23. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
135

Domžalske občinske svetnice in svetniki so se v četrtek, 16. junija 2022, sestali na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali deset točk dnevnega reda. Sejo, ki je potekala v sejni sobi Občine Domžale je vodil župan Toni Dragar.

Dnevni red:
1. Volitve in imenovanja
– Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale
– Imenovanje odgovornega urednika javnega glasila Slamnik
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 – skrajšani postopek
3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 – skrajšani postopek
4. Določitev vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DŽ-79 – prva obravnava
6. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023
7. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hudo – prva obravnava
8. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
9. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto
10. Vprašanja, pobude in predlogi

1. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je ob pričetku seje potrdil Boštjana Deželaka, Študljanska cesta 62b, 1230 Domžale, izvoljenega na lokalnih volitvah dne 18.11.2018, za člana Občinskega sveta Občine Domžale za preostanek mandatne dobe.

Občinski svet Občine Domžale je izdal soglasje, da se za odgovorno urednico javnega glasila Slamnik imenuje Špela Čarman, Hranilniška 10, 1000 Ljubljana, za obdobje petih let.

2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednja amandmaja k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022:

AMANDMA ŠT. 1
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 – skrajšani postopek se na področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, na proračunski postavki 132102 – Ukrepi za povečanje varnosti prometa, zagotovijo sredstva na NRP 13201 – Poligon za varno vožnjo, konto 4204 v vrednosti 50.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, zniža proračunska postavka 132101 – Zimska služba, konto 4025, za 50.000 EUR.

AMANDMA ŠT. 2
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 – skrajšani postopek se na področju 19 – Izobraževanje, na proračunski postavki 193116 Materialni stroški in oprema osnovnih šol, vzpostavi nov NRP – Najem mobilnih učilnic za OŠ Roje, konto 4026 v višini 30.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, zniža proračunska postavka 132101 – Zimska služba, konto 4025 za 30.000 EUR.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 z obema amandmajema in potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2022 do 2025. V Uradnem vestniku Občine Domžale je objavljeno besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednji amandma k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023.

AMANDMA:
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 – skrajšani postopek se na področju 19 – Izobraževanje, na proračunski postavki 193116 Materialni stroški in oprema osnovnih šol, vzpostavi nov NRP – Najem mobilnih učilnic za OŠ Roje, konto 4026 v višini 50.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, zniža proračunska postavka 132101 – Zimska služba, konto 4025 za 50.000 EUR.
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 in potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2023 do 2026. V Uradnem vestniku Občine Domžale je objavljeno besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

4. Določitev vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023

Vrednost višine točke za obračun nadomestila za zazidana stavbna zemljišča in nezazidana stavbna zemljišča se ne spreminja. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2023 znaša 0,00158 €. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2023 znaša 0,10298 €. Sklepa se uporabljata od 1.1.2023 dalje.

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DŽ-79 – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DŽ-79 v prvi obravnavi in ga posredoval v 30-dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Gradivo se javno objavi na spletni strani Občine Domžale in v prostorih Občine Domžale. Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi na spletni strani Občine Domžale.

6. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023.

7. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hudo – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o imenovanju ulice v naselju Hudo v prvi obravnavi.

8. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale.

9. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021

Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklep, da je direktorica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika, upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021, in sicer v višini 1,5 bruto plače direktorice na dan 1. 1. 2022.

10. Vprašanja, pobude in predlogi

Za zaključek so sledila še vprašanja, pobude in predlogi svetnikov.

Občina Domžale
Foto: Arhiv Občine Domžale in Vido Repanšek

Oglasno sporočilo