Vprašanja za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 7,8 2023)

0
1591

Bralce vabimo, da nam še naprej posredujejo svoja opažanja in vprašanja. Poskusili bomo dobiti odgovore nanje.
________________________________________________________________________

Vprašanje:
Napovedano je rušenje zgradbe na Ljubljanski 34 v Domžalah, ocena elaborata za to rušenje pa je kar 20.000 €. Kolikšna je potem predvidena cena samega rušenja? Zanima nas tudi, če ste že pridobili soglasje Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije, ker v mandatu prejšnjega župana takšnega soglasja še ni bilo.
Domžale, 31.5.2023

Odgovor:
Za rušenje zgradb na Ljubljanski 34 in 36 v Domžalah še ni pripravljenega projekta za rušenje, zato še ni znana ne cena projekta, ne cena samega rušenja.

(Na odgovor na vprašanje glede soglasje Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije še čakamo).
_________________________________________________________________

Vprašanje:
Med sklepi ene od zadnjih sej OS je navedena tudi novelacija projekta ‘Rekonstrukcija kopališča Domžale’. Ali to pomeni, da se v tem mandatu županje mag. Renate Kosec ne bo glede preureditve bazena nič konkretnega zgodilo? Ob takšnem sklepu bi pričakovali širše pojasnilo, saj umik te že dolgo napovedane rekonstrukcije zadeva veliko število občanov. Pričakujemo širše pojasnilo v imenu naših bralcev.
Domžale, 31.5.2023

Odgovor:
Pripravlja se novelacija Investicijskega programa rekonstrukcije kopališča, ki ga bodo svetniki in svetnice obravnavali na eni izmed prihodnjih sej Občinskega sveta Občine Domžale.
________________________________________________________________________

Vprašanje:
Županja je večkrat poudarila, da si tako občani kot obiskovalci želijo urejenega mestnega središča, kar naj bi se lahko nadaljevalo šele po ureditvi mirujočega prometa: »Nagibamo se k ureditvi parkirišč P+R in parkirnih mest zunaj ožjega središča, v samem mestu pa postopno uvajanje plačljivega parkiranja« Takrat ste se tudi zavezali k rednemu obveščanju o spremembah, pa jih do sedaj še nismo zasledili. Katero lokacijo zunaj ožjega središča mesta ste predvideli?
Domžale, 1.6.2023

Odgovor:
Predlog uvedbe plačljivega parkiranja v strogem centru smo predstavili krajevnim skupnostim, svetniškim skupinam ter javnosti na novinarski konferenci. Celotno gradivo bo obravnaval Občinski svet Občine Domžale na 7. Seji, ki bo v ponedeljek, 19. junija 2023.

Na Urad županje smo naslovili naslednje vprašanje:
“Ker na prvi del vprašanje niste odgovorili, vas ponovno sprašujemo, kje nameravate urediti parkirišča P+R zunaj ožjega središča mesta? Ker na 7. redni seji Občinskega sveta Občine, ki je potekala v ponedeljek, 19. junija 2023, gradivo ni bilo obravnavano, prosimo za komentar.”

Odgovor:
Projekt celovite ureditve mirujočega prometa v centru Domžal je obsežen projekt, sestavljen iz več korakov. Na 7. seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetniki in svetnice sprejeli Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale, ki se nanaša na določitev javne parkirne površine, režim parkiranja, višino parkirnine ter sankcije za kršitve za 4 ulice v “Coni 1” – Ljubljanska cesta, Kolodvorska ulica, Ulica Matije Tomca in Masljeva ulica., saj so le te s parkiranjem in prometom najbolj obremenjene.
Temu bo sledilo urejanje makadamskega parkirišča ob trgovskem središču ter vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti. Možnosti za vzpostavitev parkirišč P+R izven ožjega središča še preučujemo.
________________________________________________________________________

Vprašanje:
V juniju je Občinski svet Občine Domžale sprejel Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale. Ali bodo zaposleni v Zdravstvenem domu Domžale deležnih enake ugodnosti kot stanovalke in stanovalci mestnega središča, ki nimajo zagotovljenih parkirnih mest v okviru zemljišč ob večstanovanjskih stavbah (kjer stanuje tudi županja)? V kolikor je odgovor negativen je potrebno poudariti, da je ZD Domžale javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Domžale. Enako kot tudi npr. Zavod za šport Domžale, kjer imajo vsi zaposleni zagotovljeno brezplačno parkiranje. Zakaj se uvaja razlikovanje zaposlenih v zavodih kjer je ustanovitelj Občina? Že tako je za več let (realno vsaj 10 let) padla v vodo razširitev ZD Domžale, tako, da je utemeljeno pričakovati, da se bodo zaposleni v ZD Domžale ob takem mačehovskem odnosu kaj kmalu začeli ozirati po zaposlitvah v bolj stimulativnih okoljih. Potrebno ni iti prav daleč. V Zdravstvenem domu Kamnik imajo namreč vsi zaposleni zagotovljene dovolilnice za brezplačno parkiranje. Enako imajo brezplačno parkiranje zagotovljeni delavci v dislociranih enotah ZD Domžale (Moravče, Lukovica, Mengeš,…). Kako bo občina reševala navedeno problematiko?
Domžale, 10.8.2023

Odgovor:
Namen Odloka o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale, ki je bil po-trjen na 7. seji Občinskega sveta Občine Domžale, je urejanje parkiranja na javnih površinah. Z njim se je pristopilo k urejanju mirujočega prometa v centru Domžal ter zagotavljanju zadostne izmenljivosti parkirnih prostorov, ki so v centru mesta preobremenjeni. Predvidena je izdaja dovolilnic upravičenim osebam, ki imajo stalno prebivališče na območju cone 1, torej na Ljubljanski cesti, Kolodvorski ulici, Ulici Matije Tomca in Masljevi ulici.
________________________________________________________________________

Vprašanje:
Prosimo za seznam vseh Prostovoljnih gasilskih društev, ki uporabljajo objekte, ki so v lasti Občine Domžale. Za vsako izmed teh društev navedite denarni znesek, ki so ga plačali za uporabo objektov v lasti občine za obdobje od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Prosimo tudi za seznam vseh društev iz področja kulture, ki uporabljajo objekte, ki so v lasti Občine Domžale. Za vsako izmed teh društev navedite denarni znesek, ki so ga plačali za uporabo objektov v lasti občine za obdobje od 1.1.2023 do 30.6.2023.
Domžale, 27.7.2023

Odgovor:
V objektih, ki so v lasti Občine Domžale, sta PGD Študa, ki ima pogodbo o brezplačni uporabi na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) in 68. členom ZSPDSLS, in PGD Studenec, s katerim ima pogodbo sklenjeno Krajevna skupnost Krtina, ki ima objekt v upravljanju. Obe društvi ne plačujeta nobene najemnine, saj opravljata javno gasilsko službo, pokrivata pa stroške objekta.
Društva s področja kulture ne uporabljajo objektov v lasti Občine Domžale.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here