Transparentnost domžalske občinske uprave; 2. del

0
893

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje: „Občane zanima, če je Občina Domžale katerega od spodaj navedenih petih predlogov odprtosti in transparentnosti izboljšala, oziroma v celoti odpravila?”

Ocenjevalci so spletno stran Občine Domžale pregledali in 80 kriterijev združili v 5 vsebinskih sklopov. Za spletno stran so podali 5 priporočil, 3 od njih je Občina že izvedla, 1 je v postopku izvedbe, glede petega pa je Občina zavzela stališče, da morajo biti uradni dokumenti podpisani in bodo zato še naprej objavljeni v zaprtih PDF formatih. Pregled spletne strani občine Domžale so neodvisni ocenjevalci opravili.
Občina Domžale je za odprto in transparentno delovanje njene spletne strani prejela priporočila v treh vsebinskih sklopih, v sklopu »transparentnost delovanja Občinskega sveta na spletni strani Občine«, v sklopu »transparentnost in vključenost v sprejemanje proračuna na Občinski spletni strani« ter v sklopu »dostopnost spletne strani Občine«. V dveh vsebinskih sklopih, v sklopu »preglednost spletnega mesta in dostop do informacij« ter v sklopu »vključenost javnosti v delovanje Občine in ustrezno obveščanje« pa priporočil ni prejela.

TRANSPARENTNOST DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA NA SPLETNI STRANI OBČINE
Občinski svet Občine Domžale je na spletni strani Občine predstavljen kot najvišji zakonodajni organ v občini, našteti so člani Občinskega sveta občine Domžale, objavljena sta Statut Občine Domžale in poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale, napovedi sej z dnevnimi redi in materiali za posamezne točke na sejah Občinskega sveta Občine Domžale, našteta so delovna telesa in člani delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale, v ločeni rubriki pa so objavljena tudi svetniška vprašanja svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale.
Poudarek vsebinskega sklopa »transparentnost delovanja Občinskega sveta na spletni strani Občine« je zagotavljanje pravočasnih in ustreznih informacij ter javna narava lokalnih procesov odločanja.

Priporočilo:
V tem delu je Občina dobila priporočilo naj podatke o delu občinskega sveta objavlja v strojno berljivih formatih.

Odgovor:
Delo Občinskega sveta Občine Domžale kot najvišjega organa v Občini Domžale se kaže v uradnih dokumentih, ki morajo biti podpisani, zato jih bo Občina Domžale še naprej objavljala na spletni strani v zaprtem in podpisanem PDF formatu.

Pojasnilo:
Občanke in občani lahko informacije o delu Občinskega sveta Občine Domžale najdejo v napovedi sej Občinskega sveta Občine Domžale oziroma v drugih vsebinah, ki so za brskalnike bolj prijazne oziroma lahko brskalniki v njih najdejo želeno informacijo.

Priporočilo:
Občina naj na spletni strani objavi kontaktne podatke občinskih svetnikov (vsaj elektronske naslove).

Odgovor:
Občinske svetnice in svetniki so ob nastopu funkcije podali strinjanje ali nestrinjanje z objavo njihovih kontaktnih podatkov. Morda premislimo in na kateri od naslednjih sej občinskim svetnicam in svetnikom Občine Domžale razdelimo vprašalnike oziroma obrazce za soglasje, da se njihov spletni naslov ali mobilni telefon objavi na spletni strani občine v rubriki sestava občinskega sveta.

Priporočilo:
Občina naj spletne objave o delovanju občinskega sveta dosledno opremlja z datumom objave.

Odgovor:
Priporočilo je bilo realizirano takoj po objavi rezultatov neodvisne raziskave, saj so se datumi objav hranili v sistemu in so sedaj objavljeni na spletni strani za vse seje občinskega sveta.

TRANSPARENTNOST IN VKLJUČENOST V SPREJEMANJE PRORAČUNA NA OBČINSKI SPLETNI STRANI
Proračun občine je vsebinski in finančni dokument, ki skupaj z načrtom razvojnih programov opredeljuje aktivnosti v občini za prihodnje proračunsko obdobje, zato je pomembno, da se proračun oblikuje s kar najširšim družbenim konsenzom, konsenzom med posrednimi in neposrednimi porabniki proračuna, občankami in občani ter politiko v občini.
V občini Domžale se sestava osnutkov proračunov začne v sodelovanju s posrednimi in neposrednimi porabniki proračuna. Nato sledi prva obravnava osnutka proračuna na Občinskem svetu Občine Domžale. Po prvem branju se proračun ustrezno dopolni oziroma uskladi s predlogi občinskih svetnikov.
Skladno z 178. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale sledi javna objava povabila občankam in občanom na spletni strani Občine in tudi v medijih, da lahko na osnutek proračuna podajo pisne pripombe. Prejete pripombe obravnavajo pristojni oddelki, ki jih uskladijo z uradom župana, ki sledi razvojnim ciljem občine.
Po dopolnitvi osnutka proračuna sledi druga obravnava predloga proračuna, kjer svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale obravnavajo proračun v drugi obravnavi. Proračun se potrdi na seji občinskega sveta.
Poudarek vsebinskega sklopa »transparentnost in vključenost v sprejemanje proračuna na občinski spletni strani« je bil preverjanje prizadevanja občin, da ta sicer tehnično in vsebinsko zapleten postopek poenostavi in približa občanom ter jim s tem omogoči participacijo.

Priporočilo:
Občina naj organizira javno razpravo glede predloga proračuna in objavi vabilo na spletnem mestu Občine.

Odgovor:
Javno povabilo za posredovanje pisnih pripomb na osnutek proračunov je skladno z 178. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale vedno objavljeno med prvo in drugo obravnavo predlogov proračuna. V letu 2021 je bilo povabilo objavljeno na spletni strani Občine v četrtek, 21. septembra 2021, rok za oddajo pripomb v pisni obliki na osnutka proračuna 2022 in 2023 pa je bil sreda, 6. oktobra 2021.

DOSTOPNOST SPLETNE STRANI OBČINE
Dostopnost do spletnih strani je pomembna za vse skupine v družbi, zato je občina Domžale leta 2017 pristopila k prenovi spletne strani in jo organizirala tako, da je dostopna tudi za slepe in slabovidne, gluhe in druge skupine z različnimi oviranostmi.
Glede na poudarek vsebinskega sklopa »dostopnost spletne strani občine«, to Občina osebam z različnimi oviranostmi že sedaj omogoča in je odprta tudi za te načine delovanja in sodelovanja.

Priporočilo:
Občina naj zagotovi, da je do vseh vsebin na spletnem mestu možno dostopati s tipkovnico in pomožnimi tehnologijami, vključno z lupami, bralniki zaslona in orodji za prepoznavanje govora.

Odgovor:
Spletna stran Občine Domžale je skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, saj Občina, od prenove spletne strani do danes, ves čas izvaja dodelave in nadgradnje spletne strani. Po zagotovilih skrbnika in vzdrževalca spletne strani pri nadgradnjah sodelujejo z zvezo slepih in slabovidnih Slovenije ter s številnimi drugimi strokovnjaki, ki so v Sloveniji izvedli primere dobrih praks na tem področju.

Pojasnilo:
Izvajalec je skupaj s skrbnikom spletne strani opravil še en pregled z omenjenimi skupinami. Ugotovili so, da je problem v poimenovanju naslovnih slik, kar bomo odpravili pri naslednjih objavah.

Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo