11. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
4763

Danes je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik, Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu na območju Velike planine.

Prisotnih 20 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 10. seje Občinskega sveta občine KamnikZapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kamnik in Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Sledila je točka Volitve in imenovanja, kjer je predsednica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 11. seji, 1. 6. 2020, obravnavala prispele predloge za imenovanje predstavnikov Občine Kamnik v Svetu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik. Komisija je po razpravi in na podlagi 13. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Svetnice in svetniki so v omenjeni Svet zavoda potrdili Franca Poljanška, Borisa Selka in Zinko Skoporc. Taista komisija je na omenjeni seji obravnavala tudi odstopno izjavo člana Sveta Osnovne šole Marije Vere in svetnicam ter svetnikom predlagala nadomestno predstavnico ustanovitelja Žaklino Zdravković, slednjo so člani Občinskega sveta Občine Kamnik tudi potrdili. »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa je na 11. seji, 1. 6. 2020, obravnavala odstopno izjavo članice Skupščine družbe Velika planina, d. o. o. in predlog župana za razrešitev ostalih dveh predstavnikov ter imenovanje novih predstavnikov Občine Kamnik v Skupščino družbe.« Za nove predstavnike Občine Kamnik v Skupščini družbe Velika planina, d. o. o. so bili potrjeni Mateja Humarja, Matjaža Juga in Duška Papeža.

Na Vprašanja in pobude je svetniku Antonu Iskri (NSi) odgovor podala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa, svetniku Aleksandru Uršiču (Lista Sandija Uršiča) pa je odgovoril pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša.

Svetnice in svetniki so bili seznanjeni z Informacijami o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2019Komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič je predstavil varnostne razmere na območju občine Kamnik za leto 2019 ter med drugim dejal: »V lanskem letu se je bilo zabeleženih 550 kaznivih dejanja, kar predstavlja 33 dejanj več kot leto poprej. Znotraj teh kaznivih dejanja je bila raziskanost večja kot leto poprej (8 odstotkov več kot leto poprej). Kar je smiselno in pomembno je to, da se je na deležu večjih premoženjskih tatvin povečalo število dejanj za 50, dobra stvar pa je, da smo raziskanost ohranili na 13,3 odstotkih in gre v primerjavi s preteklimi leti za povprečje. Obravnavali smo 16 kaznivih dejanja bolj problematičnih in najbolj zahtevnih, in sicer s področja prepovedanih drog, ki so najbolj na udaru. Glede premoženjske kriminalitete so bila vsa najhujša kazniva dejanja raziskana, kar je dobro in, lahko rečem, da smo bili pri tem uspešni. Glede prekrškov in dogodkov je bilo na tem področju 266 prekrškov in dogodkov, 33 manj kot leto prej, izvedli smo 146 intervencij, kar pomeni nekaj več kot leto prej. S področja prekrškov zoper javnih red in mir sledijo prekrški po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, kjer obravnavali 55 primerov. Kršitev, zabeleženih na javnih krajih, se je zmanjšalo za 19 odstotkov, obravnavali smo štiri poskuse samomorov (preteklo leto devet) in devet samomorov (leto prej tri), zgodile pa so se tri gorske nesreče (leto prej ena). Bilo je 295 prometnih nesreč, preko sedem odstotkov več kot v preteklem letu. Izvedeli smo 3.184 prekrškovnih postopkov na področju prometa, v lanskem letu smo naredili skoraj 3.000 postopkov preverjanja alkoholiziranosti, kjer smo zabeležili 147 kršitev. V lanskem letu ni bilo prometne nesreče s smrtnim izidom, ena oseba pa je bila huje telesno poškodovana, lažje telesno poškodovanih se je v primerjavi z letom prej povečalo za zgoraj 30 odstotkov. Uspešno sodelujemo tudi z občinskim redarstvom, izvedli smo 269 preventivnih aktivnosti. Ocenjujemo, da se na našem območju ne pojavljajo visoko hudi rizični dogodki, stanje na območju pa ni izstopajoče.«

