upravičene vse občine, ki so na spomladanskem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oddale popolne vloge za nepovratna sredstva. S tem bo Občina Kamnik upravičena do 2.348.677 evrov nepovratnih sredstev.

Pravnoformalno zaživela Zavod za turizem in šport Kamnik ter Zavod za kulturo Kamnik

V tem mesecu so bili izvedeni vsi postopki glede novoustanovljenih javnih zavodov, in sicer sta v AJPESU vpisana Zavod za turizem in šport Kamnik ter Zavod za kulturo Kamnik. 

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu se je zaključila javna razgrnitev za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan –  Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021.

Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

Poleg prej navedenega akta se je v preteklem tednu zaključila tudi javna razgrnitev za dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno – 02 Šmartno v Tuhinju. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2020 dne 14. 8. 2020. Elaborat za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta 19-307 v mesecu december 2019, dopolnitev maj 2021.

Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam za stanovanjsko gradnjo in zelenim površinam. Lastnik zemljišč in investitor v območju obdelave želi urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastruktureNa oba predloga Oddelek za urejanje prostora ni prejel pripomb.

Oddelek za razvoj in investicije

Kolesarska veriga na podeželju

V sredo, 7. junija 2021, je v prostorih BSC Kranj potekal sestanek v zvezi s projektom Kolesarska veriga na podeželju. Projekt se je začel izvajati oktobra 2020 in bo potekal do novembra 2022. Vodilni partner projekta je LAS Gorenjska košarica, partnerji pa so LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS  Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov. 

Vrednost projekta brez DDV: 143.047,59 evrov, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.664,28 evrov.

Projekt je namenjen uvedbi in nadgradnji kolektivnega sistema množične mobilnosti na območju 12 lokalnih akcijskih skupin in kar 32 občin v Sloveniji. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo mobiln.si ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v Sloveniji bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območjih podeželja. Aktivnosti bodo približale trajnostno mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivim skupinam.

S certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, izobraževanjem o uporabi električnih koles ter prenosom dobrih praks med območji LAS se bo zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na območju LAS Srce Slovenije dvignila na višjo raven. To bo vplivalo na povečanje trajnostnih oblik kolesarskega turizma, nova delovna mesta in prepoznavnost območja LAS. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le-teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečala raba učinkovite rabe energije, obnovljivih virov in znižale emisije CO2. Pripravljena bo tudi študija pozitivnih učinkov operacije in povezava vseh v skupno spletno in mobilno točko. Skupna promocija bo omogočila delitev projektnih vsebin med uporabnike.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020.

Strokovni obisk madžarskih partnerjev projekta StimulArt

Občina Kamnik ter Zavod za turizem in šport Kamnik sta projektna partnerja v projektu StimulArt, ki se v Kamniku izvaja že od marca 2019. Projekt se ukvarja s krepitvijo kreativnih in kulturnih industrij v Kamniku ter ostalih sodelujočih partnerskih mestih, kot rezultat projekta pa bomo, poleg pilotnih aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju Smodnišnice, pridobili tudi Strategijo razvoja kulturnih in kreativnih industrij v občini Kamnik. Ravno priprava strategije pa je bila tudi razlog strokovnega obiska madžarskih partnerjev, saj je deljenje izkušenj med partnerji ena izmed ključnih prednosti, ki jih s tovrstnim sodelovanjem lahko pridobiš.

Madžarska Občina Jászberény je vodilni partner pri projektu StimulArt, kot partner pa sodeluje tudi neprofitna organizacija Jászkerület. Predstavniki obeh partnerjev so se v Kamniku zadrževali v torek6. in sredo, 7. julija 2021.

V prvem dnevu njihovega obiska jih je, na območju nekdanje Smodnišnice, sprejel in pozdravil župan Matej Slapar, s sodelujočimi akterji pa smo jim pripravili tudi kratko predstavitev o poteku priprave Strategije kulturnih in kreativnih industrijo zgodovini smodnišnice ter začetkih razvoja Kulturne četrti Barutana. Ogledali so si KIKštarter, Dom kulture Kamnik in območje Alprema, ki je eden izmed primerov dobre prakse – kako opuščene industrijske objekte napolniti z vsebino, ki je pogosto povezana prav s kreativnimi in kulturnimi industrijami.

Drugi dan njihovega obiska smo jim Kamnik predstavili še z drugega, bolj turističnega vidika, ki je prav tako eden izmed pomembnejših sektorjev v občini. V dopoldanskih urah so imeli gostje organiziran voden ogled po Mekinjskem samostanu (prav tako primer revitalizacije kulturne dediščine), kjer so bili tekom svojega obiska tudi nastanjeni, obiskali so Turistično-informacijsko točko v Kamniku, kjer jih je sprejel novi direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Rok Jarc, si ogledali muzejsko zbirko na gradu Zapricah in izvedeli več o sami zgodovini mesta ter se po mestu sprehodili s turističnim vodnikom.

Na podlagi odzivov so bili gostje nad obiskom navdušeni, zavdušilo jih je mesto s čudovitim pogledom nad vznožje gora, prav tako pa so od obiska odnesli pomembne lekcije predvsem z vidika revitalizacije opuščenih industrijskih (in kulturnih) površin, ki jih pogosto zapolnjujejo ravno kreativne in kulturne vsebine. Njihova največja lekcija je bila, da se popolnoma nič ne da spremeniti čez noč, da je za večje projekte revitalizacije poleg velikih finančnih vložkov potrebno tudi veliko časa, truda in zainteresiranih akterjev ter je pri tem najpomembnejši pristop od spodaj navzgor.

Projekt StimulArt se izvaja v sklopu programa Interreg Srednja Evropa in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nagradite svoje izdelke z znakom kakovosti SRCA Slovenije

Kakovost izdelkov danes ni več le naključje ali želja ponudnika, pač pa je to potreba vsakega proizvajalca, rokodelca ali prehranskega ponudnika, ki želi biti konkurenčen in uspešen. Kolektivna blagovna znamka Srce Slovenije zagotavlja kakovost pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja z območja destinacije SRCE SLOVENIJE.

Če v Srcu Slovenije ustvarjate rokodelske izdelke oziroma izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, vabljeni, da kakovost vaših izdelkov preverite s prijavo na razpis za uporabo Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije. Fizične osebe z dejavnostjo, nosilci kmetijskih gospodarstev in podjetja iz občin Kamnik, Litija, Lukovica in Mengeš se lahko na razpis prijavite brezplačno. Rok za prijavo je 5. oktober 2021. Interes za prijavo pa sporočite že prej, nekje do začetka septembra. Preverite razpisne pogoje na spletni strani http://www.srce-slovenije.si/okolje. Dodatne informacije: rokodelski izdelki – Mija Bokal, 01 89 62 713, mija.bokal@razvoj.siprehranski izdelki – Tina Pregel, 01 89 62 714, tina.pregel@razvoj.si.

S certifikatom Srca Slovenije se ponaša že 55 ponudnikov.

Pridružite se nam tudi vi in skupaj z nami ustvarjajte uspešne zgodbe v Srcu Slovenije.

Oglasno sporočilo