TeDni(K) Občine Kamnik (6.12.2021)

0
468

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Dela, povezana z izgradnjo nove osnovne šole se nadaljujejo skladno s terminskim planom.

V preteklem tednu je bil dobavljen gramozni material za ureditev začasnega dostopa, izdelan je bil podložni beton za lamelo C, prav tako je bil izdelan opaž pasovnih temeljev in položena armatura, do konca je bil porušen povezovalni objekt med obstoječim šolskim objektom in športno halo.

Dom kulture Kamnik – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije

Projekt smo uspešno pripeljali do zaključka. Na Javnem pozivu za sofinanciranje vlaganj v javno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP KE 2021) smo bili uspešni s prijavo omenjenega projekta, za katerega smo prejeli pozitivno odločbo s strani Ministrstva za kulturo RS v višini 106.557,38 evra. Na Ministrstvo za kulturo RS smo v roku oddali vso potrebno dokumentacijo, tako da pričakujemo do konca letošnjega leta na prihodkovni strani proračuna sofinanciranje omenjenega projekta v višini 106.557,38 evra (to je 50 odstotkov sofinanciranje projekta).Celotna investicija je znašala 214.607,93 evra brez DDV. Z novejšo tehnologijo je v Domu kulture Kamnik sedaj izboljšana produkcijska vrednost dvorane.

Pred obnovo

Sanacija zidov obrambnega hodnika – Stari grad

Prav tako smo v roku oddali na Ministrstvo za kulturo RS vso potrebno dokumentacijo za sofinanciranje projekta Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1. in 3. vhodom – Stari grad.

Z omenjenim projektom smo uspešno kandidirali na razpisu JPR2-SVP-2021-22 – sofinanciranje nepremične kulturne dediščine in prejeli maksimalni delež sofinanciranja, to je 40.000 evrov. S predvidenimi posegi, ki temeljijo na konservatorskem pristopu, smo zagotovili stabilnost celemu kompleksu in preprečili nadaljnje uničenje oziroma izgubo ogroženih varovanih lastnosti arheološkega najdišča Stari grad – Kamnik. S posegi se celostno ohranja in prezentira ruševine in vzpostavi strukturno stabilno in varno okolje.

Celotna vrednost projekta je znašala 76.340,77 evra, do konca tega leta pa bomo na prihodkovni strani v proračun prejeli 40.000 evrov sofinancerskega deleža.

Pred obnovo

Samostan Mekinje – projekt Mesto srečevanj

Projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, se v Javnem zavodu za kulturo postavitev razstave« Samostan Mekinje skozi čas« približuje zaključku.

Muzej bo skozi sodobne interaktivne pristope pri oblikovanju predstavitve zgodovinskih dejstev obiskovalcu približal oba redova (klaris in uršulink) in mu ponudil enkraten vpogled v zanimivo življenje redovnic, ki je daleč stran od dolgočasnega, kot zmotno pomisli večina javnosti ob omembi redovnih skupnosti.

Fitnes na prostem Vrhpolje

Krajevna skupnost Nevlje je v športnem parku s pomočjo Hokejskega kluba Vrhpolje na novo uredila fitnes na prostem.

 

Poročila o izvajanju športnih programov

Vse prijavitelje pozivamo, da v tem tednu (do 10. decembra 2021) oddajo končna poročila o izvedbi programov. Poročila se lahko oddajo na vložišču občine oziroma (v skenirani obliki) preko elektronske pošte: obcina@kamnik.si.

Izbrana dela žirije mladinskega likovnega natečaja Svoj? Nesvoj? Zasvojen?

Izbrana dela žirije mladinskega likovnega natečaja Svoj? Nesvoj? Zasvojen?Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik je z namenom večje vključenosti mladih in večanjnem vidnosti problematike zasvojenosti tudi letos povabila mlade v občini Kamnik na sodelovanje k likovnem natečaju na temo zasvojenosti.

Komisija v sestavi Rok Kosec (Mladinski center Kotlovnica Kamnik), Ivan Mitrevski (ilustrator in stripovski avtor) in Katja Vegel (Občina Kamnik) je pregledala vse prispele izdelke in izbrala šest del, ki bodo objavljena na plakatnih mestih Amicus. Dela bodo tako vidna soobčanom in opozarjala na probleme zasvojenosti. Kdo ve, morda se bodo ravno dela kamniške mladine dotaknila mimoidočega in mu bodo v pomoč pri premagovanju zasvojenosti.

