TeDni(K) Občine Kamnik (24.5.2021)

0
637

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter vodovoda v naselju Žale (od hišne številke 18 C do hišne številke 19 A)

 

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo kanalizacije ter obnovo ceste in vodovoda v naselju Žale.

Trenutno je že vgrajen jašek črpališča ter vsa kanalizacija DN 200. Nadaljevala se je vgradnja zaščitnih cevi za zaščito električnih kablov, vgradnja meteorne kanalizacije in tlačne kanalizacije. Hkrati so se položile tudi zaščitne cevi za javno razsvetljavo. 

Dela potekajo pod popolno zaporo javne poti Žale, zato vljudno prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova vodovoda v Podgorju

V ponedeljek, 17. maja 2021, se je pričela obnova vodovoda v Podgorju od hišne številke 86 do 83 A.

Vgradilo se bo 150 metrov nove PE DN90 cevi, ki bo nadomestila star azbestno-cementni cevovod. Hkrati z obnovo vodovoda se bo uredila tudi kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, elektriko in ponudnike TV/internetnih storitev.

Stanovalke in stanovalce prosimo za razumevanje in strpnost v času trajanja obnovitvenih del.

Sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku

Sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku se približuje zaključku. V izvedbi je zadnja etapa izgradnje kamnitega drenažnega rebra za odvodnjavanjena območju plazu.

Tudi gradnja kamnitega zidu dobro napreduje, zato po oceni nadzora ocenjujemo, da bodo v primeru ugodnih vremenskih razmer dela zaključena pred rokom za izvedbo.

Ogledi plazov

Skupaj s strokovnjakom za plazove smo nadaljevali z ogledi plazov na območju občine Kamnik. Nad Korošaškimi slapovi v dolini Bistričice, v bližini kraja Klemenčevo, je bil izveden ogled večjega plazu.

Na podlagi ugotovitev terenskega ogleda so bile obveščene vse pristojne državne službe Ministrstva za okolje in prostor in Direkcije Republike Slovenije za vode. Občina Kamnik je pozvalada je potrebno izvesti detajlni pregled območja plazu, ki grozi na planini Osredek in predstavlja nevarnost za zasutje vodotoka.

Sanacija usada na cesti Tunjice – Zadnji Vrh

Občina Kamnik je v preteklem tednu izvedla sanacijo usada na cesti Tunjice – Zadnji Vrh. Ob sanaciji je bilo ugotovljeno, da je drenaža ob omenjenem odseku cestišča na več mestih poškodovana, zato se je v sklopu sanacije zamenjala tudi ta.

Cestišče je že prevozno, se pa bo, glede na priporočila geomehanika, z gradnjo asfaltnega sloja počakalo na primerno vreme, saj bi lahko razmočenost ustroja cestišča med gradnjo privedlo do kasnejšega posedanja le-tega.    

Oddelek za družbene dejavnosti

Sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Občina Kamnik se zaveda pomena kulturne sakralne dediščine, zato vsako leto namenja v proračunu sredstva za sofinanciranje obnove sakralnih objektov.

Predmet javnega razpisa je vzdrževanje sakralnih objektov (streha, fasada, notranjost objekta,…), vzdrževanje sakralnega inventarja (orgle, kipci, oltar,…), restavratorska dela ter obnova oziroma sanacija samostojnih kapelic. Župnija Mekinje je v letu 2021 zaključila konservatorsko restavratorska dela na velikem tabernaklju glavnega oltarja v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Mekinjah.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj je podal poročilo, da so posegi visoke kvalitete in restavratorska dela glavnega oltarja, za katerega je Župnija Mekinje pridobila tudi sofinanciranje s strani Občine Kamnik, prispevajo k varstvu in ustrezni prezentaciji kulturne dediščine.

Uspešnost prijave na Javni razpis Ministrstva za kulturo za sanacijo zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena

Občina Kamnik se je s projektom »Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena« prijavila na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine – program sanacije najbolj ogroženi najpomembnejših kulturnih spomenikov. Na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine je prispelo 82 vlog, Občina Kamnik pa je prejela pozitivno odločbo. Po strokovni presoji je projekt dosegel skupno oceno 21 točk oziroma maksimalno višino sofinancerskega deleža, to je 40.000 evrov.

Namembnost sanacije omenjenega objekta:

 • ogroženost zidov obrambnega hodnika je velika. Gre za erozijsko propadanje materialne substance, odpadajo gradniki z zidnih struktur, kar ogroža tudi obiskovalce;
 • na ostaline negativno vplivajo predvsem atmosferski vplivi (nihanje vlage, padavine, neurja,…), ki povzročajo propadanje materialne substance ter razraščanje vegetacije, ki povzroča poškodbe vezivne malte in odpadanje gradnikov z zidnih struktur. Področje je ogroženo tudi zaradi specifične prepadne lege na kateri je prisotna erozija;
 • predvideni posegi bodo zagotovili stabilnost celemu kompleksu in preprečili nadaljnjo uničenje oziroma izgubo ogroženih varovanih lastnosti arheološkega najdišča Stari grad – Kamnik;
 • s posegi, ki temelji na konservatorskem pristopu, se celostno ohranja in prezentira ruševine in vzpostavi strukturno stabilno in varno okolje. Predvideni postopki, bodo z upoštevanjem avtentičnih vrednot, znatno pripomogli k varovanju in ohranitvi snovne in nesnovne celovitosti spomenika;
 • pomembnost projekta na lokalnem ali regionalnem ali nacionalnem nivoju: v lokalnem smislu je Stari grad globoko zakoreninjen v zavesti Kamničanov, z razširitvijo ponudbe (muzejska dejavnost, razgledna ploščad, gastronomija,…) pa ima arheološko področje z grajskimi ostalinami turistični potencial, ki bi privabljal številne domače in tuje goste;
 • spomenik je razglašen za spomenik lokalnega pomena. Sam projekt pa je pomemben na regionalni ravni in ima izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi;
 • projekt izkazuje prispevek k doseganju treh ciljev Strategije kulturne dediščine 2020-2023.

Uspešnost prijave na Javni poziv Ministrstva za kulturo za zamenjavo scenske razsvetljave-odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik

S projektom »DKK – zamenjava scenske razsvetljave-odrske mehanizacije« se lahko prav tako pohvalimo z uspešnim izidom oziroma pozitivno odločbo v višini 50 odstotkov (makismalno sofinanciranje) sofinancerskega deleža, kar znaša 106.557,38 evrov.

Najpomembnejši cilji investicije:

 • predvsem v izboljšanju varnosti vseh zaposlenih in izvajalcev prireditev v Domu kulture Kamnik (nastopajoči, tehniki, režiserji,…), saj zaradi dotrajanosti vleki ne dosegajo minimalnih standardov;
 • novi vleki bodo izboljšali produkcijsko vrednost prireditev v veliki dvorani DKK, saj bodo omogočali bolj kompleksne lučne postavitve, omogočali bodo hitrejše menjave odrskih postavitev, kar omogoča boljši izkoristek dvorane;
 • z novejšo tehnologijo bo dvorana tudi komercialno bolj zanimiva za potencialne najemnike.

Dom starejših občanov Kamnik praznuje

V okviru priprav na praznovanje obletnice Doma starejših občanov Kamnik, ki bo letos 10. junija 2021, so zaposleni in stanovalci pripravili plesni video na glasbo Jerusalema. Tako so se pridružili svetovnemu plesnemu izzivu in rezultat lahko vidite posnetku. 

Lansko in letošnje leto je bilo polno omejitev, sedaj pa se je situacija umirila in končno so v Domu malo bolj sproščeno zadihali.

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem, ki so jim v času epidemije priskočili na pomoč – z dejanji ali lepo besedo. Naj bo video posnetek njihova majhna zahvala za vse, kar ste za njih storili.

Video vsebino si lahko ogledate na spletni povezavi TUKAJ.

Zaključili smo 13. sezono predbralne značke Veronikin zaklad

Predbralna značka Veronikin zaklad je oblika družinskega branja, ki ga Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v sodelovanju z vrtci iz občin Kamnik in Komenda vodi in izvaja že 13. leto. Skupaj s starši berejo in sodelujejo predšolski otroci v starosti od 3. do 6. leta.

Običajno predbralna značka poteka od 17. septembra – začne se na Dan Zlatih knjig, ki je pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije tradicionalni dan začetka bralnih značk za osnovno in srednjo šolo, zaključi pa se 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke. V letošnjem posebnem koronskem letu smo branje za Veronikin zaklad podaljšali do konca aprila. Otrokom knjige preberejo starši doma, govorni nastop pa otroci opravijo v vrtcu sami, v skupini ob ilustracijah predstavijo zgodbo, ki so jim jo starši doma prebrali, povedo ali zapojejo pesem in predstavijo poučno knjigo. Vrtčevska skupina izdela skupinski izdelek, letos so ustvarjali na temo najljubšega knjižnega junaka. Razstavo izdelkov si lahko ogledate v knjižnici v Kamniku in v Komendi, vsi prispeli izdelki so na ogled tudi prek spleta na https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10943/13-sezona-predbralne-znacke-Veronikin-zaklad-20202021-razstava-skupinskih-likovnih-izdelkov

Za Veronikin zaklad berejo otroci iz vrtcev občin Kamnik in Komenda. Letos so sodelovali Vrtec Antona Medveda Kamnik, Zasebni vrtec Peter Pan iz Kamnika, Zasebni vrtec Sonček Kamnik in Zasebni vrtec Zarja iz Kamnika; iz Komende sta sodelovala Vrtec Mehurčki in zasebni vrtec Zvezdnato nebo.

Kljub posebnim razmeram, v katerih je predbralna značka (spet) potekala, smo veseli, da jo je opravilo kar 678 predšolskih otrok. Branje tako postaja del otroškega vsakdanjika. S tem tlakujemo pot k lažjemu opismenjevanju in razvoju temeljnih kompetenc, ki jih otroci potrebujejo v življenju. Besede so naše temeljno orodje, zato je branje pomembno.

Za nagrado bodo otroci prejeli priznanje in spominsko knjižno kazalko s podobo Kamniške Veronike, ki ju je oblikoval kamniški ilustrator in avtor stripov Ivan Mitrevski.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi veljavne zakonodaje so na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljena izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako MO-01 in MO-02 Motnik http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) se pred začetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN ali OPPN najprej izdelajo izhodišča za pripravo prostorskega akta in sicer v naslednjih primerih:

 • če na podlagi izkazane potrebe občine ni predviden OPN,
 • če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso v naprej podane in celovite,
 • če se OPPN pripravlja na podlagi pobude zunanjega investitorja.

Predmetni OPPN se pripravlja na podlagi pobude zunanjega investitorja. Namen priprave izhodišč je, da se pred sprejetjem odločitve o pripravi prostorskega akta (sklepa o pripravi), ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, zahtev nadrejenih prostorskih aktov ter sedanjih in prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:

 • namen in potrebo po pripravi prostorskega akta,
 • skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti ter drugimi razvojnimi in varstvenimi dokumenti,
 • ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve iz prejšnje alineje,
 • okvirne roke za izvedbo priprave prostorskega akta in predvidenih investicij.

Občina tekom postopka oblikovanja izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic ter se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora oz. zainteresirano javnostjo. Ko so izhodišča dokončna, se potrdijo s sklepom o začetku postopka.

Po planskih dokumentih leži območje v delu MO-01 (območje SK- površine podeželskega naselja) in MO-02 (območje IG – gospodarska cona) in del v območju ZD – zelene površine.

Območje je opredeljeno kot delno zazidano stavbno zemljišče, ki se nahaja delno znotraj obstoječe gospodarske cone in delno znotraj površine podeželskega naselja. Območje se ureja z obstoječim OPN Občine Kamnik po katerem je predvidena izdelava OPPN. Območje obdelave je v obstoječem stanju slabo izkoriščeno. Del območja, ki je opredeljen kot gospodarska cona, se nameni gradnji objektov namenjenih poslovno, obrtno, proizvodno, skladiščni dejavnosti. Del območja, ki je opredeljen kot površine podeželskega naselja, so namenjene objektom, ki služijo bivanju. Na delu območja gospodarske cone je predvidena dozidava obstoječega objekta in umestitev novih objektov. Predvideni objekti so umeščeni kot zazidalna območja v okviru katerih se razporedi stavbna masa. Natančnejša oblika objektov se definira v nadaljevanju v postopku projektiranja. Največja dopustna izraba je FZ = 0,65, zelene površine FZP = 0,20 in največja višina objektov 13m. Izjema so stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje. Na jugo zahodnem delu območja se umestijo 4 stanovanjski objekti z okoliško ureditvijo. Dovoljene so spremljajoče dejavnosti, ki so opredeljene v nadrejene prostorskem aktu (OPN Občine Kamnik). Predvidene stavbe so enostanovanjske stavbe. Parkiranje je urejeno na lastni parceli v objektu, ob objektu v garaži ali pod nadstrešnico. Največja dopustna izraba FZ je 0,70, zelene površine FZP = 0,10. Etažnost objektov je P+1+M. Na posamezni parceli je dovoljeno zgraditi eno stanovanjsko stavbo, več gospodarskih objektov ter nezahtevne in enostavne objekte za potrebe funkcioniranja, vendar ledje le tako, da oblikujejo notranje dvorišče.

Finančna uprava RS je v mesecu aprilu začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na elektronski naslov: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

V primeru, če želijo lastniki oziroma uporabniki spremeniti podatke za odmero, morajo le-to storiti na priloženem obrazcu TUKAJ.

Oddelek za razvoj in investicije

Podaljšan rok za prijavo v projekt PONI LUR

Zaradi še aktivnih razmer ob epidemiji COVID-19 v Republiki Sloveniji, RRA LUR podaljšuje rok za prijavo na tretji razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR) do 31. 5. 2021.

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi (ter v primeru prijavljenega začasnega bivališča s posredovanim potrdilom o prijavi začasnega bivališča) lahko:

 • oddate osebno v tajništvu RRA LUR, na naslovu Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, najkasneje do dne 31. 5. 2021, do 12:00 ali
 • pošljete priporočeno po pošti na naslov: RRA LUR do dne, 31. 5. 2021 (velja poštni žig tega dne).

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je dne 16. 4. 2021 objavila tretji javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA LUR v okviru projekta  zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma s 1. 7. 2021.

Brezplačne online delavnice v juniju, s področja marketinga, digitalizacije in umetne inteligence.

Obveščamo vas, da se lahko prijavite na brezplačne delavnice z vodilnimi domačimi strokovnjaki marketinga, poznavalci digitalnega sveta in umetne inteligence. Delavnice potekajo online in trajajo 90 minut.

Delavnice potekajo v okviru pobude Grow with Google. To je globalna pobuda, katere cilj je prek brezplačnih delavnic in osebnega pristopa predstaviti podjetniške priložnosti za posameznike, uporabo digitalne tehnologije in ustvariti nove možnosti zaposlitve, napredovanja znotraj podjetij ali rast majhnih in srednje velikih podjetij.

Delavnice so namenjene posameznikom in podjetjem, ki želijo pridobiti marketinška in digitalna znanja, razviti digitalne veščine, spremeniti obstoječe ali oblikovati nove poslovne modele, ustvariti nova delovna mesta ter povečati učinkovitost, konkurenčnost in rast podjetja.

Termini delavnic v juniju:

 • Uvod v digitalni marketing – 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2021
 • Uvod v digitalni marketing v turizmu – 1. 6. 2021
 • Uvod v optimizacijo spletnih strani v turizmu – 2. 6. 2021
 • Strojno učenje, umetna inteligenca in prediktivna analitika v spletni prodaji – 2. 6. 2021
 • Uporaba umetne inteligence v marketingu – 3. 6. 2021
 • Uvod v spletno oglaševanje v turizmu – 9. 6. 2021
 • Uvod v spletno oglaševanje – 9. 6. 2021
 • Uvod v spletno prodajo in širitev v tujino v turizmu – 10. 6. 2021
 • Uvod v spletno prodajo in širitev v tujino – 10. 6. 2021
 • Uvod v optimizacijo spletnih strani – 16. 6. 2021

Z udeležbo na vsaj treh delavnicah boste prejeli potrdilo trojno akreditirane poslovne šole – Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, v partnerstvu s podjetjem Google.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Javni razpis Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP

Objavljen je javni razpis Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Razpis naslavlja dveh programski področij: (1) Obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost, energetsko varnost ter (2) Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru javnega razpisa znaša 15.564.705,88 evrov. Najvišji dopustni zaprošeni znesek sredstev za projekt je odvisen od tematike, ki jo prijavitelj prijavlja (kateri rezultat in neposredni učinek tematika naslavlja), in je od 800.000,00 do 4.000.000,00 evrov. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Trajanje projektov: najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo projekti zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12. ure prek elektronskega sistema spremljanja eMS.

Nosilec javnega razpisa je SVRK, ki za junij napoveduje tudi informativno delavnico o razpisu. Podrobne informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/.

 

Oglasno sporočilo