TeDni(K) Občine Kamnik (29.11.2021)

0
600

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja pločnika v Volčjem Potoku

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednih so opravili naslednja dela, in sicer asfaltiranje pločnika od P16 do P26, izdelali so se temelji za javno razsvetljavo od P16 do P26, opravilo se je rušenje obstoječega asfalta na uvozu v P 19 in P20, uredilo se je meteorno kanalizacijo, opravilo se je rušenje obstoječih robnikov in vgradilo nove robnike v P21 in P24.

Poleg tega je izvedlo še nadvišanje prehoda za pešce med avtobusnima postajališčema v P23, postavilo in zarisala se je vertikalna ter horizontalna signalizacija, obenem se je izvedla tudi postavitev drogov za javno razsvetljavo.

Čiščenje cestišč in zimska služba

Velik del občine Kamnik je ponoči pobelil sneg, koncesionar pa je bil na terenu in zagotavljal nemoteno prevoznost občinskih cest.

V višje ležečih predelih občine je zapadlo več kot 20 centimetrov snega, koncesionar pa je čistil občinske ceste in hodnike za pešce.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu je izvajalec začel z zunanjo rušitvijo povezovalnega hodnika med osnovno šolo in športno dvorano.

Potekala so zemeljska dela na območju lamele C, in sicer izkop gradbene jame, ki bo zaključen v tem tednu. Prav tako so bila izvedena pripravljalna dela za ureditev začasnega dostopa, ki bo zaključen predvidoma v tem tednu. V tem tednu se med drugim predvideva tudi izdelava podložnega betona pod temelji lamele C ter polaganje armature.

Športno igrišče Vrhpolje

Občina Kamnik bo v letu 2022 pričela s celovito prenovo več kot 40 let starega športnega igrišča Vrhpolje. Za ta namen je v predlogu proračuna za leto 2022 zagotovljenih 120.000 evrov.

Prizadevamo si, da bi del finančnih sredstev pridobili tudi s stani Fundacije za šport, in sicer smo se v preteklem tednu s projektom prijavili na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.

Strategija na področju predšolske vzgoje

Tudi v preteklem tednu so potekali ogledi enot Vrtca Antona Medveda Kamnik. Ogledi so bili izvedeni v enotah Polžki, Palček, Oblaček in Marjetica. Popisano je bilo obstoječe stanje in potrebna nujna investicijsko-vzdrževalna dela. Ugotovitve terenskih ogledov so osnova za pripravo analize. Na podlagi ogledov želimo tudi pridobiti podatke o izpolnjevanju zahtev po GZ-1 ter izpolnjevanju zakonskih normativov v posameznih enotah vrtcev.

Zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije

Projekt zamenjave scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik je zaključen. Z omenjenim projektom oziroma investicijo smo izboljšali varnost vseh zaposlenih in izvajalcev prireditev v Domu kulture Kamnik, saj zaradi dotrajanosti vleki niso več dosegali minimalnih standardov.

Zamenjava scenske razsvetljave-odrske mehanizacije bo izboljšala produkcijsko vrednost prireditev v veliki dvorani Doma kulture Kamnik, saj omogoča bolj kompleksne lučne postavitve, omogoča hitrejše menjave odrskih postavitev, kar omogoča tudi boljši izkoristek dvorane. Z novejšo tehnologijo bo dvorana tudi komercialno bolj zanimiva za potencialne najemnike.

Samostan Mekinje – projekt Mesto srečevanj

Muzej oziroma razstava bogate zgodovine – prepletanje skoraj 500 letnega življenja reda klaris in pozneje več kot 100 letnega delovanja vzgojno-izobraževalnega reda uršulink, počasi dobiva svojo podobo.

Muzej bo skozi sodobne interaktivne pristope pri oblikovanju predstavitve zgodovinskih dejstev obiskovalcu približal oba redova.

Obnova obzidja na Starem gradu

Projekt Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena je prav tako zaključen.

Dela so bila narejena z upoštevanjem avtentičnih vrednost ter v skladu konservatorskim pristopom; celostno ohranjajo in prezentirajo ruševine ter vzpostavljajo stabilno in varno okolje. Sanacija obzidja bo znatno pripomogla k varovanju in ohranitvi snovne in nesnovne celovitosti spomenika.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu usklajevali gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok ter okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja K6 Utok. Spremembe se nanašajo  na uskladitev funkcije v delu območja, ki se je spremenila v pretežno stanovanjsko.

Zazidalno območje obsega na vzhodnem delu obstoječo stanovanjsko zazidavo (vzhodno enoto A), v osrednjem delu Knafličev prehod in na zahodu odprt prostor ter stavbo Konfekcije – v območju bivšega kompleksa tovarne usnja Utok Kamnik. Na območju se predvideva izgradnja pretežno stanovanjskega programa z možnostjo umeščanja dopolnilnih družbenih dejavnosti (zahodna enota B). SD ZN K6 Utok se nanašajo le na manjši del območja, ki zajema naslednje parcelne številke, vse katastrska občina 1911 Kamnik: 196/1, 198/4, 198/5, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 1425/7, 1425/9, 1425/10, 1425/11, 1425/12, 1425/13, 1425/19. Območje obsega površino v izmeri 3.767 m².

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 22. novembra 2021 do vključno 24. decembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 8. decembra 2021, s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik smo objavili stališča do pripomb za Lokacijsko preveritev za določanja obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka  EUP KE-24/216 (identifikacijska št. PA: 2596).

Oddelek za razvoj in investicije

Na poti brez puščanja sledi – delavnica Cipre in Omrežja Alpskih občin

V ponedeljek, 22. novembra 2021, je potekala spletna delavnica »Pustimo majhne sledi na poti – virtualni popoldanski pohod do izbranih primerov vodenja obiskovalcev v Alpah«. Glavna tema delavnice je bila »Kako na poti v gore za seboj pustiti čim manj sledi«.

Predstavljeni so bili najrazličnejši primeri dobrih praks in ukrepi za usmerjanje in vodenje obiskovalcev na občutljivih območjih (od informacijskih tabel in vrtljivih križev do stripov, digitalnih naravovarstvenih nadzornikov, kampanj v družbenih medijih in nasvetov glede možnosti uporabe javnega prevoza do izhodišč za planinske ture…).

Predstavljeni primeri dobrih praks v alpskem prostoru prispevajo k mednarodni izmenjavi izkušenj med različnimi državami in regijami. Med drugimi primeri je Ivan Mitrevski iz Kamnika predstavil strip o Volkulji Beli, ki je bil podprt tudi s strani Občine Kamnik in Omrežja Alpskih občin (in tudi preveden v druge alpske jezike). Volkulja Bela naslavlja ekološke teme, ki so aktualne na celotnem alpskem prostoru.

Delavnica je bila simultano tolmačena v štiri različne alpske jezike. V prvem delu je potekala razprava o tem, kaj nas (lahko) spodbudi k temu, da bi v naravi za seboj puščali čim manj sledi in kako se lahko obiskovalke in obiskovalci v gore podajo na okolju čim bolj prijazen način.

V drugem delu je bilo govora o tem, kako družbeni in drugi digitalni mediji vplivajo na naše vedenje do občutljive naravne in kulturne krajine ter razprava o digitalnih naravovarstvenih nadzornicah in nadzornikih.

Dogodek je bil namenjen vsem zainteresiranim iz alpske regije, še posebej 4 pilotnim regijam iz projekta »speciAlps2« (Naravni park Tiroler Lech/A, Kamniško-Savinjske Alpe /SL, Planinska vas Balme/I in Bad Reichenhall/D – »Alpsko mesto leta 2001«).

Prireditev predstavlja prvo mednarodno izmenjavo v okviru projekta speciAlps2, na podlagi katerega štiri pilotne regije preskušajo ukrepe za usmerjanje in vodenje obiskovalk in obiskovalcev.

Vseslovenski likovni natečaj o alpskih vodah

V petek, 26. novembra 2021, je na Občini Kamnik potekal izbor likovnih del, ki so prispela na likovni natečaj na temo alpskih voda. Na natečaju so sodelovali otroci in mladi od prvega do devetega razreda osnovne šole in tudi srednješolci. Skupaj je na natečaj prispelo 228 risb in stripov.

Natečaj je sodelujoče nagovarjal z naslednjimi vprašanji: Od kod pride pitna voda? Kam gre? Zakaj je voda pomembna? Zakaj je pomembno, da imamo vsi dostop do pitne vode? Ali imamo vsi dostop do pitne vode? Kaj ogroža čisto vodo? Katera bitja živijo v vodi? Kaj tam počnejo?

  • V 1. starostni skupni (osnovnošolci od prvega do tretjega razreda) je prispelo 67 izdelkov.
  • V 2. starostni skupni (osnovnošolci od četrtega do šestega razreda) je prispelo 87 izdelkov.
  • V 3. starostni skupni (osnovnošolci od sedmega razreda in srednješolci) je prispelo 74 izdelkov.

Komisija je izbrala najboljše izdelke v posameznih starostnih skupinah. Iz vsake starostne skupine bosta nagrajena dva najboljša izdelka. V prostorih Občine Kamnik bodo v začetku prihodnjega leta najboljša dela tudi razstavljena.

Natečaj je izvedel Las Srce Slovenije, v sodelovanju s priznanim ilustratorjem in avtorjem stripov Ivanom Mitrevskim in z Občino Kamnik. Gre za eno od vsebin projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

KAMKOLO in zaključek letošnje sezone

KAMKOLO vas pelje v novo sezono z novo postajo in več kolesiUporabnike sistema KAMKOLO obveščamo, da v teh dneh zaključujemo obratovalno sezono. Kolesa bomo preko zime odstranili iz postaj, jih temeljito pregledali in opravili servis. Po končani zimski sezoni bomo ob primernih vremenskih pogojih sistem ponovno zagnali.KAMKOLO je v tretji sezoni delovanja uporabljalo 130 aktivnih uporabnikov, ki so opravili 3.524 izposoj. Največ voženj je bilo opravljenih v poletnih mesecih, junija, julija in avgusta, ko so bila kolesa v povprečju izposojena 45-krat na dan. Z veseljem ugotavljamo, da so si v letošnji sezoni uporabniki večinoma izposodili kolesa za posamezno vožnjo in ne za daljše časovno obdobje. Kolesa so se uporabljala kot prevozno sredstvo za opravljanje vsakdanjih opravkov in za pot na delo in ne v rekreativne namene. Največ izposoj je bilo zabeleženih na Železniški postaji na Kranjski cesti, sledita pa postaji pri Domu kulture Kamnik in Avtobusni postaji Kamnik15 odstotkov izposoj je bilo opravljenih z mobilno aplikacijo MICIkel. 

Tudi v letošnji sezoni se nismo mogli izogniti vandalizmu. Predvsem na začetku sezone smo imeli težave zaradi namernega poškodovanja koles in postaj, ki pa so se po odkritju storilcev, tudi iz prejšnjih sezon, in poplačilu škode umirile.

Vsem vestnim uporabnikom KAMKOLESA se ob zaključku kolesarske sezone iskreno zahvaljujemo, da ste bili z nami in ste z uporabo pripomogli k trajnostni mobilnosti in izboljšanju kakovosti zraka v naši lokalni skupnosti. Obenem pa vabimo vse tiste, ki KAMKOLESA še niste preizkusili, da se nam pridružite v letu 2022.

Javna naročila

V preteklem tednu je bilo objavljenih več javnih naročil, in sicer:

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 7. decembra 2021, do 9. ure.

  • V sredo, 24. novembra 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Godič«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je prav tako objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi).

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 8. decembra 2021, do 9. ure.

Oglasno sporočilo