22. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
106

Domžalske občinske svetnice in svetniki so se v četrtek, 21. aprila 2022, sestali na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali sedem točk dnevnega reda. Sejo, ki je potekala v sejni sobi Občine Domžale je vodil župan Toni Dragar.

Dnevni red:
1. Volitve in imenovanja
2. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2021
3. Potrditev dogovora o sodni poravnavi
4. Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2022
5. Letni program športa Občine Domžale za leto 2022
6. Redna delovna uspešnost direktorice Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2021
7. Vprašanja, pobude in predlogi

1. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je soglašal, da se za direktorja javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« imenuje Jerneja Hribarja, Ulica Kamniškega bataljona 15, 1236 Trzin, za mandatno obdobje štirih let.
Občinski svet Občine Domžale je v postopku imenovanja ravnatelja Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rodica dalo pozitivno mnenje prijavljeni kandidatki Mileni Vidović, Cesta na Barju 13, 1360 Vrhnika.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o imenovanju Jureta Matičiča za direktorja javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Nastop mandatnega obdobja petih let začenja 16. junija 2022.

2. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2021

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2021 in Poslovno poročilo Občine Domžale za leto 2021. V Uradnem vestniku Občine Domžale sta objavljena splošni in posebni del tabelaričnega dela Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2021.

3. Potrditev dogovora o sodni poravnavi

Na podlagi izvedenskega mnenja je bil pripravljen predlog, da se v obliki sodne poravnave ugotovi, da zemljišče s parc. Št. 4640 k.o. Domžale predstavlja pripadajoče zemljišče k večstanovanjskemu objektu na naslovu Krakovska cesta 10A in 10B in pristopi k podpisu dogovora o sodni poravnavi. Občinski svet Občine Domžale je potrdil dogovor o sodni poravnavi.

4. Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2022

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2022.

5. Letni program športa Občine Domžale za leto 2022

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni program športa občine Domžale za leto 2022.

6. Redna delovna uspešnost direktorice Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2021

Občinski svet Občine Domžale je na osnovi predloga Sveta Kulturnega doma Franca Bernika Domžale izdal soglasje k izplačilu sredstev za redno delovno uspešnost direktorice Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2021, v višini 1.335,48 EUR.

7. Vprašanja, pobude in predlogi

Za zaključek so sledila še vprašanja, pobude in predlogi svetnikov.

Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo