Vprašanja za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 1 2023)

0
1148

Na Urad županje Občine Domžale smo naslovili naslednja vprašanja občank in občanov.

Vprašanje:
Zanima nas celoten strošek Regionalne kolesarske povezave. Koliko od tega smo prispevali davkoplačevalci, koliko občinska blagajna in koliko država? Na občinski spletni strani je podatek: Pogodbena vrednost del znaša 3.148.046,56 € z DDV.
Domžale, 9.1.2023

Odgovor:
Na podlagi gradbene pogodbe št. 4304-23/2021 za gradnjo kolesarske povezave v Občini Domžale je končna vrednost 3.175.804,61 € z DDV.

EU – 1.758.416,00 €
RS – 439.604,00 €
Občina Domžale – 977.784,61 €


Vprašanje:
Občani sprašujejo, kolikšen je celoten strošek asfaltirane potke na parkirišče Občine Domžale z ureditvijo vhoda v ograji in kdo sprejema odločitve o delih, ki niso v občinske proračunu. Je to županja ali direktor občinske uprave?
Domžale, 9.1.2023

Odgovor:
Dela na parceli št. 4763/1 k.o. Domžale so bila izvedena skladno na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja gradnjo in vrste posegov v prostor v okviru vzdrževanja površin, skladno z veljavno uredbo o razvrščanju objektov.
Občina Domžale je za izvedbo del pridobila ponudbo ter izdala naročilo. Naročilnica je bila izdana v znesku 2.955,21 EUR z DDV (2422,30 EUR brez DDV). Za opravljeno delo so bili potrjeni gradbeni dnevniki in obračunski listi s količinami, ki jih je pregledal in potrdila občina Domžale. Na podlagi potrjene dokumentacije je bil izdan račun v višini 2.955,21 EUR z DDV.


Vprašanje:
Ali menite, da bi morala občina javnosti predstaviti letni občinski proračun in načrt dela? Transparentnost je v politiki pomembna!
Domžale, 9.1.2023

Odgovor:
Letni občinski proračun in načrt dela se sprejemata na Občinskem svetu Občine Domžale v skladu s Statutom Občine Domžale ter Poslovnikom Občinskega sveta Občine Domžale.
Pred pričetkom priprave proračuna se pozove proračunske uporabnike, da predložijo svoje predloge za sestavo proračuna. Predlog proračuna se nato pošlje vsem občinskim svetnikom, vsem članom delovnih teles sveta in nadzornega odbora ter vsem proračunskim uporabnikom , ki lahko svoje pripombe podajo do seje občinskega sveta (prvo branje).
Po prvi obravnavi se proračun javno objavi ter se zbirajo pisni predlogi in pobude. Do pripomb in predlogov se poda opredelitev in pojasnilo, katere pripombe in predlogi so upoštevani in kateri ne.
Na občinski seji lahko pripombe, tako v prvi in drugi obravnavi, podajo tudi svetnice in svetniki v obliki amandmajev.
Tudi druga obravnava je javna in dostopna za ogled prek spleta.
Transparentno delovanje je pomembno, ne samo pri pripravi in predstavitvi proračuna, ampak tudi pri vseh drugih aktivnostih v občini, tako na Občini Domžale kot v javnih zavodih in drugih institucijah na območju občine, saj se na ta način izognemo tveganju za korupcijo.
Strinjamo se z vami, da je v politiki transparentnost izjemno pomembna. Predstavitev proračuna pred sprejemom vedno izvedemo na seji Občinskega sveta, ki je odprta tudi za javnost. Ogled seje občinskega sveta je možen tudi preko spleta.Spoštovane bralke in bralci,
zahvaljujemo se vam za številna vprašanja glede bivanja v naši občini, z željo po posredovanju le teh Občini Domžale. Naslovili smo jih na Urad županje Občine Domžale in v zakonitem roku prejeli (žal, bolj skope) odgovore. Zaradi pomanjkanja prostora v tiskani izdaji časopisa bodo nekatera vprašanja in odgovori objavljeni v naslednji številki NOV!C.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here