V prvi obravnavi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3) ni bil sprejet. Vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je v obrazložitvi točke dejala, da imajo svetnice in svetniki v tej točki možnost podati vprašanja, stališča in predloge k predlagani rešitvi, direktor Regijske razvojne družbe, d. o. o. Borut Ulčar pa je med drugim povedal: »Obstoječi zazidalni (lokacijski) načrt na obravnavanih površinah določa možnost postavitve poslovno stanovanjske stavbe. Njena umestitev izhaja iz širšega koncepta urejanja območja ob Ljubljanski cesti kot dela južnega mestnega jedra. Oblikovanje južnega mestnega jedra je načrtovano na celotni potezi ob Ljubljanski cesti od severnega priključka Kovinarske ceste, do območja, ki se na jugu zaključuje s kompleksom stavb ob južnem priključku Kovinarske ceste. Na zemljišču želi investitor zgraditi novo trgovsko stavbo, s parkiriščem ob in pred njo. Uvoz na parcelo je predviden z zahodne in severne strani, z Ljubljanske in Kovinarske ceste. V okviru zunanje ureditve je predvidenih približno 138 parkirnih mest.« Slednji je tudi odgovoril na podana vprašanja svetnic in svetnikov.

Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2020 so svetnice in svetniki potrdili s 25 glasovi za. Slednji predstavlja gospodarjenje s kanalizacijsko infrastrukturo v občini Kamnik v okviru predvidenih razpoložljivih sredstev. Temu je s 21 glasovi za sledil še sprejem Programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za obdobje 2018–2021, dopolnitev št. 2, oktober 2019, v katerem je za leto 2020 planiranih 971.860,00 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Za redno vzdrževanje je predvidenih 792.563,40 evrov. Za primerjavo so predstavljene tudi vrednosti prihodkov iz leta 2017 in 2018 ter predvidene vrednosti prihodkov za leto 2019.

27 glasovi za je bil sprejet tudi Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik»Cilj potrditve pravilnika je predvsem vzpodbuditi lastnike objektov znotraj območja občine k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda tako z vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic oziroma hišnih črpališč ter s tem zadostiti k izpolnjevanju sprejetih pravnih aktov na tem področju. Subvencije bodo omilile neenakovreden položaj med lastniki objektov, ki imajo možnost priklopa na javno kanalizacijo (gravitacijsko) ter lastniki, ki te možnosti nimajo. Predvsem bi radi k investiciji vzpodbudili lastnike objektov za kratkotrajno nastanitev v višje ležečih predelih občine.S sprejetjem pravilnika bomo povečali vrednosti subvencioniranja, in sicer 50 odstotkov (prejšnji pravilnik 30 odstotkov) nabavne vrednosti brez DDV oziroma maksimalna subvencija do 2.500 evrov (prejšnji pravilnik 750 evrov),« pa je v obrazložitvi poudarila višja svetovalka Marjana Kadunc.

Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik je predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel»Ker se zavedamo stiske staršev otrok, ki so bili zaradi pomanjkanja prostih kapacitet zavrnjeni na javnem pozivu oziroma otrok iz kakšnega drugega razloga ne obiskuje organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik, jo Občina skuša omiliti s subvencijo, ki bo znašala 20 odstotkov ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, ki jo sprejme Občinski svet Občine Kamnik. Do subvencije bo upravičen otrok, ki ima vsaj z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom stalno prebivališče v občini Kamnik, ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov, ki jo predvideva Zakon o vrtcih in Občina Kamnik zanje ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev in ni starejši od treh let ter pod pogojem, da se je porodniški dopust enega od staršev iztekel. Subvencije se bodo izplačevale od septembra 2020 dalje. Otrok bo upravičen do subvencije do vključno meseca, v katerem bo dopolnil tri letaZnesek subvencije bo znašal približno 117 evrov.« Članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik so ga sprejeli s 26 glasovi za.

V deveti točki je s 24 glasovi za sledil sprejem Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2020/2021.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik pa je nato v nadaljevanju seje predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel: »Glavni razlog za izračun predlogov novih cen programov je, da se v vrtcih cene prve in druge starostne skupine ter kombiniranega oddelka niso povišale že od leta 2009 dalje in je višje stroške dela, ki so povezani s ceno, vseskozi kril proračun občine, zato je potrebna korekcija veljavnih cen programov predšolske vzgoje z dejanskim stanjem. Trenutno veljavne cene programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik so bile nazadnje v celoti spremenjene s 1. februarjem 2015, ko je sledilo znižanje cene programov in obenem tudi ukinitev osnov za starše, medtem ko sta bili v letu 2018 prilagojeni ceni zgolj za razvojni oddelek in poldnevni program. Hkrati želimo z večjim deležem sofinanciranja deleža staršev, ki je določen v odločbi Centra za socialno delo, za primer poletnih rezervacij, starše spodbuditi k koriščenju le-teh ter s tem tudi vrtcem omogočiti lažjo organizacijo dela med poletnimi počitnicami oziroma dopusti. Poleg uskladitve cene z rastjo stroškov, vključenih v ceno, v novem sklepu predlagamo uvedbo ugodnejših pogojev za primer koriščenja poletnih rezervacij, in sicer se staršem med 1. julijem in 31. avgustom tekočega leta obračuna 50 odstotkov zneska plačila, ki je določen v odločbi Centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Razliko krije Občina Kamnik. Poletna rezervacija se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v navedenem obdobju. S podaljšanjem možnosti uveljavljanja zdravstvenih rezervacij iz 60 na 90 dni želimo staršem, katerih otroci se soočajo s težjimi obolenji, omogočiti zadostno in kakovostnejše okrevanje.« Ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar pa je podrobneje predstavila razloge za sprejem sklepa. Svetnice in svetniki so Sklep potrdili s 14 glasovi za.

V 11. točki današnje seje je bil s 23 glasovi za sprejet Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019, ki govori o tem, da so realizirani prihodki proračuna v letu 2019 znašali 23.657.496 evrov oziroma 94,7 odstotkov načrtovanih, realizirani odhodki proračuna pa so v letu 2019 znašali 25.627.030 evrov oziroma 91,4 odstotkov načrtovanih. Nato pa v 12. točki po skrajšanem postopku s 25 glasovi za še Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020, s katerim želi občinska uprava uskladiti prejemke in izdatke s spremenjenimi okoliščinami zaradi posledic koronavirusa in s sprejemom predlaganega rebalansa zagotoviti proračunsko ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. »Predlog tretjega Odloka rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2020 je pripravljen zaradi dejstva, da je bil dne 30. 4. 2020 v Uradnem listu RS (št. 61/20) objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic koronavirusa, kjer je v 32. členu določeno, da se znesek povprečnine za leto 2020 spremeni in znaša 623,96 evrov. Občinska uprava želi s tem predlogom rebalansa uskladiti prejemke in izdatke s spremenjenimi okoliščinami zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 tako na strani prihodkov kot tudi na strani odhodkov ter s sprejemom predlaganega rebalansa zagotoviti proračunsko ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. V predlogu rebalansa so skupni prejemki predvideni v višini 27.370.935 evrov, prenos iz leta 2019 v leto 2020 za Občino Kamnik in krajevne skupnosti skupaj znaša 1.084.609 evrov, izdatki pa so ocenjeni v višini 28.455.544 evrov in so za 612.269 evrov oziroma 2,2 odstotka višji kot v sprejetem proračunu za leto 2020,« je med drugim poudarila pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos. K tej točki je bil sprejet amandma, da se uvede nova proračunska postavka DKK – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v višini 240.000 evrov.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik je predstavila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti Katarina Ščetinin»V okviru novega ukrepa se načrtuje sofinanciranje promocije (ponudnikov) namestitvenih kapacitet, pri čemer bi pomoč v ta namen dodelili za povračilo stroškov promocije namestitvenih kapacitet v občini Kamnik, s katerimi turistični ponudnik informira in nagovarja potencialne goste namestitvenih kapacitet, pri čemer v okvir upravičenih stroškov ne sodijo stroški udeležbe na sejmih, ki se jih sofinancira v okviru drugega ukrepa pravilnika. Upravičencem bo ob izpolnjevanju pogojev dodeljena pomoč v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov.« Svetnice in svetniki so ga potrdili s 18 glasovi za.

V 14 točki je bil po skrajšanem postopku s 21 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020. Pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša je v obrazložitvi povedal, da s sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč (sanacija plazu pod lokalno cesto Kamnik–Palovče v višini do 51.000 evrov, sanacijo plazu pod lokalno cesto Markovo–Studenca v višini do 57.000 evrov) in odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 v višini do 440.000,00 evrov. »Z izvedbo teh ukrepov bo omogočeno financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov na vodotokih, sanacijo plazov v Palovčah in Markovem in odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju občine Kamnik,« je še dejal.

