TeDni(K) Občine Kamnik (28.2.2022)

0
596

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Predvidena je sanacija mešanega kanala za padavinske in odpadne komunalne vode ter sanacija vodovoda in obnova hidrantnega omrežja. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Hkrati se bodo obnovili tudi omenjeni odseki javnih poti.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Kamniško Bistrico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša

V naselju Zduša je v preteklem tednu izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., nadaljeval z ureditvijo odvajanja meteorne vode s cestišča, v okviru katere je izvedel tudi ponikovalnico za meteorno vodo.

Na križišču z glavno cesto se je uredil del pločnika, s ponižanimi robniki bo omogočen enostaven prehod iz cestišč

Izvedba globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje

Na zajetju Iverje je v preteklem tednu izvajalec nadaljeval z vrtalnimi deli za raziskovalno vrtino. Izvrtano je bilo do globine 30 metrov, predvidena končna globina vrtine pa je 170 metrov. Dela potekajo po predvidenem planu.

V času vrtalnih del je mogoče pričakovati nekoliko povečano motnost vodotoka Kamniška Bistrica dolvodno od zajetja Iverje. Občankam inobčanom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu se je na lameli C polagala armatura za stene pritličja, prav tako so se stene opaževale in betonirale, vanje so se nameščale instalacijske cevi.

Opaževala se je plošča nad pritličjem. Izvajal se je izkop na območju lamele A, izvajala so se tudi dela v zvezi s prestavitvijo kanalizacije in hidrantnega omrežja.

Javni razpisi

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Kamniku za leto 2022, rok za prijavo je 9. 3. 2022. Objavljen je tudi Javni poziv za sofinanciranje delovanja mladinskega centra v Kamniku za leto 2022, rok za prijavo je 4. 3. 2022.

Zaključeni so javni razpisi za sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov, sofinanciranje folklornih dejavnosti ter sofinanciranje mestnih godb v občini Kamnik za leto 2022. Komisiji sta opravili svoje delo, prijaviteljem so bile poslane odločbe o sofinanciranju s strani občine, v nadaljevanju pa bodo po pravnomočnosti le teh prijavitelji prejeli tudi pogodbe o sofinanciranju za leto 2022. Izidi omenjenih javnih razpisov so objavljeni na spletni strani občine Kamnik.

Komisija za vodenje postopka in vrednotenje vlog za Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2022 je vse vloge odprla in preverjala njihovo pravočasnost ter pogoje za sodelovanja na razpisu. Do roka je pravočasno in pravilno prispelo 72 vlog prijaviteljev, od tega 47 vlog s strani društev ter zavodov in 25 vlog s strani samostojnih kulturnih delavcev oziroma posameznikov. Komisijo čaka še veliko dela, saj je potrebno v nadaljevanju vse vloge prijaviteljev in njihove programe ter projekte pregledati, točkovati in finančno ovrednotiti.

Objava javnega naročila za projektno dokumentacijo – Knjižnica F.B. Kamnik

Občina Kamnik je v letu 2020 pridobila idejni projekt za prenovo Knjižnice Franceta Balantiča  Kamnik, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Kamnik. Iz tega izhaja, da se pripravi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo strehe na delu objekta (iz poševne v ravno streho). Hkrati se bo izvedla tudi energetska sanacija objekta v delu, kjer se nahajajo prostori knjižnice. Zaradi spremembe namembnosti neizkoriščene mansarde v prostore za namen ureditve manjkajočih prostorov knjižnice in posegov v konstrukcijske elemente objekta, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Obseg projekta za pridobitev GD je določen na osnovi izdelanega  in potrjenega IDP št. 159/20, izdelano v oktobru 2020. Naročilo javnega  razpisa obsega: DGD, PZI (A, G, S, E) s popisom del in aproksimativno oceno investicije ter NAČRT OPREME KNJIŽNICE s popisom in aproksimativno oceno investicije. Rok za oddajo ponudb je do 8. 3. 2022, razpis pa si lahko ogledate TUKAJ.

Sanacija objekta POŠ Gozd – naročilo projekte dokumentacije

V preteklem tednu je bilo oddano naročilo za izvedbo projektov za obnovo – energetsko sanacijo objekta POŠ Gozd.

