TeDni(K) Občine Kamnik (16.8.2021)

0
709

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu na občinski cesti Špitalič – Dolina

Sanacija vseh treh plazov ob občinski cesti Špitalič-Dolina se približuje koncu. Izvajalec del na spodnjem delu ceste zaključuje ureditev odvodnjavanja ob kamnitem zidu v dolžini 10,6 metrov. Po terminskem planu bodo dela zaključena do konca tega meseca.

Sanacija plazu pod občinsko cesto Motnik – Zg. Motnik -Bela

Na občinski cesti Motnik-Zg. Motnik -Bela se je začela sanacija zemeljskega plazu pod cesto. Predvidena je izgradnja podporne konstrukcije izd kamen v betonu v dolžini 25 metrov, globine do 3 metre. Po sanaciji je predvidena namestitev varovalne odbojne ograje. V času del je na tem odseku ceste izvedena popolnoma zapora ceste, zato vse občane in občanke naprošamo za razumevanje in upoštevanje zapore.

Urejanje varnih šolskih poti pri podružnični šoli Nevlje

V Nevljah se izvajajo zaključna dela pred asfaltiranjem krožišča pri podružnični šoli Nevlje. Pred omenjeno šolo se ureja še območje, ki bo namenjeno začasnemu parkiranju avtomobilov. Ostala dela tečejo po planu, zaključena pa bodo predvidoma konec avgusta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Energetska sanacija Policijske postaje Kamnik

Na osnovi izvedenega javnega naročila št. JN001851/2021 je izbran izvajalec AA GRADING, gradbeni inženiring d.o.o. Na objektu Policijska postaja Kamnik so pričel z deli v sklopu projekta »Energetska sanacija Policijske postaje Kamnik«. V okviru projekta je predvidena zamenjava strehe (kritine in po potrebi zamenjava dotrajanih delov ostrešja), izolacija podstrešja, obnova in izolacija fasade, zamenjava okenskih rešetk v pritličju, dograditev ogrevanega sistema s toplotno črpalko ter zamenjava notranjih svetil z energetsko varčnejšimi. Ker se objekt nahaja v starem mestnem jedru, so bili za predvidene posege predhodno pridobljeni tudi kulturno varstveni pogoji s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine – območna enota Kranj. Predmet javnega naročila sofinancira Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja,… spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi.«

Prenova dotrajanega otroškega igrišča pri Podružnični osnovni šoli Zgornji Tuhinj

V teh dneh poteka prenova dotrajanega otroškega igrišča pri Podružnični osnovni šoli Zgornji Tuhinj, dela bodo dokončana do konca tedna.

Sanacija atletske steze in skoka v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere

V preteklem tednu je bil zaključen postopek izbora izvajalca del na projektu Sanacija atletske steze in skoka v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere. V tem tednu sledi podpis pogodbe in uvedba v delo, tako da bo izvajalec lahko z deli pričel še pred začetkom šolskega leta.

Otroci na počitnicah na Debelem Rtiču

Predstavniki Območnega združenja Rdeči križ Kamnik so pospremili otroke prve skupine na avtobus ter jim namenili lepe in varne počitnice na Debelem Rtiču. Tam so uživali od 6. 8. pa vse tja do 13. 8. 2021 pod vodstvom usposobljenih učiteljev in animatorjev, ki so jih s polno odgovornostjo sprejeli v svoje varstvo.

Druga skupna naših otrok bo odpotovala na Debeli Rtič 20. 8. 2021 in se vrnila 27. 8. 2021. Vsem skupaj želimo, da bi se imeli zares lepo in da jim ti trenutki ostanejo v lepem spominu.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V skladu z veljavno zakonodajo smo začetek avgusta na internetni strani občine objavili Pobudo in izhodišča za začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako ZS-09 in ZS-16 – Zgornje Stranje. Pobuda_in_izhodisca_za_OPPN_Stranje_07IP.pdf (kamnik.si). Območji, ki sta predmet načrtovanja in prostorskih rešitev, se nahajata (ZS-09) na vzhodni strani regionalne ceste R1 1083 Kamnik-Stahovica oziroma zahodnem bregu reke Kamniška Bistrica in (ZS-16) na vzhodnem bregu reke Kamniška Bistrica v naselju Zgornje Stranje. Območje ZS-09 obsega površine obstoječe separacije, železokrivnice in betonarne, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjeno prestrukturiranju z namensko rabo centralnih dejavnosti in bivanja. Območje ZS-16 obsega površine obstoječega peskokopa (območje za pridobivanje mineralnih surovin), ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjeno prestrukturiranju v stanovanjsko gradnjo manjših gostot. Območje obravnave obsega enoto urejanja prostora z oznako ZS-09 Zgornje Stranje in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1893 – Stranje: 140/29, 140/31, 140/33, 947/6, 947/7, 947/55 ter enoto urejanja prostora z oznako ZS-16 Zgornje Stranje in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1894 – Godič: 1006/2, 1006/3, 323/1, 323/2, 323/3, 327, 328/3, 329, 330, 331, 332, 333/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/8, 337/2, 337/3.

V območje načrtovanja se vključi tudi zelene površine ob reki Kamniška Bistrica v enoti urejanja prostora ZS-17, kjer se predvidi kolesarsko in peš povezavo ob reki, ter dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.

Vsebina OPPN v skladu s 117. členom ZUreP-2 opredeli obseg, merila in pogoje za gradnjo v enotah urejanja prostora ZS-09 in ZS-16 in s tem povezanih navezav na prometno omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.

Na območju enote urejanja prostora ZS-09 je na južnem delu enote načrtovana gradnja štirih (4) večstanovanjskih stavb z umestitvijo poslovnih dejavnosti ter večnamenske rabe (centralne oziroma družbene dejavnosti – vrtec) v pritlični etaži in podzemno garažo ter pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči, ter treh (3) individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči na severnem delu enote.

Na območju enote urejanja prostora ZS-16 je načrtovana gradnja enaintridesetih (31) individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v ZS-16.

V sklopu prostorskih ureditev enote urejanja prostora ZS-16 se prostorsko umesti tudi nova javna prometna povezava, ki se naveže na obstoječo državno cesto (R1 1083) Kamnik-Stahovica in služi prometnemu napajanju južnega dela območja ZS-09, celotnega območja ZS-16 in pozidanih površin, ki se nahajajo severno od območja ZS-16. Obstoječ most preko Kamniške Bistrice se rekonstruira. Zeleni pas z drevesno zarastjo ob Kamniški Bistrici se ohranja. Vzdolž obeh bregov vodotoka, ponekod v priobalnem pasu, se uredi sprehajalna pot (pešec, kolesar). Površine v priobalnem pasu vodotoka se nameni ureditvi skupnih oziroma javnih površin območja. Na skupnih površinah območja ZS-16 se umesti otroško igrišče.

Oddelek za razvoj in investicije

Vabilo na srečanje z rokodelci

Razvojni center Srca Slovenije vabi rokodelske in prehranske ponudnike Srca Slovenije na letno srečanje, ki bo potekalo v nedeljo, 29. avgusta 2021, na gradu Tuštanj pri Moravčah. Ob tej priložnosti bodo podelili lanskoletnim prejemnikom tudi certifikat kakovosti Srca Slovenije oziroma pravico do uporabe znamke Srce Slovenije.

Od 10. do 18. ure bo potekal Rokodelski dan na gradu Tuštanj z rokodelskimi delavnicami in celovito ponudbo na stojnicah. Gre za enega izmed dogodkov, ki se bodo v Sloveniji zgodili v sklopu Slovenskega rokodelskega festivala 2021.

Med 15. in 18. uro se bo odvil kulturni program s sodelujočimi mažoretkami, domačim pevskim zborom in drugimi sodelujočimi, ob 16. uri pa bo potekala že omenjena svečana podelitev certifikatov Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije.

Ob 18. uri se bo srečanju ponudnikov Srca Slovenije pridružil še fotograf Miha Mally, ki bo pripravil zanimivo predavanje o uporabi fotografije pri promociji ponudnikov in njihovih izdelkov.

