T e D n i (K) Občine Kamnik 1.8.2022

0
205
Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!
Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe
Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku
V preteklem tednu je izvajalec del  EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o., nadaljeval z pripravo cestišča za asfaltiranje.
Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu so se nadaljevala gradbena dela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra.  Trenutno je zgrajeno že približno 1,3 kilometra kanalizacije. V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova kanalizacijskega sistem na Kolodvorski ulici

Izbrani izvajalec dej je v preteklem tednu končal obnovo kanalizacijskega sistema na Kolodvorski ulici ter pred prostori Društva upokojencev Kamnik. Zaradi porušenih betonskih cevi ter ponavljajočih okvar, je bilo potrebno zamenjate obstoječe cevi ter urediti primerno odvodnjavanje cestnih meteornih voda. V tem tednu je predvideno asfaltiranje ter zaključek del.

Intervencija – Mali grad

V preteklem tednu so na pobočju Mali grad potekala nujna gradbena dela v okviru intervencije Civilne zaščite Občine Kamnik.  Podporni zid na I. terasi pobočja bo v naslednjih dneh zaključen. Nato sledi zadnja faza obnove na spodnji terasa, skladno s projektom in pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Koordinacijo intervencije vodi geomehanik Vrabec Martin.

Po terminskem planu bodo dela na I. terasi pobočja zaključena do konca meseca julija, nato bo sledila obnova zidu na spodnji terasi pobočja. V času prireditve Kamfest dela ne bodo potekala.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku

Izvajalec je nadaljeval z izgradnjo nove osnovne šole. Na območju lamele A je nadaljeval z opaževanjem, armiranjem in betoniranjem sten pritličja, izvajali so se prezračevalni jaški, začelo se je z opaževanjem AB plošče nad pritličjem. Izvajala se je vertikalna hidroizolacija in toplotna izolacija AB sten kleti, prav tako je potekalo zasipavanje kletnih sten.

Na območju lamele C poteka nadaljevanje del preteklega tedna, prav tako se izvajajo priprave za začetek nameščanja jeklene konstrukcije za lamelo B.

Sanacija vlage v Motniku

Dela, povezana s sanacijo vlage pri POŠ Motnik se nadaljujejo. Tekom izvedbe del se je pokazalo, da bo potrebno izvesti določena dodatna dela, ki jih v fazi priprave popisov del zaradi starosti objekta in pomanjkljive dokumentacije obstoječega stanja, ni bilo mogoče predvideti.

Izdelava kamnitih tabel z napisi talcev – Potok v Črni

Izbran je bil najugodnejši ponudnik za izdelavo in postavitev dveh kamnitih tabel z napisi talcev ob spominskem obeležju Potok v Črni, podjetje Art Arena, d. o. o..Ponudnik bo z deli zaključil najkasneje do konca septembra 2022.

Položitev cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra – Vojanova ob obletnici smrti

Društvo general Maister Kamnik je v torek, 26. julija 2022, organiziralo krajšo slovesnost, na kateri so počastili spomin na generala Rudolfa Maistra, ki je umrl na ta dan.

Predsednik društva Jože Berlec je ob spomeniku generalu Rudolfu Maistru skupaj z delegacijo društva in županom Matejem Slaparjem položil cvetje k spomeniku na Trgu Talcev.

Klapa Mali grad na gostovanju v Novem Vinodolskem

Na povabilo Žensk klap Puntape se je Klapa Mali grad v soboto, 30. avgusta 2022, udeležila srečanja klap v Novem Vinodolskem. Kamnik je bil s strani kamniške klape ob tej priložnosti lepo predstavljen.

Klapa Mali grad je kamniška pevsko-glasbena skupina, ki goji tradicionalno dalmatinsko glasbo. Skozi svoje delovanje si je pridobila precejšnjo prepoznavnost tako v Sloveniji, kot pri pevskih kolegih iz Hrvaške.

Oddelek za urejanje prostora

Letos junija sta stopila v veljavo nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in nov Gradbeni zakon (GZ-1). V predmetnih zakonih, ki sta bila sprejeta v mesecu decembru leta 2021, se je ministrstvo zavezalo, da bo v doglednem roku pripravilo tudi podzakonske predpise. Podzakonski predpisi v večjem delu niso izdani.

Eden od podzakonskih predpisov GZ-1 je tudi nova Uredba o razvrščanju objektov, ki je bil objavljen v Uradnem listu  RS, št. 96/2022. Predpis bo stopil v veljavo 30. 7. 2022. V novi Uredbi o razvrščanju objektov so spremenjeni nekateri pogoji, ki določajo, ali je stavba ali objekt enostavni objekt, nezahtevni, manj-zahtevni ali zahtevni objekt. V tej uredbi so opisani tudi novi izrazi z novo vsebino iz GZ-1, najpomembnejši je manjša rekonstrukcija, ki povzema nekatere posege, ki so bili do te uredbe povzeti v nazivu rekonstrukcija. Za nov opis dopustnih posegov z nazivom manjša rekonstrukcija ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

Občina Kamnik je v postopku sprememb in dopolnitev OPN. V določilih veljavnega Odloka OPN Občine Kamnik poseg manjša rekonstrukcija ni opredeljen in ni obravnavan ter za posege pod tem nazivom občinske strokovne službe in nosilci urejanja prostora še niso pripravili posebnih določil, ki bi omogočala ustrezno regulirano poseganje ali umeščanje v prostor. Posegi pod vsebino gradnje Posegi, ki po vsebini GZ-1 predstavljajo manjšo rekonstrukcijo, se bodo lahko na območju občine Kamnik obravnavali šele, ko bo končan postopek sprememb in dopolnitev OPN št. 2 in ko bo pripravljen predpis za pripravo potrdila projektanta in mnenja (7. člen GZ-1).

Oddelek za razvoj in investicije

Gorenjsko kolesarsko omrežje

Občina Kamnik sodeluje v projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje, ki je skupen projekt 24 – ih občin z območja celotne Gorenjske in nekaterih sosednjih občin kamor se uvršča tudi Kamnik. Gre za vzpostavitev oziroma označitev kolesarskih tras s prometno signalizacijo na območju sodelujočih občin in v nadaljevanju trženje turističnega produkta ter izobraževanje turističnih ponudnikov. V prvi fazi, ki se je zaključila konec meseca novembra 2020, je bila zasnovana mreža kolesarskih povezav, ki je bila usklajena z Direkcijo RS za ceste, izdelana spletna stran in zemljevidi za posamezna območja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Celotno območje je razdeljeno na 14 manjših območij, ki jih pokrivajo posamični zemljevidi z označeno  traso, opisane so posamezne točke interesa (POI) in dodane gps koordinate. Predlaganih je 5 kolesarskih izletov, vključeni so tudi podatki o lokacijah turističnih informacij, kulturnih in naravnih znamenitostih. Kamnik je zajet v karto št. 9 na kateri je označena kolesarska povezava med Srednjo vasjo v Šenčurju preko Cerkelj, Komende do Kamnika.

Približujemo se glavnemu cilju projekta, to je  postavitev enotne prometne signalizacije za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju. Postavitev prometnih znakov na terenu se bo predvidoma začela izvajati v mesecu septembru, in sicer v vseh sodelujočih občinah.

Gorenjska bo tako prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila sistematično, povezano ter enotno. Namen je tudi, da ne terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje poleg Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo financirajo občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kamnik, Logatec, Medvode in Vodice, koordinacijo pa izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Več o projektu si lahko preberete tukaj: www.gko.si

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo