21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
823

V sredo, 15. decembra 2021, je preko videokonference potekala zadnja letošnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik. Na 21. redni seji so svetnice in svetniki med drugim sprejeli odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2022 in 2023, Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022, Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2022 in načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leti 2022 in 2023.

Prisotnih 23 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 20. redne seje.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Igorju Žavbiju (Lista Marjana Šarca) odgovoril direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Rok Jarc, svetnici Ivanki Učakar (NSi) je odgovor podala direktorica Javnega zavoda za kulturo Kamnik Irena Gajšekvišja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance Katarina Ščetinin je pripravila odgovor samostojnemu svetniku Jožetu Korošcu (SLS), višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja Luka Svetec pa podal odgovor omenjenemu samostojnemu svetniku.

Sledila je Razprava na vprašanje svetnika Žana Potočnika, ob tem pa je direktorica Doma starejših občanov Kamnik Maja Gradišek povedala: »Dom starejših občanov Kamnik zagotavlja storitev institucionalnega varstva, dnevnega varstva, začasnih namestitev (dnevno varstvo in začasne nastanitve se zaradi izvajana preventivnih COVID-19 ukrepov in zagotavljanja sive in rdeče cone trenutno ne izvajata) in druge storitve za zunanje uporabnike (dostava kosila, možnost pranja, fizioterapevtskih storitev …). Čakalna doba za v Dom je več kot leto dni. Pritiski za sprejem so zelo visoki, predvsem pri tistih, ki so v zelo slabem zdravstvenem stanju. Ti prosilci imajo prednost, ker so najbolj ogroženi in njihovi svojci niso pripravljeni skrbeti zanje. V vrsti I je prosilcev 368, z vrsto oskrbe II je 184 prosilcev, za vrsto oskrbe III je 82 število prosilcev, za vrsto oskrbe IV pa je 24 prošenj. Trenutno bi potrebovali prostor za 79 stanovalcev,« opisala je kdo in na kakšen način odloča o sprejemu v Dom, torej odločanje komisje, ter še dodala nekaj misli o tem, kako poteka delovno proces: »Pritožb ne beležimo veliko, vsako pritožbo, ki se pojavi, pa resno in hitro rešujemo. Tudi odhajajoči kader nam upočasnuje in otežuje korake, ki jih želimo čim prej rešiti.« 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-112 je bil v drugi obravnavi sprejet s 26 glasovi za. Vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je ob tem povedala, da Občina Kamnik namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) KA-112, za katerega je bil pripravljen in sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112. Namen programa opremljanja stavbnih zemljišč je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

V prvi obravnavi je sledil še sprejem Predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN LS-01 Laseno. Območje opremljanja se nahaja v enoti urejanja prostora LS-01 Laseno, ki predstavlja deloma nepozidana stavbna zemljišča. Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane s stanovanjsko gradnjo na območju urejanja prostora LS-01 Laseno. Predvidene so naslednje ureditve: gradnja 6 enostanovanjskih stavb, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe, ureditev zelenih in drugih površin, ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra z ureditvijo dovozne ceste.

Nato pa še sprejem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok v prvi obravnavi: »Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002, se je v delu območja K6 Utok funkcija namembnosti spremenila v pretežno stanovanjsko. Iz Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002, izhaja, da je Zazidalni načrt K6 Utok v namembnosti, kjer se je z zgoraj navedeno spremembo dolgoročnega in srednjeročnega plana funkcija območja spremenila v pretežno stanovanjsko, neusklajen s prostorskimi sestavinami navedene spremembe. Izhajajoč iz navedenega je treba neusklajenost odpraviti. Istočasno je, zaradi poenotenja zunanjega izgleda zahodne enote B z že izvedeno vzhodno enoto A predmetnega območja, treba dopolniti vertikalni gabarit z navedbo mansarde kot podstrešnih prostorov z možno izrabo v stanovanjske namene po tehničnih pogojih,« je med drugim poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, ki je še dodala, da gre za dolgo in dolgotrajno urejanje tega območja. Mag. Peter Gabrijelčič, u. d. i. a, predstavnik podjetja Arhitektura d.o.o., Atelje za arhitekturo in urbanizem, izdelovalec sprememb in dopolnitev OPPN je k njenim besedam dodal misli o preteklem delu: »Stvar je stara, okoli Kamnika so nastajali novi trgovski centri, v coni A so nastajala stanovanja, ki so prinesla neko vitalnost mestu. Zaprošen sem bil, da naredim spremembo v dolgoročnem planu. Današnje usmeritve, s strani ministrstva in pristojnega zavoda za spomeniško varstvo, so tako dogovorjene med vsemi deležniki. Dosegli smo, da se je del zazidave ukinil, sami gabariti pa sledijo nekdanjim gabaritom. Vse, kar se naslanja na končno število stanovanj in njihovo tipologijo, je stvar gradbenega dovoljenja, pri katerem pa zopet sodelujejo deležniki ministrstva in pristojnega zavoda za spomeniško varstvo. Če bodo projektanti kvalitetni, kot poznam njihovo delo so, upam, da bodo naredili dobro arhitekturo.«

Svetnice in svetniki so s 26 glasovi za v nadaljevanju seje sprejeli Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2022. To točko je predstavil strokovni sodelavec Tadej Kovačič, ki je povedal, da je cilj sprejetega sklepa uskladitev cene novim Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik, ki ga je pripravil koncesionar Komunalno podjetje Kamnik d. o. o.: »V Elaboratu o oblikovanju cen storitev GJS oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik sta predlagani ceni vodarine in omrežnine, ki sta izračunani v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). Predlagana cena vodarine ostaja nespremenjena (0,6697 EUR/m3), predlagana cena omrežnine za velikost priključka DN 20 (faktor 1) pa znaša 5,2185 EUR/mesec. V skladu z omenjeno Uredbo, imajo občine možnost, da za gospodinjske uporabnike ter uporabnike nepridobitne dejavnosti uvedejo subvencioniranje omrežnine. Tako bo Občina Kamnik uvedla subvencijo omrežnine za gospodinjske uporabnike in nepridobitne dejavnosti v višini 0,60 EUR/mesec (za faktor 1). Z uvedbo subvencije bo predlagana cena omrežnine za velikost priključka DN 20, za gospodinjske uporabnike in nepridobitne dejavnosti znašala 4,6185 EUR/mesec (trenutno veljavna cena znaša 4,8318 EUR/mesec). Uvedba subvencija je posledica novih izračunov t. i. stopnje primanjkljaja financiranja ob koncu projekta »Oskrba s pitno vodo Domžale – Kamnik«. Višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc pa je dodala še pojasnilo glede uvedbe subvencij»Vse vključene občine so se odločile za uvedbo subvencij. Razlog za sprejem subvencij pa je v uskladitvi finančnih vrzeli, vezanih na stopnjo sofinanciranja nepovratnih kohezijskih sredstev.«

Članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik so se Seznanili z odločitvijo o podaljšanju najemnega razmerja na podlagi izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. Veljavna zakonodaja namreč občinsko upravo oziroma predlagatelja zavezuje, da o odločitvi glede izjemne dodelitve obvesti občinski svet, kar je bilo za obe predmetni zadevi izvedeno na marčevski seji občinskega sveta. Ker pa je bilo svetnikom tedaj predstavljeno stališče, da se neprofitno stanovanje dodeljuje za čas enega leta (z možnostjo podaljšanja), se je predlagatelj zaradi transparentnosti odločil, da tudi o podaljšanju tega razmerja obvesti občinski svet.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2022 je bil v drugi obravnavi sprejet s 27 glasovi za, kjer skupni načrtovani prihodki znašajo 28.903.829 evrov (Občina Kamnik 28.637.510 evrov in krajevne skupnosti 266.319 evrov), prenos sredstev iz leta 2021 v leto 2022 je ocenjen v višini 1.160.820 evrov (za Občino Kamnik 800.000 evrov in za krajevne skupnosti 360.820 evrov), odhodki za leto 2022 pa so ocenjeni v višini 30.064.649 evrov (Občina Kamnik 29.437.510 evrov in krajevne skupnosti 627.139 evrov). Podani so bili amandmaji in stališča predlagatelja na amandmaje, na četrti podani amandma pa je bil s strani predlagatelja podan amandma na amandma, kjer se bodo sredstva zagotovila iz proračunske postavke 4595.

Z 18 glasovi za pa je bil v drugi obravnavi sprejet še Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 – druga obravnava, kjer skupni načrtovani prihodki znašajo 27.192.362 evrov (Občina Kamnik 26.927.543 evrov in krajevne skupnosti 264.819 evrov), prenos sredstev iz leta 2022 v leto 2023 je ocenjen v višini 1.160.820 evrov (za Občino Kamnik 800.000 evrov in za krajevne skupnosti 360.820 evrov), odhodki za leto 2023 pa so ocenjeni v višini 28.353.182 evrov (Občina Kamnik 27.727.543 evrov in krajevne skupnosti 625.639 evrov).

V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022. Slednjega je predstavil pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik mag. Matjaž Srša, ki je med drugim dejal: »Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva se bodo namenila za preventivne ukrepe na vodotokih (do 30.000 evrov), sanacijo plazu pod JP661171 Žaga – Podstudenec (do 50.000 evrov), sanacijo zemeljskega plazu nad JP660473 Županje Njive (do 50.000 evrov), sanacijo zemeljskega plazu pod cesto Zagorica nad Kamnikom (do 30.000 evrov) in za sofinanciranje kmetijskih plazov (do 20.000 evrov).«

Sledil je še sprejem Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022»Predlagana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 (za kvadratni meter) znaša 0,006849 € za zazidano stavbno zemljišče in 0,002338 € za nezazidano stavbno zemljišče,« pa je v obrazložitvi med drugim poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek in še dejala, da nespremenjeno vrednost točke predlagamo zaradi ohranitve socialno ekonomskega stanja občanov.

V 12. točki današnje seje pa je bil z 28 glasovi za sprejet še Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2022»Predlagatelj ocenjuje, da je mogoče za leto 2022 za navedeni namen v občinskem proračunu zagotoviti največ 90 evrov mesečno oziroma 1.080 evrov na letni ravni na posameznega člana. To je isti znesek, kot je za omenjeni namen zagotovljen v letošnjem letu. Planirana sredstva v navedeni višini bodo po oceni predlagatelja zadostovala za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta v proračunskem letu 2022. V proračunu za leto 2022 je za vseh 29 članov občinskega sveta na letni ravni potrebno zagotoviti 31.320 evrov je v obrazložitvi med drugim povedala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Mira Resnik.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2022 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023 je predstavila vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik, ki je ob tem poudarila, da predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2022 in 2023, v 12. členu določata, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 evrov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 evrov. Svetnice in svetniki so načrt za leto 2022 sprejeli z 28 glasovi za, načrt za leto 2023 pa s 27 glasovi za.

Sledila je predstavitev Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2022Organizator športnih programov Zavoda za turizem in šport Kamnik Franci Kramar je ob tem med drugim poudaril: »S sprejemom Letnega programa športa za leto 2022 se Občina Kamnik zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na lokalnem nivoju. Sredstva, zagotovljena v proračunu občine Kamnik za leto 2022 so v Letnem programu športa za leto 2022 podrobno razdelana. V letnem programu športa so tudi postavke, ki zagotavljajo delovanje, upravljanje in investicije v športno infrastrukturo.« Ta točka je bila sprejeta z 28 glasovi za.

V zadnji točki Občinskega sveta Občine Kamnik pa je bil sprejet še Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2022.

Oglasno sporočilo