Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori; NOVICE 6 2020

0
1311

Koliko aneksov pri gradbenih projektih je bilo sklenjenih v letu 2019, za katere projekte in za kolikšen znesek?
17. junija 2020

V letu 2019 je bilo sklenjenih osem aneksov k šestim pogodbam v skupni vrednosti 275.452,21 EUR:
– aneks k pogodbi za gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in ceste v Krtini- Brezje;
– aneks k pogodbi- rekonstrukcija ceste skozi Količevo- LK 071671;
– aneks k pogodbi- gradnja športne ploščadi Krtina- 1. faza;
– aneks k pogodbi- obnova kuhinje in menjava inštalacije v Vrtcu Kekec Radomlje
– aneks k pogodbi- rekonstrukcija Kolodvorske ceste;
– aneks k pogodbi- rekonstrukcija ceste Dob- Češenik- Turnše- 2. faza.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Na spletni strani Občine Domžale ste zapisali, da nadaljujete z razpisi za idejne projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja prizidka Zdravstvenega doma Domžale in podzemne garaže. Ker na spletni strani Občine omenjenega razpisa še nismo zasledili, nas zanima, kdaj bo le ta objavljen. Najpomembnejše vprašanje pa je, če trenutno še vse poteka po načrtih in z obljubljenim pričetkom gradnje pred koncem leta 2021.

Postopki za širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže potekajo v skladu s terminskim planom. V izvedbi je vabljeni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Občane zanima, zakaj za gradnjo mostička peš-brvi na Viru, v bližini gostinskega lokala Sahara, ni bil objavljen javni razpis na spletni strani Občine Domžale, oziroma, če so se morda zakoni glede objav spremenili in to ni več potrebno. Sledi tudi vprašanje o številu ponudnikov izvedbe in njihove cene.

Javni razpis za »Most čez Kamniško Bistrico na sotočju s Pšato v Jaršah« je bil objavljen v sistemu e-JN in na portalu javnih naročil pod številko JN002407/2020-W01. Zakon ne predpisuje objave javnih naročil na spletni strani Občine Domžale.
Na javni razpis je Občina Domžale prejela tri ponudbe:
– RGP d.o.o., ponudbena vrednost brez DDV znaša 199.464,94 €,
– HNG d.o.o., ponudbena vrednost brez DDV znaša 357.087,89 €
– ZIDGRAD d.d., ponudbena vrednost brez DDV znaša 264.453,53 €
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________

Do nas je prišla informacija, da se Občina Domžale zavzema za UREDITEV REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE ob R2-447/0293 in R2-447/029, na odseku od Kamniške Bistrice do Trzinske ulice. Gre za projekt, ki bo v veliki meri sofinanciran s sredstvi EU, pogoj pa je uspešna kandidatura občine na posebnem javnem razpisu. Ključnega pomena za uspešno pripravo prijave je, da občina zagotovi pravico graditi na nepremičninah, po katerih naj bi regionalna kolesarska povezava potekala. Ena izmed nepremičnin, skozi katero naj bi omenjena povezava potekala, je tudi nepremičnina katastrska občina 1959 DOMŽALE parcela 1939/1, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. V naravi gre za zemljišče, ki je skupni del stavbe na naslovu Breznikova 15, Domžale, Prodajni center Breza. Zanima mas, kako potekajo dejavnosti za uresničitev tega projekta in če je zadeva še aktualna.

Projekt Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale je v fazi priprave in oddaje popolne vloge za neposredno potrditev operacije v sklopu Dogovora za razvoj regij – drugo povabilo v okviru prednostne naložbe 4.4. Vloga mora biti usklajena z Ministrstvom za infrastrukturo in biti oddana v informacijski sistem organa upravljanja (e-MA) najkasneje do 30. 9. 2020. Vlogo pripravljamo na občini Domžale v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, katere člani smo.
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________

Je Občina Domžale že pridobila strokovno študijo o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah ter izvedbo nujnih vzdrževalnih del na obstoječem kopališču, kot je napovedala za letošnje leto? Kolikšen bo strošek vzdrževalnih del za sezono 2020 kot posledica ne prenove?