Ker gre za nujna vzdrževalna dela oziroma primarno za energetsko sanacijo objekta  (dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja) je predmet naročila:

  1. Izdelava REP (razširjenega energetskega pregleda objekta) z izdelavo poročila
  2. Izdelava  PZI – projektne dokumentacije (s popisom del in  projektantsko oceno investicije)
  3. Projektantski nadzor med izvedbo sanacije objekta

Ker ne razpolagamo z ustreznim  posnetkom objekta, je v sklop izdelave projekta vključen tudi strošek izdelave posnetka obstoječega stanja. Rok za dokončanje projektov je 20. 6. 2022.

Društvo Počitniško varstvo Kamnik

Društvo Počitniško varstvo Kamnik je med zimskimi počitnicami na Osnovni šoli 27. julij organiziralo zimsko počitniško varstvo. Oblikovali so program z naslovom Zimske čarovnije.

Otroci so uživali v pestrih ustvarjalnih delavnicah, športnih aktivnostih in medvrstniškim spoznavanjem. Posebno so se razveselili izletom z vlakom na trzinska mokrišča, obiska kamniškega drsališča in ogleda obnovljenega hodnika na Starem gradu.

Tako so spoznali živelj na mokriščih, obnovili znanje drsanja in se seznanili z življenjem na gradu v srednjem veku. Teden je prehitro minil, otroci pa komaj že čakajo začetek poletnih počitnic.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik smo na podlagi 7. odstavka 131. člena (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21-ZUreP-3) objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216 (identifikacijska št. PA: 2766).

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnegazemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216, številka elaborata URBI-2168, oktober 2021, izdelovalec Urbi d.o.o, Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2766), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik dne 9.11.2021 vložil pobudnik lokacijske preveritve preko pooblaščene družbe Urbi d.o.o..

Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišče s parcelno št. 328, v k.o. 1900 – Tunjice. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Tunjiška Mlaka KE-24/216.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od od 1. marca 2022 do vključno
16. marca 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Dela na projektu Kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana potekajo v skladu z načrtom. Izkopi terena se nadaljujejo proti Mengšu, na trasi v Kamniku pa poteka nasipanje. Dela se nadaljujejo tudi v Občini Trzin, v bližini podjetja Kalcer, kjer je nekaj težav zaradi obilice vode.Celotna kolesarska povezava bo predvidoma zaključena do meseca avgusta 2022.

Celotna dolžina kolesarske povezave meri 13,74 km in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 km, kolesarske steze v dolžini 2.15 km, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3.36 km, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 km in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3.06 km.

Evropska projektna pisarna Občine Kamnik vodi in koordinira celoten projekt in Ministrstvu za infrastrukturo redno poroča glede njegovega izvajanja. Izvajalec gradbenih del je podjetje KPL, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja podjetje Singrad d.o.o.. Skupna vrednost projekta je 3.823.271,80 €. V skladu z odločitvijo o podpori znaša vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 3.106.659,00 €.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na projektu Kolesarska povezava Kamnik–Godič se nadaljujejo in v prejšnjem tednu je izvajalec že začel z izkopom in nasipavanjem na severnem delu trase, pri Gramoznici.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič je načrtovana v dolžini 3.200 metrov in bo potekala ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske povezave bo izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. V začetnem delu trase bo pot zaradi omejitev v prostoru široka 2,5 metra. Izvedenih bo tudi 5 premostitev preko manjših pritokov Kamniške Bistrice in mlinščice.

Izvajalec gradbenih del je Gorenjska gradbena družba, d. d. skupaj s pogodbenim partnerjem Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja Milt inženiring, Iztok Žvegla s.p.  Vrednost gradbenih del po pogodbi znaša 492.645,38 evrov. Rok za zaključek gradnje je 31. avgust 2022.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič je sofinanciran iz nepovratnih evropskih sredstev. Vrednost projekta je ocenjena na 1.099.631 evrov, za projekt pa imamo odobrenih 916.599 evrov. Od tega je 733.279 evrov (66,68 odstotka) predvidenih s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 183.319,87 evra (16,67 odstotka) pa s strani Republike Slovenija iz državnega proračuna. Sredstva so vezana na uresničevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer za razvoj urbane mobilnosti.

Javna naročila

V torek, 22. 2. 2022, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=436540 in tudi TUKAJ.

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 8. marca 2022, do 9. ure.

Oglasno sporočilo