TeDni(K) Občine Kamnik (18.11.2019)

0
948
Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Vrhpolje pri Kamniku

V tem tednu so se nadaljevala dela v naselju Vrhpolje pri Kamniku, kjer se bo dokončal manjkajoči odsek kanalizacije v dolžini 65 metrov, hkrati se bodo vgradile tudi zaščitne cevi za optične kable.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas. Pločnik med trgovino in uvozom v vas pa so v prejšnjem tednu asfaltirali z nosilnim slojem asfalta.

Potok

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja kanalizacije v naselju Potok. Tudi na tem območju bodo dela v naslednjem tednu potekala po regionalni cesti, kjer bo polovična zapora, promet pa se bo usmerjal s pomočjo semaforjev. 

Buč

Gradnja kanalizacije v naselju Buč poteka na treh različnih odsekih, in sicer na odseku Buč – Hruševka, v vasi Buč ter na regionalni cesti (povezava med primarnim fekalnem kanalom ter posameznimi sekundarnimi kanali v naselju). Izgradnja kanalizacije v vasi Buč se počasi zaključuje, potrebno je zgraditi še manjkajoči odsek na regionalni cesti. Prvi odsek je že končan, zato ja na enem odseku regionalne ceste izvajalec del že asfaltiral polovico cestišča, dela pa se bodo nadaljevala na drugi polovici, kjer se bo promet usmerjal s pomočjo semaforjev.

V preteklem tednu so izvajalci del že asfaltirali (nosilna plast) dva odseka v vasi Buč ter javni poti Buč – Hruševka – Ravne, in sicer na trasi grajene kanalizacije. V tem tednu je predvideno asfaltiranje v naseljih Buč, Hruševka in Potok in ker dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Obeležitev svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč

Tretjo nedeljo v novembru tradicionalno obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. To je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Ta letos poteka pod geslom »Življenje ni rezervni del« z željo poudariti vlogo in pomen človeka, medsebojnih razmerij in življenjskih vrednot.

Ob tej priložnosti so se s simboličnim prižigom sveč v nedeljo, 17. novembra 2019, ob 17. uri na Glavnem trgu v Kamniku v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik poklonili člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik in člani Avto moto društva Kamnik.

Ko iščemo vzroke prometnih nesreč jih največkrat iščemo v drugih, kot je v alkoholu, cestah, vremenu in …, ampak vzrok je človek, vzrok je v nas samih. O prometni varnosti in žrtvah prometa je potrebno govoriti na glas, kajti za varnost vseh udeležencev v prometu lahko največ storimo prav sami in smo odgovorni vsi!

Postavitev smrek in ureditev novoletne okrasitve v občini Kamnik

Danes, 18. novembra 2019, je koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., postavil smreki na Glavnem trgu in pri Korobaču. Ob tej priložnosti je za usmerjanje prometa v času postavitve smrek poskrbela Policijska postaja Kamnik. Sicer pa je koncesionar že pretekli teden začel s krasitvijo mestnega jedra z okolico. Letošnje leto bomo prvič na Šutni okrasili tudi zvonik cerkve, in sicer predvidoma v tem tednu.

Novoletno okrasitev našega mesta pa bomo prižgali v nedeljo, 1. decembra 2019, ob 17. uri, ko se bo na Glavnem trgu odvijala krajša kulturna prireditev. Letošnji prižig lučk bo pravi mali spektakel, kjer bodo združeni ples, glasba, drsanje, vsemu skupaj pa bomo dodali tudi malo simbolike, pride tudi Veronika na drsalkah.

Celotni program decembrskega dogajanja lahko spremljate na uradni spletni strani Občine Kamnik ali pa Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela pri prenovi odbojkarskega igrišča Pod skalco so v zaključni fazi.

Prijavitelje različnih javnih razpisov obveščamo, da se iztekajo roki za predložitev vsebinskih in finančnih poročil. Občina Kamnik poziva vse prijavitelje, ki so se prijavili na javne razpise s področja družbenih dejavnosti, da podajo končna poročila o izvajanju programa/projekta,  v skladu s podpisano pogodbo.

.

“>Tradicionalni slovenski zajtrk tudi v kamniških šolah in vrtcihV petek, 15. novembra 2019, se je odvijal tradicionalni slovenski zajtrk, kateremu so se pridružili tudi kamniški vrtci in šole. Župana Mateja Slaparja so na zajtrk povabili v Osnovno šolo Šmartno v Tuhinju in enoto Sneguljčica Vrtca Antona Medveda Kamnik. Seveda so bili na mizah izdelkih lokalne pridelave in slovenski izdelki. Postregli so nas kruhom, medom, maslom, mlekom in sadjem.

Na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki letošnje leto širi sporočilo: »Hvala za naš super zajtrk!«, je posebna pozornost posvečena tudi vsebinam v zvezi z lokalno samooskrbo ter pomenu semen tradicionalnih in avtohtonih sort vrtnin in poljščin. Projekt je namenjen navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, prav tako drugimi javni zavodi in potrošniki, in lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. Spodbuja k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah in tako so v Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju ter Vrtcu Antona Medveda Kamnik ter v ostalih kamniških šolah in vrcih poskrbeli za to, da se je razlegal vonj po slovenskih in kamniških pridelkih.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora pričeli z uvedbo del agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo. Lastniki zemljišč na komasacijskem območju Drnovo so bili v pretekih mesecih (najprej na Upravni enoti v Kamniku, kasneje pa še na terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, ki so jim bila dodeljena v postopku komasacije. Istočasno so bile odmerjene tudi nove poljske poti. V sklopu nadaljevanja postopka se bodo v jesenskem in zimskem času oziroma do pričetka spomladanski del na poljih izvajala še agromelioracijska dela, kot je to predvideno v projektu agromelioracije. Predvsem gre za odstranitev starih in izvedbo novih poljskih poti. V tem času bodo morda občasno moteni dostopi do novih parcel oziroma se bo do njih lahko dostopalo po obvozih (starih in kasneje tudi novih poteh).

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Prav tako smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede manipulacijskih površin, odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljeni projektni pogoji KPK Kamnik. Prav tako smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo in potrdil o namenski rabi.

Občino Kamnik so v petek, 11. novembra 2019, obiskali študenti s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, in sicer pod mentorstvom docenta Mitje Zorca in asistentke Klare Zalokar. V sejni dvorani jih je sprejel župan Matej Slapar skupaj s podžupanom dr. Jernejem Markljem, namen njihovega obiska pa je bil ogled lokacij za študijske naloge, ki jih bodo obravnavali v letošnjem letu v okviru glavnega predmeta Projektiranje in kompozija. Ogledali so si različna območja občine Kamnik pri tem pa si zadali, da bodo podali predloge za rešitve nekaterih območij v mestu.

Oglasno sporočilo