TeDni(K) Občine Kamnik (21.6.2021)

0
423

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter obnova vodovoda v naselju Žale

Gradbena dela izgradnje kanalizacije za odpadne vode, vodovoda, zaščitnih elektro cevi do črpališča ter zaščitnih cevi za javno razsvetljavo, so končana. Izvajalec del mora pred predajo komunalne infrastrukture opraviti vse teste in meritve, ki dokazujejo pravilno in varno uporabo komunalne infrastrukture. V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo opornega zidu na javni poti 660372 Žale.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost.

Oddelek za družbene dejavnosti

Makaroni in kofe iz Šmarce

V soboto, 21. junija ob 18. uri, je župan Matej Slapar odprl razstavo Makaroni in kofe iz Šmarce. Razstava medobčinskega muzeja Kamnik predstavlja delovanje tovarne testenin Triglav Šmarca, njene izdelke in za tisti čas invoativne načine trženja. Dogajanje iz tistega časa nam je približal njen avtor, Marko Kumer, ki je spregovoril tudi o muzejski noči, ki se je tudi odvijala istega dne.

Vse prisotne je najprej pozdravila direktorica Medobčinksega muzeja Kamnik Zora Torkar. Izrazila je veselje, da se lahko vidimo v živo na Muzejski noči. Slednja je vsako leto posvečena določeni temi, letos je v ospredju kulinarika.

Po njenem uvodu je vse prisotne pozdravil še župan Matej Slapar, ki je ob tej priložnosti poudaril pomembno vlogo Medobčinskega muzeja Kamnik, saj hrani izjemne zgodbe; med katerimi je tudi kamniška industrijska dediščina. Dodal je še: »Skupnost, ki se ne zaveda zgodovinskih dejstev, ne more graditi prihodnosti. Ni naključje, da smo v zadnjem času dobili projekt na temo kulinarike. V Kamniku imamo ogromno znanja iz tega področja, saj pri nas še vedno deluje več podjetij iz živilske industrije: Eta Kamnik, Jata Kamnik, Meso Kamnik, Nektar Natura; že v tridesetih letih pa je delovala tovarna testenin in pražarna kave v Šmarci.«

Panojska razstava o makaronih in kofetu iz Šmarce lepo popestri fasado stranskega trakta Medobčinskega muzeja. Nastala je v sodelovanju z arhivom RS, zgodovinskim arhivom Ljubljana in nekaterimi posamezniki. Tovarna testenin in pražarna kave je v Šmarci delovala že od leta 1919. Razvila se je iz Živinorejske zveze, ki je bila ustanovljena že pred 1. svetovno vojno in se je ukvarjala tudi s predelavo sadja v sokove in marmelade. V tovarni iz Šmarce so izdelovali kar 29 različnih vrst testenin od angelskih laskov do špagetov, ki so jih takrat imenovali vrvice. Delali so tudi marmelado in žitno kavo ter kavne nadomestke, za potrebe vojske pa so pražili tudi pravo kavo. Zanimivo je, da so bili prvi, ki so imeli kataloško prodajo. Registrirali so lastno blagovno znamko Apetit, ponujali količinske popuste ter darila kot na primer rute, brisače, predpasniki. Leta 1948 so postali obrat kamniške Ete in dobro delovali do leta 1963.

Razstavo, ki jo je pripravil Marko Kumer, oblikoval pa Vladimir Ristić, si lahko ogledate vsak dan.

Tako razstava kot tudi katalog sta nastala v okviru projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021. Sponzor projekta je Eta Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javna naznanila in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan –  Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021.

Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje.

Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen tudi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno – 02 Šmartno v Tuhinju. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2020 dne 14. 08. 2020. Elaborat za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta 19-307 v mesecu december 2019, dopolnitev maj 2021.

Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam za stanovanjsko gradnjo in zelenim površinam. Lastnik zemljišč in investitor v območju obdelave želi urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Za oba dopolnjena osnutka bo potekala javna razgrnitev od 7. junija 2021 do vključno 8. julija 2021.

Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 16. junija 2021, s pričetkom ob 16. uri  in 17. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Poleg zgoraj navedenih občinskih podrobnih prostorskih aktov je v preteklem tednu Oddelek za urejanje prostora skupaj s pripravljavcem pripravil gradivo za javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KE- KA-87 v območju OPPN B 15 Spodnji Alprem, številka elaborata 510-07-21, maj 2021, izdelovalec POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2427), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 – del, 1327/8 – del, 1327/9 vse k.o. 1908 – Podgorje. Po izvedbi povezovalne ceste na severu z ureditvenim območjem, ki se ureja z OPPN B31 je bilo ugotovljeno, da je priključek ceste na industrijsko cono izveden na visokem nasipu s premostitvenim objektom in ni izveden na lokaciji, ki je bila upoštevana v okviru OPPN B15 Spodnji Alprem. Zamik je v razdalji 5m vzhodneje. Posledično izvedba prometnega režima za dovozno cesto enote I1 ni mogoča. Tolerance, ki so za prometno infrastrukturo predvidene v členu 29. (+/-3m) ne zadoščajo za navezavo enote I1 na povezovalno cesto, zato jih je nujno povečati na 5,5 m. Zaradi višine nasipa ni možno izvesti v grafičnem delu predvidenega uvoza, zato ga je potrebno prestaviti tako, da je priključevanje dopustno iz enote I1 ali enote I2. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 7. junija 2021 do vključno
23. junija 2021Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Festival pitne vode v Kamniku

V sredo, 16. junija 2021, je v Kamniku na Glavnem trgu potekal Festival pitne vode. Gre za eno od vsebin projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. V mesecih, ki so pred nami, se bo na projektnem območju zvrstilo še več podobnih dogodkov, katerih namen je osveščanje ljudi o pomenu kakovostne pitne vode za naše vsakdanje življenje.

V Srcu Slovenije se projekt odvija v tesnem sodelovanju z Občino Kamnik in Jamarskim klubom Kamnik, ki že vrsto let raziskuje in spremlja kvaliteto vode v Kamniško-Savinjskih Alpah. Še posebej nas veseli, da so se festivala v velikem številu udeležili mladi. Dijaki iz kamniške gimnazije so na festivalu tudi aktivno sodelovali pri degustaciji različnih izvirskih vod.

Dogodek je ponudil priložnost za razpravo o pomenu varovanja vodnih virov na območju Kamniško–Savinjskih Alp in tudi širše. Občina Kamnik z Jamarskim klubom Kamnik že vrsto let spremlja kvaliteto vodnih izvirov ter išče rešitve za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno. Rešitev žal ni mogoče vedno doseči na kratek rok, je pa ohranjanje pitne vode ena od glavnih prioritet Občine Kamnik.

Vsi sodelujoči v projektu želimo posebno pozornost nameniti ohranjanju izvirov in vplivanju na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino. Voda je danost, ki jo moramo skrbno varovati, zato ne smemo dopustiti neodgovorne rabe in neodgovornega onesnaževanja.

Projekt sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Promocija razvoja pametne mobilnosti Ljubljanske urbane regije

Pod okriljem Evropske komisije je 9. in 10. junija 2021 potekal forum Pametna mesta, kjer je aktivno sodelovala tudi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). V okviru sekcije „Čista mobilnost: od ambicij do implementacije“ je RRA LUR predstavila naraščajoči pomen regionalnega nivoja upravljanja za spodbujanje pametnih rešitev mobilnosti v urbanih in ruralnih območjih, ki je ena izmed tem projekta Fast Track.

Od ustanovitve iniciative CIVITAS leta 2002 in ustanovitve združenja »Evropsko partnerstvo za razvoj pametnih tehnologij v mestih« (sedaj »Trg pametnih mest«) leta 2012, so mesta, regije, akademiki, podjetja in državljani po vsej Evropi preizkusili in prikazali številne rešitve pametne mobilnosti. Le te prispevajo k čistejšim in bolj trajnostnim razvojem v mestih in regijah. Namen delavnice, organizirane s strani mednarodne organizacije ICLEI (Lokalne vlade za trajnostni razvoj), je bil predstavitev dobrih praks mest in regij pri izvajanju inovacij na področju trajnostne mobilnosti. Delavnica je tako različnim evropskim mestom in lokalnim oblastem omogočila, da se seznanijo z dobrimi praksami ter pristopi k razvoju električne mobilnosti v mestih in regijah.

Ljubljanska urbana regija je skupaj s predstavniki mest iz Stockholma in Münchna predstavila svoje trenutne dobre prakse in prihodnje perspektive na področju električne in pametne mobilnosti. Predstavljeni so bili različni ukrepi, ki bi lahko pospeševali razvoj inovacij na regionalni ravni. RRA LUR je s primeri iz regionalnih praks poudarila pomen zelenega javnega naročanja za razvoj inovacij ter pomembno vlogo sodelovanja razvojnih agencij s podjetji in raziskovalnimi institucijami. Izpostavljen je bil pomen integracije električnih vozil v obstoječo prometno infrastrukturo na regionalni ravni in aktivna vloga regionalne ravni pri vključevanju prometnih politik v prostorsko načrtovanje, energetsko oskrbo in ostale javne storitve.

Bolj kakovostno življenje za starejše – projekt EU-SHAFE

Razvojni center Srca Slovenije 23. junija 2021 organizira spletni mednarodni dogodek na temo kakovostnejšega življenja starejših v okviru evropskega projekta EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava in starosti prijazna okolja.

Vsi, ki se zavzemate za kakovostnejše življenje starejših ali vas tema zanima, vabljeni, da se nam pridružite v sredo, 23. junija od 10.30 do 12.30 ure. Predstavljene bodo evropske dobre prakse iz šestih držav na temo komunikacije in informiranja. Iz Slovenije bodo dobre prakse predstavljali Zavod SopotnikiSimbioza GenesisZveza društev upokojencev Slovenije in Telekom Slovenije. Dogodek se bo zaključil z okroglo mizo z naslovom »Pomembnost komunikacije in informiranja za starejše in o njih«, na kateri bodo sodelovali Aleš Kenda iz Ministrstva za delo, Črt Kanoni iz Zveze društev upokojencev Slovenije in Lea Lebar iz Fakultete za družbene vede. Spletni dogodek bo potekal v angleškem jeziku, moderiral pa ga bo Gregor Cuzak, soustvarjalec in soorganizator HealthDay.

Na dogodek se je potrebno prijaviti: PRIJAVA
PROGRAM dogodka

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo