Vprašanja za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 9 2023)

0
932

Bralce vabimo, da nam še naprej posredujejo svoja opažanja in vprašanja. Poskusili bomo dobiti odgovore nanje.
Na Urad županje Občine Domžale smo naslovili naslednja vprašanja občank in občanov.

Vprašanje:
Občane zanima kolikšen bo strošek prenove kuhinje na Osnovni šoli Venclja Perka Domžale?
Domžale, 7.9.2023

Odgovor:
Strošek obnove kuhinje na Osnovni šoli Venclja Perka znaša po pogodbi 955.123,86 EUR z DDV. Obnova zajema rušitev nenosilnih konstrukcij ter na novo izvedena obrtniška dela, elektroinštalacije in elektro opremo, strojne instalacije in strojno opremo ter tehnologijo kuhinje. Izvajalec del je GRADNIK d.o.o. Dela potekajo po načrtih in bodo končana v oktobru.


________________________________________________________________________

Vprašanje:
Ali ima Občina Domžale v kratkoročnem ali dolgoročnem načrtu izgradnjo kakršnihkoli novih športnih objektov? V primeru pritrdilnega odgovora navedite:
– vrsto oziroma namen uporabe načrtovanih športnih objektov,
– predvidene lokacije novih športnih objektov,
– v kateri fazi so predvideni projekti,
– leto začetka gradnje posameznih objektov.
Domžale, 29.8.2023

Odgovor:
Občina Domžale tudi v prihodnje načrtuje izgradnjo novih športnih objektov. Več o vrsti, namenu in časovnem planu gradnje bo znano, ko bo Občinski svet Občine Domžale sprejel proračuna za leti 2024 in 2025. Takrat bo načrt razvojnih programov tudi potrjen in dostopen javnosti.
_______________________________________________________________________

Vprašanja:
Glede na pojasnila Občine Domžale je Občina Domžale (in ostale okoliške občine) odstopila od gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Domžale zaradi talne vode. Prosimo za sledeče dokumente in informacije:
– kdaj je bila s strani občine naročena storitev meritve talne vode,
– navedite izvajalca, ki je opravljal meritve talne vode in pripravil dokument z ugotovitvami,
– kdaj je izvajalec seznanil občino z ugotovitvami glede talne vode,
– posredujete celotno dokumentacijo, v kateri so navedene ugotovitve oziroma mnenje izvajalca meritve talne vode, na podlagi katere je Občina Domžale sprejela odločitev, da se prizidek k Zdravstvenemu domu ne zgradi,
– navedite celotni strošek opravljene storitve (meritve talne vode in priprava dokumentacije).
Domžale, 29.8.2023

Odgovori:
Izvedbo hidrogeoloških in geotehničnih raziskav ter izdelavo geološko geotehničnega elaborata za projekt “Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže”, v skladu s ponudbo, št. P-222-2020 z dne 25.11.2020 (STABI d.o.o.) v vrednosti 17.582,64 EUR z DDV smo naročili 25. 11. 2020. Geološko geotehnični elaborat smo prejeli 27. januarja 2021.
22.10.2021 je bila s podjetjem IRGO d.o.o. sklenjena pogodba za izvedbo dodatnih hidrogeoloških preiskav za potrebe projektiranja zaščite gradbene jame prizidka ZD Domžale, v vrednosti 45.829,98 EUR z DDV. Poročilo o dodatnih hidrogeoloških preiskavah in geološko geotehnično poročilo smo prejeli januarja 2022.
_______________________________________________________________________

Vprašanje:
v zadnjem obdobju, že pred katastrofalnimi poplavami letošnjega avgusta, prebivalci ob Pelechovi cesti, od križišča pri Tušu, pa vse do osnovne šole Preserje, opažamo močno povečan tovorni promet, še posebej velikih, 30 tonskih kamionov-vlačilcev, ki največjo dovoljeno hitrost 40 km/h in dovoljenih 7,5 t mimo šole, oboje krepko presegajo.
Obračam se na županjo z vprašanjem, kako in kdaj se bo občina, oz. pristojna služba, lotila tega perečega problema, bodisi z ležečimi policaji ali stacionarnimi radarji. Navsezadnje ob tej cesti vsakodnevno do in iz šole prehodi veliko število otrok, dva vlačilca se pa na cesti komajda srečata. Ne smemo dopustiti, da se to nadaljuje, kajti po toči zvoniti je vedno prepozno.
D.T.
Domžale, 30.8.2023

Odgovor:
Promet na Pelechovi cesti, kot tudi skozi center Domžal, se je zaradi neprevoznosti mostu čez Kamniško Bistrico na Viru pričakovano povečal, medtem ko podatka o preseganju hitrosti ni možno potrditi. V glavnem so zaradi tega nastali prometni zastoji, ki smo jih z uskladitvijo semaforjev poskušali zmanjšati.
Omeniti je potrebno, da se bo stanje z dokončanjem začasne vzpostavite prevoznosti mostu preko Kamniške Bistrice na Viru stanje normaliziralo. Pred izredno situacijo so bile na Pelechovi cesti v Preserjah izvedene meritve, ki so pokazale manjše prekoračitve, povprečna hitrost je bila 46 km na uro. Je pa bilo tudi ugotovljeno, da je cesta dejansko zelo obremenjena z vsemi vrstami prometnih udeležencev.
Zaradi tega je Občina v preteklosti pristopila k rekonstrukciji omenjene ceste z izgradnjo obojestranskega pločnika za pešce in ureditvijo dodatnih prehodov za pešce, kakor tudi vzpostavitvijo dveh podhodov pod Pelechovo cesto ob reki Kamniški Bistrici. Radarji so načrtovani v naslednjem letu.
_______________________________________________________________________

Vprašanje:
Prosim za fotokopijo dokumenta o stanju zgradbe nekdanjega Vrtca Domžale pred porušitvijo.
Domžale, 25.8.2023

Odgovor:
Odločitev o rušenju nekdanjega Vrtca Domžale na Savski cesti je bila sprejeta na podlagi dokumenta, iz katerega je bilo razvidno, da je objekt v slabem stanju. (Občina Domžale).
Poročilo o stanju objekta na Savski cesti 3 v Domžalah prilagamo v priponki. Sredstva za rušenje objekta starega vrtca na Savski cesti 3, Domžale so bila načrtovana z rebalansom proračuna občine Domžale za leto 2023, ki so ga potrdili občinski svetniki na seji občinskega sveta, marca 2023.


_______________________________________________________________________
Vprašanja:
1. Kolikšen bo strošek prenove, po novem plačljivega, makadamskega parkirišča pri TUŠ centru?
2. Kolikšen bo strošek sanacije fasade Domžalskega doma? Ali ob teh delih potekajo še kakšna vzporedna, našim očem nevidna?
Ali je bil narejen statični izračun zgradbe, glede na gradnjo v 19. stoletju?
3. Kako se premikajo aktivnosti za novi Dom za upokojence?
4. Ali je prizidek k Zdravstvenemu domu Domžale, na načrtovani lokaciji, še aktualen?
Domžale, 1.9.2023

Odgovori:
Dela, povezana z urejanjem makadamskega parkirišča, po pogodbi št. 4300-0009/2023 še niso bila prevzeta. Predračunska vrednost predvidenih gradbenih del znaša 79.189 EUR. Dejanski strošek bo razviden po obračunu in potrditvi gradbenega nadzora ter prevzemu objekta. Vrednost dobave in namestitve vstopno izstopnega sistema za kontrolo vstopa in izstopa vozil ter obračun uporabnine znaša 48.624,32 EUR.

Strošek sanacije fasade Domžalskega doma bo znašal 66.135,53 EUR. Na objektu druga dela ne potekajo. Statični izračun stavbe za namen obnove fasade ni bil izdelan.

Z vprašanjem o aktivnostih v zvezi z novim domom za upokojence se obrnite neposredno na Dom upokojencev Domžale, ki bo projekt vodil s pristojnim ministrstvom ter Republiko Slovenijo kot investitorko. Občina Domžale podpira poslovodstvo Doma upokojencev Domžale v njihovih namerah.

O nadaljnjih aktivnostih, povezanih z urejanjem prostorske stiske Zdravstvenega doma Domžale, bo odločal Občinski svet Občine Domžale.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here