4. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1571

V četrtek, 18. aprila 2019, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 4. seja Občinskega sveta Občine Domžale.

Svetniki in svetnice so, po ugotovljeni navzočnosti in potrditvi zapisnika prejšnje seje, na seji obravnavali in sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2018, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja »Preserje ob Bistrici – jug«, Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2019, Sklep o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Domžale, v postopku imenovanja ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje je dal pozitivno mnenje kandidatoma Andreji Škrlj in Juretu Levi, seznanil se je tudi s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora za leto 2019.

Svetniki in svetnice so obravnavali tudi Letni program športa občine Domžale 2019. Točka je bila prekinjena in bo obravnavana na eni izmed prihodnjih sej.

Občinski svet Občine Domžale je imenoval SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI DOMŽALE v sestavi:

  1. Maksimiljan Karba, predsednik
  2. Franc Kozinc,
  3. Vlado Jerant,
  4. Blaž Vidic,
  5. Slavko Lenaršič,
  6. Jure Kostanjšek in
  7. Marjan Ravnikar.

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Anže Korošec (LTD – TONI DRAGAR – LISTA ZA VSE GENERACIJE), Elvira Rošić Ključanin (LMM – LISTA METODA MARČUNA ZA DOMŽALE), mag. Branko Hefrle (LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA), Ivan Pšag (LMM – LISTA METODA MARČUNA ZA DOMŽALE), Gregor Horvatić (ZELENI SLOVENIJE), Joško Korošec (LTD – TONI DRAGAR – LISTA ZA VSE GENERACIJE), Metod Marčun (LMM – LISTA METODA MARČUNA ZA DOMŽALE) in mag. Bojan Arh (STRANKA ALENKE BRATUŠEK).

Celotno gradivo 4. seje Občinskega sveta Občine Domžale je na voljo na spletni strani občine v zavihku Občina/Občinski svet/Seje.

Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale prične veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Občine, ki je objavljen na spletnih straneh občine: www.domzale.si  in se uporablja od 1. 1. 2019.

V pomoč upravičencem bo v istem roku na spletnih straneh Občine Domžale objavljen tudi obrazec vloge.

Besedilo: Urad župana, Občina Domžale
Fotografije: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo