Čiščenje naplavin pri kamnitem mostu v Loki pri Mengšu

0
2993

Občina Mengeš redno izvaja redno čiščenje naplavin pod mostovi v občini. Čiščenje je del protipoplavnih aktivnosti občine za zaščito prebivalcev in njihovega premoženja, saj je ob obilnem deževju pretočnost Pšate izredno pomembno za zavarovanje prebivalcev in njihovega premoženja v preteklosti poplavljenih območjih.
Najmanj enkrat letno se tako izvede tudi čiščenje naplavin pod kamnitim mostom se v Loki pri Mengšu, ki je bil v letu 2015 obnovljen, tudi z namenom povečati pretočnost reke v tem območju. Kljub temu na občini vsako leto ugotavljamo, da je količina naplavin pod kamnitim mostom v Loki pri Mengšu velika, precej večja v primerjavi z naplavinami pri drugih mostovih v občini. V mesecu juliju 2017 je bilo tako pri čiščenju naplavin pod kamnitim mostom iz struge Pšate odpeljano skoraj 100 m3 nanešenega materiala.
Povečana količina naplavin je posledica neustrezne izvedbe brežine ter nedovoljenega posega s strani lastnikov parcel ob Pšati, dodatno nasipavanje brežine. Na občini se zavedamo, da je potrebno nabrežino preurediti, zato smo upravljavcu vodotokov tudi v letu 2017 posredovali vlogo za ureditev brežin v Loki pri Mengšu, ter obrazložili, da je za poplavno varnost ureditev nujno vključiti v plan vzdrževanja. Žal naša vloga ni bila uspešno rešena, zato jo bomo ponovno poslali.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo