TeDni(K) Občine Kamnik (4.4.2022)

0
238

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine, d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na območju Vrhpolj pri Kamniku, prav tako pa je izbrani podizvajalec pričel z obnovo vodovoda ter vgradnjo hidrantov na tem območju.

Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker bodo dela potekala pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Dela na gradbišču so se nadaljevala. Na območju lamele A se pripravlja tampon za izvedbo podložnega betona.

Na območju lamele C poteka opaževanje sten v prvem nadstropju, polaga se armatura in betonirajo stene prvega nadstropja.

Zahvala nekdanjemu predsedniku Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik

Župan Matej Slapar se je v sredo, 30. marca 2022, zahvalil nekdanjemu predsedniku Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik  Dušanu Božičniku, ki je predsedstvo predal novemu vodstvu Igorju Kanižaju.

Ob tem je župan poudaril zgledno sodelovanje z Združenjem na številnih slovesnostih Ončine Kamnik in tudi njihovih slovesnostih ter poudaril, da je kot predsednik združenja z veliko mero empatije, s trudom in strokovnim delovanjem v naši lokalni skupnosti ohranjal vrednote in pomen zgodovinskih trenutkov narodnoosvobodilnega boja. Tudi z njegim delovanjem je opozarjal na to,
da mir ni samoumeven in je bilo prelite premnogo krvi za svobodo slovenskega naroda.

Odprtje mansardnih prostorov zgradbe KIKštarter

V sredo, 30. marca 2022, je v KIKštarterju potekalo uradno odprtje prenovljene zgradbe KIKštarterja. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s podžupanom Aleksandrom Uršičem in vršilcem dolžnosti Zavoda za turizem in šport Kamnik Lukom Svetcem. Tajda Tonin in Ina Klanšek, oblikovalki, ki sta poskrbeli tudi za celostno podobo KIKštarterja, sta uradno odprli mansardne prostore in prerezali trak ter tako tudi formalno odprli pisarne za stanovalce.

Uraden del dogodka se je začel z uvodnim nagovorom Nike Škrjanec, ki je pozdravila vse prisotne, potem pa je predala besedo predsedniku Zadruge KIKštarter Matjažu Jugu, ki nas je popeljaj skozi zanimivo zgodovino KIKštarterja. Aleš Juhant, član upravnega obora Zadruge KIKštarterja, ki je skrbno bdel nad obnovo ob odprtju, pa povzel, kaj vse je bilo obnovljeno v zadnjih letih in kakšni so bili začetki KIKštarter-ja.

Dobrodelni marec Študentskega kluba Kamnik

Dobrodelni marec, kjer je Študentski klub Kamnik že 10. leto zapored zbiral sredstva za živali in družine, ki potrebujejo našo pomoč, je bil letošnje leto več kot uspešen. Za 10 let so zbrali 10.000 evrov. Ves mesec marec je bila odprta SMS linija, kjer ste prispevali 5 evrov za kamniške družine v stiski, poleg tega se je odvijal turnir v odbojki 6. 3. 2022, dobrodelni pohodi na Sv. Primož, tržnica slaščic, tačke na sprehodu in za zaključek koncert Hamo in Rudi Bučar, ki je potekal v četrtek, 31. marca 2022, in si ga je ogledal tudi župan Matej Slapar.

Župan Matej Slapar se je ob tej priložnosti iskreno zahvalil študentom, ki vedno znova pokažejo, da imajo srce na pravem mestu in, da v dobrodelnem marcu ne pozabijo na najšibkejše. Poleg tega pa dejal, da njihova dobrodelnost ni samoumevna in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešnosti projekta.

Praspomin naravnega dihanja

Že en mesec na 20 lokacijah po Sloveniji živi projekt Dihamo z naravo, ki je zaradi sofinanciranja ministrstva za zdravje brezplačen za vse udeležence in ga bodo usposobljeni vaditelji in prostovoljci društva Šola zdravja vodili do oktobra.

Na vadbi se udeleženci naučijo metod, ki lahko ob dnevnem soočanju s stresom, tesnobo, strahom ali jezo, pomagajo, da se umirijo, bolj globoko zadihajo in stopijo ven iz čustvenega oblaka ter se soočijo z izzivom bolj zbrano. Raziskave so pokazale, da čustvena stanja vplivajo na tip, globino in ritem dihanja. Vsako čustvo ima namreč svoj dihalni vzorec in posledično vpliva na fizične reakcije v telesu. Če zavestno spremenimo ritem dihanja, ga umirimo, podaljšamo čas vdiha in izdiha, dih iz zgornjega dela pljuč premaknemo v dihanje s trebušno prepono, vplivamo na dihalni vzorec in posledično prevladujoče čustvo umirimo. Počasno, globoko dihanje uravnovesi tudi delovanje avtonomnega živčnega sistema in poveča parasimpatično aktivnost, kar spremlja občutek pozornosti in spočitosti. Z zavestnim dihanjem vplivamo na spremembo krvnega tlaka in srčnega utripa. To je ena od metod, ki jo izvedemo na začetku vadbe Dihamo z naravo in s katero zbudimo praspomin naravnega dihanja.

Začutiti, ohranjati in podariti mir sebi in okolici je nekaj, kar vsak lahko prispeva k družbi. Prvi korak pa naredite že, če se pridružite skupini Dihamo z naravo v vaši bližini, in sicer skupina LIPA se pridružuje akciji vsak torek  ob 17.30 (zbor na železniškem postajališču Duplica-Bakovnik).

Tradicionalni Velikonočni sejem

Tradicionalni Velikonočni sejem, v organizaciji Turističnega društva Tuhinjska dolina, je letos v Snovik zopet privabil lepo število obiskovalcev, saj je bila ponudba na stojnica pestra, kvalitetna in raznolika. Dogodek se je odvijal včeraj, v nedeljo, 3. aprila 2022, in mu je prisostvoval tudi župan Matej Slapar.

Zopet je zadišalo po prazničnih mesnih in mlečnih dobrotah, domačemu kruhu, pecivu in poticah. Rokodelci so poskrbeli za velikonočno okrasje in predstavili tradicionalna ročna dela. Članice rokodelske sekcije Turističnega društva Tuhinjska dolina so pripravile zanimivo razstavo izdelkov na temo Velike noči v različnih tehnikah, ki so jih osvojile v času svojega delovanja.

Pod okriljem Osnovne šole Šmartno v Tuhinju je na sejmu potekala dobro obiskana delavnica izdelovanja velikonočnih okraskov. Za dobro voljo in prijetno vzdušje je skrbela godba Tuhinjske doline in harmonikar Jože Jagodic.

Ob odprtju sejma sta zbrane nagovorila predsednik društva Ivan Hribar in župan Matej Slapar.

V času sejma je potekalo tudi četrto tekmovanje v hitrostnem ribanju hrena, ki se ga je letos udeležilo šest tekmovalcev. Najboljši med njimi je bil Franc Kržišnik iz Polhovega Gradca.

Da pa je sejem lepo uspel, so zaslužni ljudje, ki z veseljem ohranjajo spomin na našo preteklost z željo, da se še naprej ohranja med nami.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na Oddelku za urejanje prostora na Občini Kamnik še vedno poteka javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo (v nadaljevanju SD ZN). Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2021 dne 12. 4. 2021. Razgrnjen usklajen osnutek SD ZN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 20-315. Lastniki posameznih zemljišč, ki se nahajajo na območju predmetnega izvedbenega načrta želijo na lastnih parcelah sezidati objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in manipulativne površine. V odloku bodo določeni pogoji za gradnjo predvidenih objektov in dozidav, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanje utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture. Območje Odloka se nahaja v ureditvenem območju, ki je opredeljeno kot območje prostorske enote B8 – Zgornje Perovo. Območje Odloka obsega delno pozidano in komunalno opremljeno območje.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 25. marca 2022 do vključno 26. aprila 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 6. aprila 2022, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljujejo. Križanje trase kolesarske poti s cesto skozi Podgorje je urejeno, prav tako trasa od Podgorja do Korenove ceste. Na kolesarski poti je prepovedan promet z motornimi vozili, razen za obdelovanje kmetijskih površin oziroma dostop za lastnike zemljišč.

.V nadaljevanju trase od Korenove ceste proti plinski postaji na Drnovem se pripravlja na asfaltiranje. Dela potekajo tudi v občinah Mengeš in Trzin.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Nadaljujejo se dela na prepustih, vgrajevanje robnikov in urejanje bankin. Dokončana je tudi zaščita brežine na severnem delu trase.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Predstavitev končnih rezultatov pri projektu StimulArt

V torek, 29. marca 2022, je Oddelek za razvoj in investicije v sodelovanju z zunanjim sodelavcem pri projektu StimulArt, organiziral predstavitev projekta ob njegovem zaključku. Predstavitev je bila interne narave, poleg župana so se je udeležili še vodje nekaterih oddelkov Občine Kamnik, zaposleni, ki so sodelovali pri projektu StimulArt, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik ter direktorica Zavoda za kulturo Kamnik.

Na srečanju so bile sprva s strani projektne vodje predstavljene nekatere aktivnosti, ki so se izvajale tekom projekta (delavnice za lokalne deležnike, usposabljanja za akterje kulturnih in kreativnih industrij, natečaj za nagrado StimulArt, dogodki za podporo lokalnih deležnikov, partnerska srečanja…) ter ključni projektni rezultati. Nato pa je zunanji strokovni sodelavec Sinan Mihelčič podrobneje predstavil pilotni projekt, ki se je izvajal na območju nekdanje smodnišnice (t.i. Kulturna četrt Barutana) ter Strategijo in akcijski načrt kulturnih in kreativnih industrij, ki je eden ključnih rezultatov projekta StimulArt.

Ob zaključku predstavitve je sledila kratka debata, kjer so prisotni predvsem izrazili svoje mnenje glede uspešnosti projekta ter se pogovarjali o naslednjih korakih, s katerimi bi nadaljevali delo projekta, tudi po njegovem uradnem zaključku.

Oglasno sporočilo