Pregled investicij letošnjega leta 2016 v občini Domžale

0
3306

Prišel je mesec december in leto 2016 se počasi poslavlja od nas. Mesec december je čas, ko pogledamo nazaj na celo leto, pregledamo naše delo in naredimo načrt za prihodnost. Investicije so ena izmed pomembnejših nalog občine in trudimo se, da naredimo čim več glede na sredstva, ki jih imamo. Zavedamo se, da dobra infrastruktura pomeni napredek v gospodarstvu, lepo urejeno mestno jedro in zeleni kotički pa povečujejo zadovoljstvo vseh nas.

Gradnja prizidka POŠ Ihan
Nedvomno je gradnja novega prizidka najbolj pomembna investicija letošnjega leta, saj gre za najdražjo investicijo, ki pomeni velik korak naprej za Ihan. Razširjena šola tako ni le čudovita novica za ihanske otroke, ki se jim ne bo več potrebno voziti v Domžale, temveč za širšo krajevno skupnost, saj bo zgrajeno zunanje športno igrišče in knjižnica. Prav tako bodo novi prostori rešitev za prostorsko stisko OŠ Domžale.
.
prizidek_os_ihan

Z gradnjo sta podjetji AS Primus in Riko pričeli septembra 2016. Na objektu A je v celoti izvedena armiranobetonska stenasta konstrukcija pritličja in del stropne plošče nad pritličjem. Prav tako je že bila zalita vsa plošča nad pritličjem. Na objektu B pa je bilo izvedeno približno 1/3 armiranobetonske stenaste konstrukcije pritličja. Glede na dosedanje delo naj bi bila gradnja zaključena predvidoma poleti 2017.

.
Dom krajanov – gasilski dom Studenec
Poleg Ihana je letos tudi Studenec dočakal začetek težko pričakovane gradnje Doma krajanov – gasilskega doma Studenec. Stari gasilski dom v Studencu je bil zgrajen že daljnega leta 1927 in je premajhen za nova gasilska vozila, prav tako pa Krajevna skupnost Krtina, ki šteje nad 1000 ljudi, ni imela nobenih skupnih prostorov, kjer bi lahko delovala društva. Temeljni kamen smo položili v začetku septembra in SGP Graditelj je takoj zatem pričel z gradnjo. Sezidane so stene pritličja, trenutno se izvaja opaženje in priprava na betoniranje horizontalnih in vertikalnih armiranobetonskih vezi v pritličju. Predvidoma bomo z gradnjo končali predvidoma poleti 2017.
.
 dom_krajanov_krtina

Drugo leto je načrtovana tudi gradnja športne ploščadi ob vrtcu in šoli v Krtini, prav tako pa je bil letos obnovljen oder v Letnem gledališču Studenec. Krajevna skupnost Krtina je tako v zadnjih letih doživela ogromen razvoj – leta 2014 je bil zgrajen nov vrtec, nov prizidek k stari podružnični šoli in novo šolsko igrišče.

Plezalna stena na Garažni hiši

Pred začetkom poletja je bila na Garažni hiši zgrajena plezalna stena, ki je polepšala poletne dneve in večere otrokom ter drugim navdušenim plezalcem. Plezalna stena, ki predstavlja dodatno ureditev parka Masljeva, je visoka slabih 10 metrov in je namenjena vsem obiskovalcem brezplačno. V poletnih mesecih je Planinsko društvo Domžale organiziralo tudi brezplačno vodeno plezanje z inštruktorjem plezanja.

Pot čez vodo
Temeljito je bilo prenovljeno cestišče mostu Repovž v spomladansko – poletnih mesecih. Most, ki je bil zgrajen 1974 in obnovljen 2003, je tako z obnovljenim cestiščem veliko bolj varen in pa tudi olepšan. V bližini je podjetje Petrol zgradilo novo bencinsko postajo, ki bo občanom na poti iz avtoceste v Domžale skrajšalo pot do potrebnega bencina.
V mesecu juniju je bila zaključena gradnja brvi čez Radomljo v Dobu, s katero smo vzpostavili nove povezave med posameznimi območji naše občine. Konec letošnjega leta bomo pričeli s projektom obnove (Mlinarske) brvi med Homcem in Nožicami in gradbena dela naj bi se predvidoma začela v začetku leta 2017.
.
Protipoplavni ukrepi
Močne padavine, ki so zajele Slovenijo konec meseca novembra so po mnogih občinah v Sloveniji povzročile velike težave. Vse od velikih poplav v naši občini leta 2010 se aktivno ukvarjamo s protipoplavnimi ukrepi in danes lahko rečemo, da so bili mnogi ti ukrepi pravilni, saj kljub res obilnim padavinam nismo imeli težav. Delovna skupina za pripravo načrtov ukrepov za zaščito pred poplavami na območju občine Domžale, katere vodja je podžupanja, mag. Renata Kosec, vsako leto uresničuje ukrepe, ki so bili izdelani na podlagi Hidrološko-hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za območje občine Domžale iz leta 2011. Lansko leto smo za protipoplavne ukrepe namenili več kot 200 000 €, letos pa okvirno 400 000 €. Letos smo ukrepe izvedli na Kamniški Bistrici, Rovščici, na Hudskem potoku in potoku Rača. Z izvajanjem del nameravamo nadaljevati v prihodnosti, saj sistem zaščite in reševanja tretiramo kot eno najpomembnejših tematik na lokalni ravni. Prav tako se vsako odlašanje preventivnih stroškov vsako leto oziroma z vsako visoko vodo zviša za nekajkrat. Naše delo pa vodi misel, da je bolje delati že danes za jutri in vedno biti pripravljen. Glavne prioritete in ukrepi v prihodnosti so ureditev  razbremenilnikov in zadrževalnikov ter meteorne kanalizacije v Radomljah in na Rovah, Dobu in Krtini, na Pšati in v Ihanu, torej na območjih z najbolj kritičnimi površinami glede poplav v Občini Domžale. Bodimo pripravljeni, ne poplavljeni!
.
Center mesta Domžale
Tako kot druga mesta po Sloveniji tudi center mesta Domžale obnavljamo in ga strateško spreminjamo v jedro družabnega dogajanja mesta kot je to urejeno v zahodnih evropskih države. Letos je bila obnovljena fasada Kulturnega doma Franca Bernika, ki nedvomno velja za eno izmed arhitekturno najlepših domžalskih zgradb. Tudi novo občinsko pročelje, ki smo ga obnovili prejšnje leto in letos dokončali z gradnjo dvigala, daje mestu lepši pečat. Obnovljeno je bilo stopnišče pred veleblagovnico TUŠ in zgrajen nov nadstrešek. Naslednje leto pa je planirana celovita prenova ploščadi. V prihodnosti pa je načrtovana tudi nadaljnja obnova Kolodvorske ceste.
.
Obnove cestišč in pločnikov
Že vrsto let na območju celotne občine Občina Domžale in javno komunalno podjetje Prodnik aktivno posodabljata cestno in komunalno infrastrukturo. V letošnjem letu so bile tako obnovljene mnoge ceste in zgrajeni novi pločniki, mi pa bi danes omenili zgolj največje projekte: obnovljeno cestišče na Bukovčevi cesti na Viru (prva faza del je bila opravljena lansko leto), sanacija ceste Radomeljske čete (dela na drugih odsekih te ceste so potekala že 2007 in 2012) in gradnja pločnika ter javne razsvetljave in urejanje križišče Rova – Kolovec, nov pločnik in javna razsvetljava na Krakovski cesti, urejanje kanalizacije v Studencu in Ihanu, prenova cestišča Breznikove ceste v Ihanu, obnovljen vodovod in nov pločnik na Študljanski ulici, obnovljena javna razsvetljava na Krumperku, obnovljen vodovod, pločnik in kolesarska pot na Miklošičevi cesti bodo kompletno končani v naslednjem letu, Direkcija RS za infrastrukturo pa je obnovila cestišče na eni od najbolj obremenjenih prometnih vpadnic Šentjakob – Domžale – Kamnik. Uredili smo tudi nov pločnik na Kamniški cesti v Preserjah ter obnovili cestišče in dogradili pločnik na Vegovi ulici v Dobu.
.
Kaj vse se je še gradilo in spreminjalo?
Postavili smo nove opozorilne table “Če sem tvoj, pospravi kakec za menoj”, ki promovirajo čisto zeleno os ob Kamniški Bistrici. Letos smo postavili kar 8 novih Knjigobežnic, ki jih bomo v začetku decembra pospravili in ponovno namestili v mesecu aprilu. Prav tako je bila postavljena prav posebna knjigobežnica pri Domžalskem domu na Mali planini, ki bo v “obratovanju” skozi celo leto, saj bo v zimskih mesecih postavljena kar v planinskem domu. Prav tako je Občina Domžale namenila posebna sredstva za obnovo strehe na Domžalskem domu, ki je v lasti Planinskega društva Domžale. Predvidoma februarja 2017 naj bi tudi bila zaključena težko pričakovane telovadnice Srednje šole Domžale. Odprla se je Delavska hranilnica v centru Domžal, nov trgovski center na Viru pri Domžalah, nov objekt v Leku,…
.
Prihaja leto 2017
Z novim letom prihajajo novi projekti in naj samo namignemo na nekaj pomembnejših –gradnja športne ploščadi v Krtini, obnova vhoda v Športno dvorano Domžale, širitev OŠ Preserje, sanacija atletske steze v Domžalah in ureditev drenaže na centralnem nogometnem igrišču, obnova telovadnice na OŠ Dob, investicijsko vzdrževanje Kamniške Bistrice, rekonstrukcija ceste na Krumperk iz smeri avtoceste, rekonstrukcija križišča v Krtini,  rekonstrukcija Opekarniške ceste v Radomljah, rekonstrukcija ceste Dob – Češenik – Turnše, obnova Pelechove ceste, rekonstrukcija Koliške ceste na Viru in Kolodvorske v centru Domžal, obnova Kettejeve ulice, Gubčeve ceste, ceste Ihan – Vinje, gradnja kanalizacije Bišče – Selo, urejanje kanalizacije na Želodniku, obnova vodovoda na Brezjah, gradnja suhega zadrževalnika na Rovščici (območje Kolovec – Rova), gradnja meteorne kanalizacije na območju Radomelj (Gregorčičeva / Radomeljske čete), obnova poslovilnega objekta v Ihanu in Dobu, energetsko sanacijo Venclja Perka in širitev OŠ Preserje pri Radomljah in še veliko več. Hkrati pa moramo še dokončati gradnjo prizidka k POŠ Ihan in Dom krajanov – gasilski dom Studenec.
Urad župana, Občina Domžale
.
Foto 1: Gradnja podružnične osnovne šole v Ihanu
Foto 2: Dom krajanov – gasilski dom Studenec
Foto 3: Letos v poletnem času je bil obnovljeno tudi cestišču na mostu Repovž
Oglasno sporočilo