Svojo udeležbo lahko potrdite na telefonu 01 89 62 714 ali na elektronski naslov tina.pregel@razvoj.si.

Dogodek bo potekal v okviru projekta sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Projekt E-nostavno na kolo se bliža ciljni črti

LAS Srce Slovenije je skupaj s še štirimi lokalnimi akcijskimi skupinami leta 2019 začel z izvajanjem projekta E-nostavno na kolo, katerega namen je ozaveščanje in spodbujanje aktivne mobilnosti med prebivalci. Projekt se v Srcu Slovenije v septembru s serijo dogodkov za občane zaključuje. V LAS Srce Slovenije želijo namreč z zabavnimi in izobraževalnimi pristopi ozaveščati mlade in starejše o pomenu kolesarstva kot zdravi obliki gibanja in okolju prijazni prometni praksi.

Za spreminjanje potovalnih navad in povečevanje deleža poti aktivne mobilnosti so, poleg ureditve infrastrukture, ključne ozaveščevalne kampanje. S tem namenom bodo v okviru projekta E-nostavno na kolo v septembru organizirani promocijski kolesarski dogodki, ki bodo spodbujali kolesarjenje v štirih občinah LAS Srce Slovenije.  Obiskovalci bodo na dogodkih dobili zemljevide, ki jim bodo v sončnih dneh služili kot iztočnice za izlete po območju Srca Slovenije ali širše po Sloveniji. Aktivne udeležence na dogodkih v Kamniku, Litiji, Lukovici in v Moravčah čakajo tudi praktične nagrade.

V okviru projekta E- nostavno na kolo, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, se je z namenom izboljšanja oziroma prilagoditve ponudbe kolesarjem oblikoval koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«, poleg tega so bila v okviru projekta izvedena tudi usposabljanja gostinskih in drugih kolesarjem prijaznih ponudnikov. Udeleženci so na izobraževanju in ob ogledu dobre prakse dobili vpogled, kako močno dobra ponudba vpliva na odločitev kolesarja, kakšno kolesarsko traso bo izbral. Vse ključne informacije za ponudnike so bile zbrane v priročniku »kolesarjem prijazen ponudnik«.

V okviru projekta sta bili kupljeni tudi dve prilagojeni električni kolesi za uporabnike zavoda Cirius.

V letu 2020 je v sklopu projekta E-nostavno na kolo med LAS-i krožila potujoča razstava na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva. Prebivalci območja Srca Slovenije so si jo lahko ogledali v Kamniku in Litiji. V okviru te aktivnosti je nastala tudi knjižica Razvoj kolesa na slovenskem.

Kolesarjenje bistveno vpliva na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, zato se podajte na kolo, saj je ta oblika mobilnosti poleg pešačenja ena najbolj čistih načinov mobilnosti. Vsi, ki se vozite z električnimi kolesi ste toplo vabljeni na kolesarjenje v okolici Kamnika, kjer si lahko na kar treh lokacijah brezplačno in enostavno napolnite svoje kolo.

Svoje kolo lahko napolnite na električni polnilnici v Kamniku (na avtobusni postaji, pri mestnem kopališču in pri  Turistično-informacijski točki v Motniku)

Festival pitne vode v Lučah

V Lučah je 8. 8. 2021 v okviru Lučkih dni potekal festival pitne vode. Kamniški jamarji so obiskovalce ponovno osveščali o pomenu ohranjanja pitne vode in o tem da je z vodo potrebno skrbno ravnati.

Obiskovalci so degustirali vodo iz različnih izvirov in iz vodovoda ter jo ocenjevali. Tako kot na že preteklih podobnih dogodkih se je tudi tokrat izkazalo, da imamo ljudje razvit občutek za kvaliteto vode.

Najbolj všeč nam je bila voda iz Malega izvirka, najmanj pa vodovodna voda iz Volčjega potoka. Dogodek se je izvajal v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah. Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja

Oglasno sporočilo