TeDni(K) Občine Kamnik (14.2.2022)

0
277

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o. nadaljeval z obnovo kanalizacije in vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Predvidena je sanacija mešanega kanala za padavinske in odpadne komunalne vode ter sanacija vodovoda ter obnova hidrantnega omrežja. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Hkrati se bodo obnovili tudi omenjeni odseki javnih poti.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša

Dela na obnovi vodovodnega omrežja v naselju Zduša so v preteklem tednu potekala tekoče.

Obnova samega vodovodnega omrežja je že v zaključni fazi, v tem tednu se bo nadaljevalo z ureditvijo odvajanje meteorne vode s cestišča.

Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

 

Izvajalec je nadaljeval z deli na lameli C, in sicer se je polagala armatura za stene pritličja, prav tako so se že opaževale in betonirale stene pritličja ter polagale cevi za instalacije v steneOdstranjeni so bili ostanki žerjavne proge pri lameli A.

Sanacija pešpoti na Tunjiški cesti

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o.  so v preteklem tednu nadaljevali z urejanjem pešpoti na Tunjiški cesti v Kamniku. V tem tednu bodo zaključili z vgrajevanjem betonskih robnikov.

 

Sondaže na Glavnem trgu 2

Objekt Maleševa galerija

V sklopu ureditve objekta Maleševa galerija – obnova fasade in oken pričenjamo s prvo fazo, in sicer s sondiranjem omenjenega objekta. Na podlagi KVP s strani ZVKD in določenih točk sondiranja na objektu Maleševa galerija, so se v petek, 11.2.2022 pričela konservatorsko – restavratorske raziskave, ki jih opravlja mag. Klavdij ZalarNa podlagi pridobljenih konservatorskih – restavratorskih raziskav na fasadi, bomo nadaljevali z obnovo objekta.

Krvavo znamenje

Pred prehodom čez železniško progo v Kamniku, stoji »krvavo znamenje« iz leta 1510 in je eno redkih in eno najstarejših v Sloveniji. Ker je omenjeno znamenje ogroženo zaradi parkiranih avtomobilov v neposredni bližini znamenja, je na mestu skrb za zavarovanje le tega. Iz tega razloga s strokovnimi službami ZVKD iščemo rešitve kako eno najpomembnejših slopnih znamenj ustrezno zaščititi in  mu omogočiti ustrezno prezentacijo.

Sanacija POŠ Gozd

Izvedeno je bilo povpraševanje za izbiro projektanta za energetsko sanacijo podružnične šole Gozd. Najugodnejšemu izvajalcu bo izdana naročilnica.

Oddelek za razvoj in investicije

Vabilo na spletno delavnico projekta MUHA

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta) in Občina Kamnik vas vabita na spletno delavnico projekta MUHA, ki poteka v okviru programa Interreg ADRION. Projekt MUHA, z naslovom Okvir za upravljanje tveganj v povezavi z oskrbo s pitno vodo, se je začel marca 2020.

Vmesni rezultati projekta bodo predstavljeni na spletni delavnici, ki bo 15. 2. 2022 ob 9. uri preko aplikacije ZOOM na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91098040688.

Program delavnice je v priponki. Več informacij o projektu najdete na: https://muha.adrioninterreg.eu/.

Upamo, da si boste lahko vzeli čas in se boste odzvali našemu vabilu.

Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije delavnice udeležbo potrdite na elektronski naslov: muha.adrion@fgg.uni-lj.si. Rok za prijavo je 14. februar 2022.

Vljudno vabljeni.

Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Dela na projektu Kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljujejo in na območju občine Kamnik zelo hitro napredujejo, saj že poteka nasipanje s tamponom. Izkopi terena se nadaljujejo proti Mengšu, z deli pa so začeli tudi v Občini Trzin v bližini podjetja Kalcer. Celotna kolesarska povezava bo predvidoma zaključena do meseca avgusta 2022.

Celotna dolžina kolesarske povezave meri 13,74 kilometra in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 kilometra, kolesarske steze v dolžini 2.15 kilometra, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3,36 kilometra, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 kilometra in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3,06 kilometra.

Evropska projektna pisarna Občine Kamnik vodi in koordinira celoten projekt in Ministrstvu za infrastrukturo redno poroča glede njegovega izvajanja. Izvajalec gradbenih del je podjetje KPL, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja podjetje Singrad d.o.o..

Skupna vrednost projekta je 3.823.271,80 evrov. V skladu z odločitvijo o podpori znaša vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 3.106.659,00 evrov.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

 

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na projektu Kolesarska povezava Kamnik–Godič se nadaljujejo in v prejšnjem tednu so že pričeli z izkopom terena severno od podjetja Helios.  Na preostalem delu trase pa poteka zakoličba trase in komunalnih vodov ter čiščenje terena.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič je načrtovana v dolžini 3.200 metrov in bo potekala ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske povezave bo izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. V začetnem delu trase bo pot zaradi omejitev v prostoru široka 2,5 metra. Izvedenih bo tudi 5 premostitev preko manjših pritokov Kamniške Bistrice in mlinščice.

Izvajalec gradbenih del je Gorenjska gradbena družba, d. d. skupaj s pogodbenim partnerjem Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja Milt inženiring, Iztok Žvegla s.p.  Vrednost gradbenih del po pogodbi znaša 492.645,38 evrov. Rok za zaključek gradnje je 31. 8. 2022.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič je sofinanciran iz nepovratnih evropskih sredstev. Vrednost projekta je ocenjena na 1.099.631 evrov, za projekt pa imamo odobrenih 916.599 evrov. Od tega je 733.279 evrov (66,68 odstotka) predvidenih s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 183.319,87 evra (16,67 odstotka) pa s strani Republike Slovenija iz državnega proračuna.

Sredstva so vezana na uresničevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer za razvoj urbane mobilnosti.

Oglasno sporočilo