Študija o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah še ni pridobljena. Stroški vzdrževalnih del za leto 2020 še niso znani, trenutno se pridobivajo mnenja glede prenove strojnice.
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________
Občane zanima namen plačila Občine Domžale Centru za zaščito in reševanje Domžale v mesecu juniju 2020, v znesku 505.150,37 EUR. Ali je to morda nakup novega gasilskega vozila? Naše bralce zanima tudi, če bodo gasilska društva, glede na trenutno stanje in odpoved vseh letošnjih veselic, s strani Občine Domžale deležne kakšne finančne pomoči za njihov lažji obstoj in delovanje.
Vprašanje posredovano 29.7.2020.

Znesek v višini 505.150,37 EUR je bil Centru za zaščito in reševanje Domžale nakazan v mesecu juliju. 350.000 EUR je namenjenih sofinanciranju novega gasilskega vozila za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ostala sredstva pa so namenjena rednemu delovanju javne gasilske službe.
Redno financiranje prostovoljnih gasilskih društev oziroma javne gasilske službe v naši občini je urejeno tako, da njihovo delovanje in obstoj nista odvisna od organiziranja veselic, zato pomoč s strani Občine ni potrebna.
mag. Renata Kosec, podžupanja
________________________________________________________________________

Občani se sprašujejo, če se župan in predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale dogovorita, katere projekte bo NO pregledal. Glede na to, da je mag. Borut Kurmanšek član stranke SDS, ki je v koaliciji z županovo LTD, je ta verjetnost velika. V demokraciji je sicer praksa, da je Nadzorni odbor iz opozicije. Prosimo za vaš komentar.

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganje in gospodarjenjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in tudi poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Župan lahko predlaga, katere projekte bo NO pregledal, a se o tem odločajo sami. Koalicije v Domžalah ni, poleg g. Boruta Kurmanška je med člani NO še osem ostalih članov, ki odločitve sprejemajo skupaj.
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________

Predsednik nadzornega odbora

Po 46. členu predsednika nadzornega odbora imenuje občinski svet, seveda na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Po funkciji predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje. Vsa priporočila in predloge se sprejme z večino glasov navzočih članov; torej miselnost večine in ne predstavlja volje predsednika nadzornega odbora. Po 45. členu pa člani odbora ne smejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Nanašajoč se na program dela je Nadzorni odbor v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi neodvisen organ in vsa dejanja ter postopke izvaja po predpisih in Poslovniku Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. Vestnik Domžale, št 8/2017). Prav tako Nadzorni odbor na podlagi predlogov vseh članov odbora sprejme letni program nadzornih pregledov, s katerimi nato seznani občinski svet in župana.

Člani Nadzornega odbora Občine Domžale (mandat 2018 do 2022)
– predsednik mag. Borut Kurmanšek
– namestnica predsednika Marija Zupančič
– članica Bojana Petrović
– član Zoran Kramžar
– članica Nataša Čokan
– član Matej Šager
– članica Staša Mlekuž
– članica Kristina Brodnik
– član Darko Jenko
_______________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu juliju 2020 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)                64.177,74
BKS BANK AG                                               1.600.000,00
CZR Domžale                                                  505.161,96
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE                          301.154,60
VRTEC DOMŽALE                                             220.434,80
VRTEC URŠA                                                   200.446,95
SGP KONGRAD IGEM ZOD d.o.o.                      182.016,00
PRENOVA – GRADBENIK d.o.o.                         146.243,78
PLAČE Občina Domžale                                    101.850,04
LAVACO d.o.o.                                                  99.282,34
KNJIŽNICA DOMŽALE                                        97.147,55
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale         89.516,01
ELICOM d.o.o.                                                  82.906,04
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE       77.608,07
INTERFINANCE, d.o.o.                                       57.041,43
OSNOVNA ŠOLA RODICA                                   54.339,12
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                                52.700,74
EKOPLAN, d.o.o., Trzin                                      51.779,29
OSNOVNA ŠOLA DOB                                        45.961,50
RGP d.o.o.                                                       44.547,15
OŠ Preserje pri Radomljah                                 42.284,34
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                       38.385,09
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                              38.002,14
ARBORETUM VOLČJI POTOK                               33.338,42
MAPRI PROASFALT d.o.o.                                   28.596,64

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

 

 

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here