1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1286

Popoldan se je v Sejni dvorani Občine Kamnik odvijala 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki« ter Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev št. 1, v drugi obravnavi pa sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020.

Na današnji seji je bilo prisotnih 26 svetnic in svetnikov.

V drugi obravnavi je bil v prvi točki dnevnega reda z 22 glasovi za sprejet Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, kjer je vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc dejal, da se s sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, in sicer za sanacijo plazu pod lokalno cesto Kamnik-Palovče (do 50.000 evrov) in ureditev vodotoka Oševek (do 50.000 evrov).

Sledila je potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki« s 27 glasovi za. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc je ob tem med drugim povedal: »Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017) med drugim določa, da mora biti na območju vsake občine en zbirni center, lahko pa dve občini uredita skupni zbirni center, v kolikor javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v obeh občinah izvaja isti izvajalec javne službe. Občina Kamnik je v juniju 2018 prejela sklep Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, v skladu s katerim mora do 31. 12. 2020 zagotoviti ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Občina Kamnik in Občina Komenda sta v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole. Na območju tako imenovane Suhadolske jame se je leta 2016 začela izvedba komasacijskega postopka, ki pa se je zaradi nerešenih problemov ene izmed udeleženk komasacije izjemno zavlekel. Posledično za novo oblikovano parc. št. 1426, k. o. Suhadole, na kateri bo urejen zbirni center, ni bilo možno izvesti vpisa lastništva na Občino Komenda, kar je predpogoj za sklenitev pogodbe med Občino Kamnik in Občino Komenda, na osnovi katere bo Občina Kamnik postala solastnica omenjene parcele, in sicer v višini 79 odstotkov. Občina Komenda je 3. 2. 2020 obvestila Občino Kamnik, da so postopki, vezani na komasacijo zemljišč na območju Suhadolske jame v zaključni fazi, tako da Občina Kamnik in Občina Komenda lahko skleneta kupoprodajno pogodbo za zemljišče in pogodbo o sofinanciranju ureditve zbirnega centra na zemljišču, parc. št. 1426, k. o. Suhadole. Občina Kamnik bo s tem projektom kandidirala za nepovratna sredstva, v skladu z Zakonom o financiranju občin ZOF-1. Pogoj za vložitev vloge je potrjena investicijska dokumentacija in vključitev projekta v Načrt razvojnih programov Občine Kamnik. Skrajni rok za vložitev vloge je 28. 2. 2020, zato smo morali zelo pohiteti s pripravo investicijske dokumentacije, v kateri so prikazani finančni podatki in terminski plan izvedbe. Ker je ocenjena vrednost investicije višja od 500.000 evrov, je v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni  list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno izdelati DIIP in IP. Za investicijo, katere ocenjena vrednost je višja od 450.000 evrov, pa v skladu s 7. členom Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020, investicijsko dokumentacijo potrjuje Občinski svet« in še poudaril cilj sprejetja omenjenega dokumenta, ki je zagotavljati okoljske standarde, reševati problematiko zbiranja komunalnih odpadkov, upoštevajoč zakonsko predpisane standarde ter s tem zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Sledil je sprejem Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 po skrajšanem postopku. »Občinska uprava želi s sprejemom predlaganega rebalansa zagotoviti sredstva za nakup zemljišč, ki so strateškega pomena za občino. Prav tako občina želi uskladiti projekte, ki jih bo prijavila za pridobitev sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin, z investicijsko dokumentacijo in predvidenimi viri financiranja,« pa je v obrazložitvi med drugim poudarila pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos. Svetnice in svetniki so to točko sprejeli s 23 glasovi za.

V zadnji točki današnje izredne seja je bil z 22 glasovi za sprejet še Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev št. 1Direktorica občinske uprava Maja Sušnik je ob tem dejala: »Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 9. seji v letu 2019 že sprejel načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, ki je vseboval tudi načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kamnik za leto 2020. Za namen pridobivanja nepremičnega premoženja je bilo v sprejetem proračunu Občine Kamnik za leto 2020 kot tudi v navedenem načrtu pridobivanja za leto 2020 namenjenih 300.000 evrov. Upoštevajoč dejstvo, da bo v letu 2020 predvidoma izvedenih še nekaj prodaj zemljišč v območju nekdanje Smodnišnice, bi bilo smiselno, da Občina Kamnik določene nepremičnine v tem območju kupi. Nakup predmetnih zemljišč bi pomenil povečanje stavbnega fonda, ki bi omogočal Občini Kamnik v to območje umestitev različnih dejavnosti in parkovnih ureditev. V letu 2020 mora Občina Kamnik, na podlagi sklepa Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, do 31. 12. 2020 zagotoviti ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Občina Kamnik in Občina Komenda sta v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju Suhadolske jame. Za ta namen je potrebno od Občine Komenda kupiti solastniški delež zemljišča v območju Suhadolske jame. Občini bosta stroške ureditve skupnega centra krili v razmerju: Občina Kamnik – 79 odstotkov, Občina Komenda – 21 odstotkov, kar pomeni, da bo takšen tudi solastniški delež za odkup parcele, parc. št. 1426, k. o. 1906 Suhadole (celotna površina 2.911 m2), kar znaša kupnino v višini 126.000 evrov.«

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here