T e D n i (K) Občine Kamnik (3.7.2023)

0
317

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija pragu na vodotoku Kamniške Bistrice

Kljub slabim vremenskim razmeram se sanacija pragu in ureditev brežin vodotoka Kamniške Bistrice nadaljuje. Dela izvaja pooblaščeni koncesionar za vode podjetje Hidrotehnik d.o.o. Vrednost sanacije, ki zajema izgradnjo pragu in ureditev brežine struge znaša 260.000 €. Investitor sanacije je Direkcija RS za vode.

Občina Kamnik si bo se naprej prizadeva skupaj z državo izvajati ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti.

Sanacija vodotoka Šumščica v Lazah

Dela se izvajajo na vodotoku Šumščica v kraju Laze v Tuhinju.  Gradnja bo izvedena v skupni dolžini 80 metrov. Dela izvaja pooblaščeni koncesionar za vode podjetje Hidrotehnik d.o.o. Vrednost sanacije, ki zajema izgradnjo pragov in ureditev brežine znaša 82.900 €. Investitor sanacije je Občina Kamnik.

Za navedeno sanacijo je bila podpisana tripartitna pogodba med Občino Kamnik, Direkcijo RS za vode in podjetjem Hidrotehnik d.o.o . Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku vodotoka izboljšati poplavno varnost.

Sanacija plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač

Sanacija zemeljskega plazu pod občinsko cesto JP661345 Laze-Vrhač, v kraju Laze v Tuhinju poteka po terminskem planu del. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo plazu. Sanacija bo zajemala kombinacijo kamnite zložbe v dolžini 8 metrov in sidranih AB slopov s kamnito oblogo dolžine 6,5 metra, ki bo injektirana z geotehničinimi sidri dolžine 12 metrov, nosilnosti 200 Kn. V sklopu sanacije bomo izvedli in uredili odvodnjavanja meteorne vode, hudourniške kanalete dolžine 15 metrov, sanacija prepusta in obnovo vozišča. Gradbena dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Vrednost investicije znaša 29.500 €.

V času gradnje je izvedena popolna zapora, obvoz je urejen preko naselja Stebljevek. Gradbeni nadzor nad sanacijo izvaja geomehanik Martin Vrabec. Vse udeležence v cestnem prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo postavljeno popolno zaporo in prometno signalizacijo.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., nadaljuje z izvajanjem del za asfaltiranje javne poti na območju Tunjic (Zadnji Vrh – LC 160041), v predvideni dolžini 1.560 metrov. V ponedeljek, 3. 7. 2023, je pričel z asfaltiranjem cestišča.

V tem tednu bo izvajalec del, GP Hribar d. o. o., nadaljeval z izvajanjem del za asfaltiranje javne poti na območju Šmarce (JP 660034), v predvideni dolžini 80 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del in zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Na celotnem objektu se  intenzivno izvajajo obrtniška dela.

V zgornja etaži se izvaja fasadni obod –  stene iz KLH plošč, objekt sedaj že dobiva dimenzijo  končnega volumna. Na lameli B in A je bil izveden zaključni  sloj strehe z ustreznim odvodnjavanjem (pluvia).  Izvedeno je tudi servisno stopnišče za dostop na streho, kjer se bodo začela izvajati inštalacijska dela (vse  naprave za prezračevanje objekta  na strehi).

V notranjosti se izvajajo montažne predelne stene in  na nekaterih delih tudi steklene predelne stene. Intenzivno  poteka tudi izvedba inštalacij in priprava tlakov za končno obdelavo.

Oddelek za razvoj in investicije

Javno naročilo »Sanacija/asfaltiranje makadamskih cestišč: Stolnik (JP 661591), Laniše (JP 660412), Laze v Tuhinju (JP 661346), Špitalič (JP 661471), Kregarjevo (JP 660462)«

V torek, 27. 6. 2023 smo na Portal javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Sanacija/asfaltiranje makadamskih cestišč: Stolnik (JP 661591), Laniše (JP 660412), Laze v Tuhinju (JP 661346), Špitalič (JP 661471), Kregarjevo (JP 660462)«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=484555

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 11. 7. 2023, do 9.00 ure.

Razpis European Urban Initiative – pridobljen PROJEKT InterACT Green

Občina Kamnik je uspešno sodelovala pri kandidaturi hrvaške Občine Varaždin za nepovratna sredstva v sklopu razpisa European Urban Initiative, kjer bomo sodelovali kot »transfer city« oz. pilotni partner mestu Varaždin, ki je na razpis prijavil projekt InterACT Green.

Projekt se z njihove strani navezuje na interaktivno upravljanje in obnovo zelene infrastrukture v gozdnem parku ob reki Dravi v Varaždinu, ki predstavlja enega izmed glavnih rekreacijskih in piknik prostorov na območju Varaždina z okolico. Pri samem upravljanju parka se srečujejo s tremi glavnimi izzivi, in sicer s težavami pri upravljanju, z neizkoriščenimi javnimi površinami in z degradacijo gozda. Zato so si s projektom zadali cilj ustvariti platformo zelene infrastrukture, ki bo služila kot orodje za sprejemanje odločitev in komunikacijo med vsemi zainteresiranimi stranmi. Prav tako bodo predlagane naložbe v fizično infrastrukturo ter pripravljen dolgoročni načrt obnove gozdnega ekosistema, ki bo zagotovil visoko kakovosten, vključujoč in varen javni prostor.

S projektom bo tudi Občina Kamnik pridobila okrog 120.000,00 EUR nepovratnih sredstev (30.000,00 EUR bomo morali zagotoviti sami) s katerimi bomo uredili nekatere obrežne utrditve in dostop do vode na območju »Zelene osi ob Kamniški Bistrici«. Novo počivališče z dostopom do vode se bo nahajalo na območju levega brega Kamniške Bistrice – odsek Bakovnik (ob Kamniški obvoznici) in bo namenjeno igri in počitku za vse starostne skupine ter gibalno oviranim, saj se v bližini nahaja Center za rehabilitacijo in usposabljanje invalidne mladine. Postavljena igrala bodo iz naravnih materialov, atraktivna in prilagojena vsem uporabnikom. Novo počivališče bomo povezali z obstoječim počivališčem in otroškim igriščem ter prilagodili obstoječo urbano opremo.

V sklopu projekta pa bomo izdelali tudi novelacijo strateškega dokumenta »Zelena os regije«, ki ni bil posodobljen že od leta 1999.

Sledijo začetne faze projekta, v sklopu katerih bomo pripravili oz. nadgradili obstoječo projektno dokumentacijo. Izvedba se bo predvidoma izvajala v letu 2024.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo