TeDni(K) Občine Kamnik (2.8.2021)

0
478

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu na javni poti Špitalič – Dolina

Sanacije plazu na občinski cesti javni poti Špitalič – Dolina se nadaljuje.

Izvajalec del je uspešno zaključil z izgradnjo podpornega kamnitega zidu v dolžini 26,5 metrov nad cesto in začel z gradnjo drugega podpornega kamnitega zidu v dolžini 10,60 metrov na spodnjem delu odseka.

 

Sanacija plazu na javni poti Laze – Vrhač

Nad občinsko cesto javni poti Laze – Vrhač se je zaključena sanacija nevarnega zidu, ki se je nevarno nagibal proti občinski cesti.

Lastnik zemljišča je investiral v novi podporni zid iz kamna v betonu, ki je bil uspešno zaključen v preteklem tednu.

 

Ureditev varnih šolskih poti v Nevljah

Občina Kamnik nadaljuje z urejanjem varnih površin za pešce na območju šole v Krajevni skupnosti Nevlje.

Ob izgradnji in urejanju varnih šolskih poti se bo uredilo tudi krožišče pri tamkajšnji podružnični osnovni šoli. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu večji del namenil zagotavljanju urejanja poti oziroma pločnikov, dokončala se je izgradnja meteorne kanalizacije in vodovoda, začeli pa so s polaganjem kock na pripadajočem parkirišču.

Do sredine avgusta bo potrebno dokončno izvesti in urediti krožišče.

Ureditev varnih šolskih poti v naselju Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je pretekli tednu nadaljeval z ureditvijo varne šolske poti z regionalne ceste proti Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju.

Izvajal je zemeljska dela, kabelsko kanalizacijo in položil robnike ob desni strani regionalne ceste v smeri proti Ločici. Dela se nadaljujejo z ureditvijo avtobusne postaje, pločnikom do odcepa za osnovno šolo in s pripravo instalacij za osvetlitev površin.

Ureditev Stražnega stolpa Malega gradu

Prva faza ureditve Stražnega stolpa na Malem Gradu se zaključuje. Urejena je bila zasteklitev, spustil se je strop na obstoječi zid ter uredilo začasno stopnišče.

Zasteklitev Stražnega stolpa Malega gradu pomeni prvo fazo revitalizacije malograjskega stolpa in bo predvidoma izvedena do julija 2021. Obenem z izvedbo zasteklitve poteka novelacija projekta prenove iz leta 2010, ki je takrat že pridobil kulturnovarstveno soglasje omenjenega Zavoda. Novelacija je potrebna, ker je prišlo do spremembe namembnosti. Projekt iz leta 2010 je v Stražnem stolpu predvideval gostinski lokal.

Glede na to, da je Občina v lanskem letu pridobila 117.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev za turistično promocijske namene, bo Stražni stolp po novem namenjen stalnemu razstavišču, v katerem bo predstavitev zgodovine (in arheoloških najdb) Malega gradu in multimedijska predstavitev Velike planine. Razstavni projekti bodo potekali v povezavi z Medobčinskim muzejem Kamnik. Z zasteklitvijo smo vzpostavlili osnovni pogoji za pripravljalna dela omenjenih razstav. Predvidevamo, da bo Stražni stolp odprt za javnost v letu 2022.

Dela, ki so se izvajala poleg projekta zasteklitve, dejansko spadajo v sklop zasteklitve, saj se brez teh del zasteklitev ne da narediti. Pred zasteklitvijo je bilo potrebno premestiti obstoječe stropnike, ki so v letu 1991 služili kot gradbeni oder za postavitev strehe. Stropnike, ki so danes nameščeni na obodu stolpa je bilo potrebno prelocirati za približno 90 centimetrov nižje in jih namestiti na obstoječi zidni zob. Na stropnike so se pritrdile obdelane smrekove deske debeline 2,5 centimetra. Pas med Stražnim stolpom in streho se je zasteklil. Izvedena je bila izdelava in montaža ALU profilov z dvoslojnim prozornim steklom. Vsa okna so na drsnih vodilih. Pred izvedbo zasteklitve se je izdelal venec iz kamnitih oziroma betonskih blokov preseka približno 20 x 20 cm na zunanji in notranji strani. Obstoječi vogalni betonski slopi oblečeni v leseno oblogo. Deske so vijačene na leseno pod konstrukcijo. V osrednjem delu, med betonskimi slopi, so postavljeni trije leseni vmesniki (panoji) enakih širin kot je prekritje betonskega vogala, in sicer skladno s projektnimi rešitvami ZVKDS. Vsaka fasada ima tri vmesnike, skupaj torej 12 vmesnikov.

