T e D n i (K) Občine Kamnik

0
391

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu nad JP660473 Županje Njive

V kraju Županje Njive poteka sanacija plazu nad občinsko cesto JP660473.  Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI in gradbenim nadzorom geomehanika Martina Vrabec. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov. Predvidena je izvedba oporne konstrukcije kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov, kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov in ureditev drenaže.

V času gradnje je izvedena popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce je urejen.

Sanacija zidu ob občinski cesti v Košišah

Uspešno je zaključena sanacija zidu ob občinski cesti LC 160031 Tunjiška cesta v Košišah.  Sanacijo je izvedlo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest.

Vsem voznikom se zahvaljujemo za potrpežljivost v času gradnje in vzpostavljene delne zapore.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za asfaltiranje javne poti na območju Godiča (JP 660564),  Briš (LC 160091) in na Bistriški cesti v Šmarci.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu izvajalo dela za asfaltiranje cestišč na območju Podgorja (JP 660135) in na območju Žal (JP 660371).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na vseh treh lamelah nove OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Na lameli A so se izvajala elektroinštalacijska dela, kinete zračnikov iz zaklonišča, strojno inštalacijska dela ter prazračevanje.

Na lameli B so se montirale in betonirale hi bond plošče ter polagala armatura nad prvim nadstropjem.

Na lameli C se je nadaljevalo z vgradnjo stavbnega pohištva in stekla, izvajala so se strojno- in elektroinštalacijska dela.

Ureditev prostorov nad garažami v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik

V začetku septembra je potekala uvedba v delo pri ureditvi prostorov nad garažami v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, izvedba investicije je sedaj v zaključni fazi.

Predmet investicije je nadzidava dela obstoječega Zdravstvenega doma Kamnik, in sicer se ureja obstoječe prostore nad garažami urgentnih vozil. V preteklem tednu je potekal zaključek montaže oken, izvedena je bila kompletna zasteklitev oken, montaža steklenega prehoda iz obstoječe fizioterapije v nov del fizioterapije, zaključujejo se pleskarska dela, zagon talnega ogrevanja in sušenje estrihov, oblaganje za pripravo fasade – toplotnega ovoja, odkop zemljine in hidroizolacija za pripravo trase požarne poti. Dela bodo zaključena do konca januarja 2023.

Občina Kamnik je z omenjenim projektom uspešno kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 in sicer so bila pridobljena sredstva v višini  122.176,60 evrov. Preostala sredstva bo zagotovil javni zavod sam. Vrednost investicije, ki jo izvaja podjetje  Alfa-M d. o. o., Brigadirska ulica 13, Domžale je 457.559,83 evrov z vključenim ddv, strokovni nadzor nad gradnjo izvaja podjetje Singrad d.o.o.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi prostora, komunalnih soglasij za potrebe gradnje, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

V preteklem tednu smo dobili uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo in cesto za občinski podrobni prostorski načrt KA-23 Kamnik Poljane. Uporabno dovoljenje je bilo izdano na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnih objektov ceste s parkiriščem in opornimi zidovi ter vodovoda in gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, SN in NN elektro omrežja, trafo postaje in telekomunikacijskega omrežja kot nezahtevnih objektov.

Končala se je javna obravnava prostorskega akta z oznako OPPN KA MO-01 MO-02, ident. št. 2518, ki je potekala dne 14. decembra 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost še poteka do vključno 02. januarja 2023. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani Občine Kamnik, na naslednjih povezavah: https://www.kamnik.si/objave/58 in https://www.kamnik.si/objave/107.

Končali sta se še dve javni razgrnitve prostorskih izvedbenih aktov, in sicer lokacijskih preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153) za del parc. št. 298/1, 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj ter lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora PN3 Terme Snovik. Pripomb, predlogov in mnenj ni bilo.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Na kolesarski povezavi Kamnik–Godič zaključujemo z ureditvijo ustreznega prehoda za pešce in kolesarje čez regionalno cesto. Za dokončno ureditev prehoda je treba izvesti še javno razsvetljavo. Zaključena so tudi gradbena dela na počivališčih in montaža opreme. 

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Projekt MUHA

V sklopu evropskega Interreg ADRION projekta MUHA je bila na štabu Civilne zaščite Občina Kamnik organizirana delavnica, kjer so predstavniki različnih organizacij analizirali varnost vodooskrbe  v občini.

Predstavniki Občine Kamnik ter Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., so skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter Naravoslovnotehniško fakulteto izdelali Varnostni načrt za vodooskrbo Občine Kamnik (WSP – Water Safety Plan). Varnostni načrt so pripravili z uporabo orodja WASPP, ki je bil izdelan v okviru projekta Muha.

Oglasno sporočilo