Direktorica zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale je upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost za leto 2020

0
953

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje: “Imamo kar nekaj zavodov, ki očitno niso tako uspešna ali nimajo tako uspešnega vodstva kot Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ki vsako leto izplača del plače direktorici za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. To se je zgodilo tudi v času korona krize, ko je bi vstop obiskovalcem praktično onemogočen, oziroma močno okrnjen. Direktorica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika je upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2020 in sicer v višini 1 bruto plače direktorice na dan 1.1.2021. Prosimo za odgovor.”

Svet Zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale je na svoji 8. redni seji 2. septembra 2021 sprejel Sklep o določitvi obsega in dinamike izplačila sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020, iz katerega izhaja, da je direktorica zavoda upravičena do izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020 v višini, ki jo določi Občinski svet Občine Domžale.

Svet zavoda je na tej podlagi pripravil Vlogo za izdajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, štev. 111-210/2021, z dne 3. september 2021, v kateri predlaga ustanoviteljici, da sprejme sklep na podlagi katerega bi bila direktorica javnega zavoda v letu 2021 upravičena do plačila tega dodatka. (PRILOGA 1)
Pogoje postopke in pravila za izplačilo delovno uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (v nadaljevanju: tržna delovna uspešnost) urejajo naslednji predpisih. 22.i, 22, in 22.k členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 — UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 40/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17 in 67/17) — v nadaljevanju: ZSPJS;

– Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) — v nadaljevanju: Uredba.

– Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu. v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter medijev (Uradni list RS. št. 107/09) — v nadaljevanju: Pravilnik.

Na podlagi Letnega poročila Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2020 in obrazca Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost (pri)loga 2) izhaja, da so izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo tega dodatka, ki jih sicer določa 22.j člen ZSPJS. Le-ta določa, da javni zavod lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela. katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe. oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne službe,
2. v letnem poročilu za preteklo leto izkaz, izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe. razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade.
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu,
4. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto,
5. ima normative za delitev stroškov. ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu.

Skladno z 22.k členom ZSPJS mora višino sredstev namenjenih izplačilu tržne delovne uspešnosti direktorja določiti organ, pristojen za njegovo imenovanje Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale (Uradni Vestnik Občine Domžale, št. 2(98) je organ, ki odloča o imenovanju direktorja javnega zavoda, Občinski svet občine Domžale. Dinamiko izplačila na podlagi določb tega istega člena določa Svet zavoda na predlog direktorja. Nadalje je v 3. členu Uredbe določen zgornji obseg sredstev za plačilo tržne delovne uspešnosti na nivoju celotnega zavoda. Le ta sme skladno s prvim odstavkom 2 člena Pravilnika znašati največ 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Skladno z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika pa se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev javnih zavodov lahko namen, tudi 15 % nejavnih prihodkov iz naslova izvajanja javne službe, kamor se uvršča predvsem prodaja vstopnic.

Skladno s 5. členom uredbe uporabnik proračuna ugotovi dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letnem poročilu za preteklo leto. Ugotovitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz prvega in drugega odstavka 6. člena Uredbe uporabnik izkaže na obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je kot priloga sestavni del uredbe, ugotovitev dovoljenega obsega sredstev iz tretjega odstavka 6. člena uredbe pa na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo.

Kot izhaja iz izpolnjenega obrazca, ki je sestavni del tega gradiva, sme zavod za potrebe izplačila tržne delovne uspešnosti za leto 2020 v letu 2021 porabiti največ 12.256.00 EUR, a hkrati ne več, kot ima v ta namen zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu za leto 2021.

Zavod ima sredstva za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti že zagotovljene v svojem finančnem načrtu, zato sprejem tega sklepa ne bo imel nobenih finančnih posledic za občinski proračun.

Priloge k temu gradivu so tudi: 1. Vloga za izdajo soglasja z dne 3.9.2021, kjer so podrobneje utemeljeni tudi razlogi, zakaj Svet zavoda meni, da je direktorica upravičena do izplačila dodatna za tržno dejavnost —PRILOGA 1;
2. Obrazec »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu« z dne 8.03.2021, iz katerega izhaja izračun dovoljene mase sredstev za izplačilo tega dodatka; — PRILOGA 2;
3. Mnenje revizorja glede pravilnosti in verodostojnosti izkazanih podatkov v obrazcu »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu«. — PRILOGA 3.

V skladu z drugim odstavkom 20 člena Statuta Občine Domžale Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale v sprejem Občinskemu svetu Občine Domžale predlaga naslednji sklep:
1. Direktorica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika je upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020, in sicer v višini 1 bruto plače direktorice na dan 1.1. 2021.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Andreja Jarc Pogačnik
Predsednica sveta zavoda

Oglasno sporočilo