Sledil je sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra in nato obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu na območju Velike planine po skrajšanem postopku, s sprejemom le-tega pa želi občinska uprava urediti uskladitev z veljavno zakonodajo s tega področja (tj. Zakon o ohranjanju narave, Zakon o prekrških in Zakon o cestah), saj je bil odlok nazadnje usklajen z veljavnimi predpisi leta 2006, poleg tega pa z 11. a členom urediti parkiranje motornih vozil, ki vstopajo na območje Velike planine: »Območje Velike planine predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino, ohranitev katere je izrednega pomena. Gre za eno najbolj obiskanih turističnih destinacij pri nas, kar pomeni, da gre za okolje, ki je močno podvrženo negativnim dejavnikom poseganja v občutljiv naravni ekosistem, ki se iz leta v leto krepijo. Občina Kamnik je ustanovila komisijo, ki je bila sestavljena iz različnih deležnikov in je imela nalogo pripraviti strokovne podlage za ustrezno zaščito in nadaljnji uravnotežen turistični razvoj naravnega bisera, kot ga radi poimenujemo. Na več delavnicah, ki so bile strokovno vodene, so sodelovali uporabniki Velike planine, širša javnost, predstavniki pašnih skupnosti, turističnih, gostinskih in namestitvenih kapacitet, strokovnjaki s področja ohranjanje narave, občinska uprava itd. Predvsem v poletnih mesecih (julija in avgusta) v času vikendov, na območju Velike planine pogosto prihaja do neurejenega parkiranja vozil, ki občasno povroči prometne zamaške in s tem onemogoča nujen dostop za interencijska vozila (vozila NMP, gasilce, GRS, policijo). Občinska uprava v spremembi odloka predlaga novi 11. a člen, ki bi uredil parkiranje motornih vozil, ki vstopajo na območje Velike planine. Poudariti je treba, da bo regulirano in nadzorovano parkiranje vozil na tem območju bistveno zmanjšalo negativne pritiske na kakovost okolja (emisije škodljivih snovi v zrak, emisije hrupa in številne druge negativne vplive, tako za človeka kot tudi rastline in živali). S tem korakom bo omogočena pravna podlaga za pripravo in sprejem Pravilnika, ki bi urejal prometno ureditev parkiranja na območju Velike planine (ceno parkirnine, izdajo dovolilnic, prometno signalizacijo itd.). Temeljno načelo pripravljavca odloka je dodatno zaščiti območje Velike planine, ki v Občini Kamnik predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino, katere ohranitev je izrednega pomena.« Odlok je bil s strani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejet s 19 glasovi za. 

Po skrajšanem postopku je bil z 21 glasovi za sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik, s katerim se se dopolnijo in spremenijo določbe osnovnega odloka, s katerimi so določene obvezne in izbirne gospodarske javne službe. med izbirne gospodarske javne službe pa se uvrsti tudi upravljanje in vzdrževanje parkirišč. Občina Kamnik želi upravljanje in vzdrževanje parkirišč urediti s podelitvijo koncesije. To pa bo možno le pod pogojem, da bo dejavnost pravno-formalno urejena kot gospodarska javna služba

Kot zadnja točka današnje seje je bil po hitrem postopku s 23 glasovi za sprejet še Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine. O slednjem je v obrazložitvi strokovni sodelavec Timotej Štritof povedal: »Z začetkom izvajanja upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine kot koncesionirane izbirne občinske gospodarske javne službe bo parkiranje vozil na območju Velike planine optimalno in bistveno ustrezneje urejeno z vidika ohranjanja zdravega okolja, Velika planina kot turistična destinacija pa bo uporabnikom prijaznejša. Hkrati bo izvajalec javne službe v zvezi z izvajanjem javne službe zavezan upravljati in vzdrževati vse objekte in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, kot so javna stranišča, koši za smeti, sedišča, obveščevalne table idr. Izvajalec upravljanja in vzdrževanja parkirišč bo izbran na podlagi javnega razpisa, kot merilo za izbor izvajalca pa bo dodatno prednost prinašala predložitev dokazila, iz katerega bo izhajalo, da bo ponudnik storitve lahko zagotavljal kar se da celostno, tj. poleg površin oziroma parkirišč, ki so v lasti Občine Kamnik, tudi na zemljiščih na območju Velike planine v zasebni lasti.« Zbrane je na seji nagovoril tudi predstavnik pašne skupnosti Andrej Potočnik, ki je poudaril, da pašna skupnost podpira in pozdravlja omenjeni Odlok.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here