21. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2272

V četrtek, 15. junija 2017, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 21. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 20. seje z dne, 20. aprila 2017, ter naslednji dnevni red:
1.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek
2.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – skrajšani postopek
3.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« – skrajšani postopek
4.    Obravnava in sprejem Odloka o pokopališkem redu v občini Domžale – prva obravnava
5.    Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra
6.    Informacija o zaključnih aktivnostih Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale
7.    Obravnava in sprejem programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2017
8.    Vprašanja, pobude in predlogi
1.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 vključno z vsemi amandmaji k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017.
Prav tako je potrdi Načrt razvojnih programov za obdobje od 2017 do 2020.
V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.
Pri javni objavi Odloka o spremembi Odloka o proračunu  Občine Domžale za leto 2017 se  redakcijsko uskladi tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna, Načrt razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od 2017 do 2020 ter obrazložitve posebnega dela proračuna glede na sprejete amandmaje.
2.Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – skrajšani postopek 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 vključno s predlaganim amandmajem k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018.
Občinski svet Občine Domžale je potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021.
V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.
Pri javni objavi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 se  redakcijsko uskladi obrazložitev posebnega dela proračuna glede na sprejet amandma.
3.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« – skrajšani postopek 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.
Prav tako Občinski svet Občine Domžale pooblašča Statutarno-pravno komisijo, da določi prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.
4.Obravnava in sprejem Odloka o pokopališkem redu v občini Domžale – prva obravnava 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini Domžale v prvi obravnavi.
5.Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra  
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št.katastrska občinaID znak
647/7      Trojica          1957 647/7
1022/3    Rova          1935 1022/3
690/13    Selo          1966 690/13
685/8      Selo          1966 685/8
685/10    Selo          1966 685/10
686/8      Selo          1966 686/8
686/9      Selo          1966 686/9
2181/4    Domžale     1959 2181/4
2181/5    Domžale     1959 2181/5
680/10    Studenec     1946 680/10
680/11    Studenec     1946 680/11
6.Informacija o zaključnih aktivnostih Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale 
Občinski svet Občine Domžale se je na 21. seji seznanil z aktivnostmi v zvezi z zaključkom projekta »Občinski prostorski načrt Občine Domžale«.
7.Obravnava in sprejem programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2017 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2017.
8.Vprašanja, pobude in predlogi 
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS, Marija Pukl /DeSUS/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, Maksimiljan Karba /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/, Robert Pečnik /SMC/, Peregrin Stegnar /NSi/, Andreja Pogačnik Jarc /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Uroš Breznik /SD/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
Oglasno sporočilo