Izvajalec del je bilo podjetje Gradimo d. o. o. Kamnik, ki je dela opravilo v pogodbeni vrednosti 67.000 evrov z DDV.

Ureditev dela makadamske ceste Šimnovec – Zeleni rob

Občina Kamnik je v sredini meseca julija pristopila k ureditvi dela ceste Šimnovec – Zeleni rob, v preteklem tednu pa smo sanacijo tega dela ceste tudi zaključili.

Izvedla se je makadamska ureditev ceste, ki je zajemala tudi odvodnjavanje.

Dela je izvajalo podjetje Berlec d. o. o., vrednost pogodbenih del pa je znašala 49.000 evrov z DDV.

Ureditev mestnega jedra

Sodelavci iz naslova javnih del so v preteklem tednu urejali staro mestno jedro. 

Veliko pozornosti so namenili prdvsem čiščenju ulic, košnji travnikov in pobiranju smeti.

Na tem mestu se jim iskreno zahvaljujejmo, saj veliko truda vložijo v to, da je naše mestno jedro zgledno urejeno.

Oddelek za družbene dejavnosti

Energetska sanacija Policijske postaje Kamnik

Občina Kamnik, skupaj z Občino Tržič in Občino Preddvor,  je v letu 2020 kandidirala za nepovratna sredstva, skladno s pogoji javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo (JOB-2020). Na osnovi odločitve o skupni vlogi treh občin je bila izdelana projektna investicijska dokumentacija.

Občina Kamnik je bila na razpisu uspešna in je po objavi razpisa takoj začela z razpisom za izbor izvajalca del. Razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil, med prispelimi ponudbami pa je bila najugodnejša ponudba podjetja AA Grading, gradbeni inženiring, d. o. o. iz Trbovelj. Pogodbena vrednost del znaša 159.481,88 evrov (z vključenim DDV), delež sofinanciranja je 49-odstotkov.

Gre za celostno energetsko sanacijo objekta, ki obsega izvedbo toplotnega ovoja – izolacijo fasade, izolacijo strehe in zamenjavo strešne kritine, poleg tega pa vključuje tudi posodobitev ogrevanja – doda se toplotna črpalka, v objektu se nadomestijo stara svetlobna telesa z novimi – energetsko varčnimi. Izvajalec je že postavil gradbeni oder, v teku so pripravljalna dela; v naslednjih dneh naj bi začeli z deli na strehi, v nadaljevanju sledi izolacija fasade in ostalih del. Rok za dokončanje del je 120 delovnih dni od uvedbe v delo, predvidoma torej v začetku novembra 2021.

Ker je objekt v območju spomeniško zaščitenega dela starega mestnega jedra Kamnika, vsa dela potekajo v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Obnova Doma krajanov Godič

Krajevna skupnost Godič se že vrsto let trudi, da bi za oživitev in potrebe kraja obnovili Dom krajanov Godič, ki je bil narejen z delom pridnih rok krajanov in sredstev iz samoprispevka. Vsekakor je obnova celotnega doma velik zalogaj, ki za seboj potegne tudi nezanemarljive stroške.

Občino Kamnik namenja vsako leto iz proračuna sredstva za sofinanciranje  objektov v krajevne skupnosti. V letošnjem letu je za Krajevno skupnost Godič v proračunu zagotovljenih 20.000 evrov. Sredstva so torej namenjena obnovi objekta, ki se je začela v teh dneh.

V prvi fazi je predvidena sanacija celotnega spodnjega dela objekta, v katero je vključena tudi izolacija spodnjega dela objekta, kjer  je prisotna vlaga.

Novi kabinetni prostori na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik

Preko šolskih počitnic se na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik urejajo novi kabinetni prostori.

Uredilo se je sedem novih prostorov, ki bodo med drugim služili tudi za učenje otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Oddelek za razvoj in investicije

Z javnim prevozom okoli Kamniško – Savinjskih Alp

Na začetku letošnjega poletja smo vzpostavili testno linijo javnega prevoza okoli Kamniško – Savinjskih Alp. Po enem mesecu izvajanja javnega prevoza ugotavljamo, da je med prebivalci in obiskovalci območja zelo dobro sprejeta.

Zanimanje za prevoz je vsak dan večje. Trenutno vozi kombi, ki je večinoma že polno zaseden. V primeru večjega števila zainteresiranih potnikov, bo izvajalec prevoza zagotovil večje vozilo (minibus).

Glede na izkušnje, ki jih bomo dobili letos, bomo naslednje leto lahko prevoz optimizirali oziroma prilagodili potrebam.

V dopoldanskih urah prevoz odpelje v eno smer, popoldan se vrača v obratni smeri do izhodiščne destinacije. Glede na vozni red si obiskovalec sam izbere, kateri dan bo potoval in v katero smer. Cena prevoza se giblje med 3 in 9 evrov.

Rezervacije sedežev so možne en dan pred odhodom do 16. ure na lokalni TIC točki, ali na telefonski številki 041/364 864.

URNIK VOŽNJE (ponedeljek, sreda, petek, nedelja)

Dopoldan             POSTAJA Popoldan
Začetek Konec
8.00 Kamnik AP 18.45
8.15 Kamniška Bistrica 18.30
8.45 Kranjski Rak 18.00
8.53 Podvolovjek – Sv. Anton 17.52
9.08 Luče AP 17.37
9.15 Solčava – Center Rinka 17.30
9.25 Logarska dolina Plesnik 17.20
10.17 Jezersko jezero AP 16.28
10.22 Jezersko Občina AP 16.23
10.52 Preddvor center 15.53
10.55 Preddvor jezero 15.50
11.10 Cerklje center 15.35
11.17 Gondola Krvavec 15.28
11.25 Apno 15.20
11.45 Kamnik AP 15.00

 

URNIK VOŽNJE (torek, četrtek, sobota)

Dopoldan              POSTAJA Popoldan
Začetek Konec
8.00 Kamnik AP 18.45
8.20 Apno 18.25
8.28 Gondola Krvavec 18.17
8.35 Cerklje center 18.10
8.50 Preddvor jezero 17.55
8.53 Preddvor center 17.52
9.23 Jezersko Občina AP 17.22
9.28 Jezersko jezero AP 17.17
10.20 Logarska dolina Plesnik 16.25
10.30 Solčava – Center Rinka 16.15
10.37 Luče AP 16.08
10.52 Podvolovjek – Sv. Anton 15.53
11.00 Kranjski Rak 15.45
11.30 Kamniška Bistrica 15.15
11.45 Kamnik AP 15.00

 

 

Mreža vodnih poti v Kamniško – Savinjskih Alpah

V nedeljo, 25. julija 2021, je bil v Solčavi v okviru 28. Solčavskih dni izveden Festival pitne vode. Potekala je pokušina in ocenjevanje vode iz okoliških izvirov. V nadaljevanju je potekal voden kviz na temo naravnih vodnih virov in voda v Kamniško – Savinjskih Alpah  in Zgornji Savinjski dolini.

Na dogodku so sodelovali tudi člani Jamarskega kluba Kamnik. Dogodek je potekal v okviru projekta »Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah«. Namen dogodka je predvsem osveščanje o pomenu ohranjanja izvirskih voda in skrbnem ravnanju s pitno vodo.

V projektu Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije.

.

“>Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za rzvoj podeželja.

Oglasno sporočilo