Med temi šestimi deli se je komisija odločila eno delo posebej izpostaviti. Najboljša dela bodo tudi objavljena na spletnih straneh MC Kotlovnica.

Posebej izpostavljeno delo

Najboljši izdelek je po mnenju komisije prispevala Lili Džunov (OŠ Marije Vere, mentorica: Irena Zagožen), ki je narisala zasvojenko z igricami in družbenimi omrežji, kako sedi za računalnikom, ki požre vso njeno pozornost. Igralka je tako zatopljena v igranje, da ne vidi, kakšen nered je postala njena soba. Vidimo pa ta nered gledalci, saj ga je avtorica zelo natančno narisala. Je tak nered tudi v glavi zasvojenke?

Ostala izbrana dela

Samanta Rebronja (OŠ Marije Vere, mentorica: Irena Zagožen) je narisala osebo, ki kadi. Kadilce nam filmi in reklame in stripe prikazujejo kot zabavne in kulske, a Samanta je kadilca raje narisala mrtvega. Kako pa drugače? Saj ta smrtonosna odvisnost predvsem seje smrt.

Maša Levec (OŠ Frana Albrehta, mentorici: Anamarija Erčulj in Tina Plahutnik) je narisala ilustracijo, ki prikazuje dva svetova. En je poln zelenja in metuljev in igre in veselja. Drug pa je poln odvisnosti in zato tudi nasilja in zla in smrti. Pogost motiv, ki pa je prepričal komisijo z domiselnimi upodobitvami zasvojenosti: oseba je skozi steklenico videti kot obsedena s hudičem, injekcijska igla človeka prebode, smrtonosna odvisnost od tobaka ga naredi za sužnja cigarete in tako dalje. 

Polona Vrhovnik (OŠ Frana Albrehta, mentorici: Anamarija Erčulj in Tina Plahutnik) je narisala otroka, ki igra igrice. Dorisala pa je tudi tisto, česar običajno ne vidimo – kako je otrok pognal korenine. Otroci pa niso grmičevje in zato ni prav, da imajo korenine, ampak bi se morali gibati in družiti z vrstniki.

Ana Omovšek (OŠ Frana Albrehta, mentorici: Anamarija Erčulj in Tina Plahutnik) je poslala risbo, ki prikazuje izjemno žalosten prizor ujetnike steklenice. Ampak to žalost je razbil eden od ujetnikov. Dobesedno. Steklenico je raztreščil in se iz svojega zapora rešil. »Zmoreš!« nam sporoča avtorica.

Ana Inkret (OŠ Frana Albrehta, mentorici: Anamarija Erčulj in Tina Plahutnik) je narisala zelo simbolično risbo. Roko, ki kadi cigareto. Le da so prsti v resnici cigarete, cigareta pa je človeški prst. Čeprav kadilci kadijo cigarete, so prav oni tisti, ki jih tobak na koncu pokadi in odvrže kot brezvreden čik.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo avtorjem in mentorjem izbranih del!

Mladinski center Kotlovnica išče udeležence usposabljanja v Španiji

Mladinski center Kotlovnica išče udeležence usposabljanja v ŠpanijiMladinski center Kotlovnica sodeluje pri mednarodnem projektu Together, we move on, v sklopu katerega bo pet udeležencev iz Slovenije sodelovalo na sproščenem seminarju v bližini Granade, ki bo potekalo med 13. in 18. decembrom 2021. Projekt se ukvarja z iskanjem in preverjanjem novih načinov informiranja mladih, da bi jih novice o aktivnostih, ki so namenjene njim, lažje in bolj učinkovito dosegle. Zato za udeležbo iščemo mlade, ki lahko predstavijo svoj vidik iskanja / prejemanja informacij, ter tiste, ki pripravljajo informacije za mlade, da s seminarja odnesejo kakšno uporabno znanje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu usklajevali gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok ter okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja K6 Utok. Spremembe se nanašajo na uskladitev funkcije v delu območja, ki se je spremenila v pretežno stanovanjsko.

Zazidalno območje obsega na vzhodnem delu obstoječo stanovanjsko zazidavo (vzhodno enoto A), v osrednjem delu Knafličev prehod in na zahodu odprt prostor ter stavbo Konfekcije – v območju bivšega kompleksa tovarne usnja Utok Kamnik. Na območju se predvideva izgradnja pretežno stanovanjskega programa z možnostjo umeščanja dopolnilnih družbenih dejavnosti (zahodna enota B). SD ZN K6 Utok se nanašajo le na manjši del območja, ki zajema naslednje parcelne številke, vse katastrska občina 1911 Kamnik: 196/1, 198/4, 198/5, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 1425/7, 1425/9, 1425/10, 1425/11, 1425/12, 1425/13, 1425/19. Območje obsega površino v izmeri 3.767 m².

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 22. novembra 2021 do vključno 24. decembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 8. decembra 2021, s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt »Digital Generations«

Občina Kamnik je, v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije, pridobila nov projekt na programu Erasmus+, z nazivom »Digital Generations«, ki bo trajal dve leti in pol. Projekt je prejel 95 točk od 100 in je eden izmed treh odobrenih projektov v Sloveniji. Prijavitelj projekta ter hkrati vodilni partner je Razvojni center Srca Slovenije, Občina Kamnik pa bo v njem, poleg štirih drugih partnerjev iz Španije, Francije, Grčije in Bulgarije, sodelovala kot projektni partner.

Projekt je medgeneracijski projekt, ki bo razvijal orodja za digitalno ustvarjalnost starejših. Cilj projekta je spodbujanje ustvarjalnosti starejših in interakcije z vrstniki preko spleta. Skozi projekt se bodo razvila orodja, potrebna za mlajše odrasle (od 18 do 30 let) za usposabljanje starejših. Starejši bodo tako lahko bolj ustvarjalni, lažje se bodo izražali, delili svoje znanje in komunicirali z ostalimi preko spleta.

Občina Kamnik je vključena v vse aktivnosti projekta in izvajanje pilota, odgovorna pa je tudi za pripravo projektnega rezultata R5 – „Smernice za druge občine in zainteresirane organizacije v Evropi”. Kot odločevalec na lokalni ravni bo pomembno prispevala k trajnosti projekta.

Pri izvajanju projektnih aktivnosti bo Občina Kamnik sodelovala s pridruženima partnerjema z lokalnega območja, in sicer z Mladinskim centrom Kotlovnica in Zavodom Oreli, ki bosta pripomogla k boljšemu vključevanju ter prenosu znanja med generacijami.

Projekt je že v teku, v naslednjih tednih sledijo prve aktivnosti.

Objava javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2022/2023

RRA LUR objavlja Javni poziv delodajalcem Ljubljanske urbane regije za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2022/2023. Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Ljubljanske urbane regije (Osrednjeslovenska statistična regija), ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2022/2023.

Način prijave

Potrebe mora delodajalec oddati na izpolnjenem obrazcu »Prijava potreb po kadrovskih štipendijah Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Prijavne obrazce najdete na naslednji povezavi. https://rralur.si/novice/objava-javnega-poziva-delodajalcem-za-oddajo-potreb-po-kadrovskih-stipendistih-za-solsko-studijsko-leto-2022-2023/.

Podpisan in ožigosan obrazec se odda na naslov: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali skenirano na elektronski naslov: vita.nelec@rralur.si

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu: vita.nelec@rralur.si in po telefonu: 01 306 19 04.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklad. 

Kreativno-tehnični dan

Vabljeni na kreativno-tehnični dan, ki bo potekal v petek, 10. decembra, v Zadrugi KIKštarter v Kamniku, kjer boste na delavnici spoznali praktično uporabo različnih strojev in opreme, kot so 3D tiskalnik, stroji za lasersko rezanje in graviranje ter rezalnik.

Delavnica bo potekala v živo v skladu z navodili za zajezitev širjenja koronavirusa in potrebno je imeti pogoj PCT. 

Udeležba na delavnici je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava preko obrazca: PRIJAVA

Dogodek organizira Zadruga KIKštarter v sodelovanju z Občino Kamnik, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije in Gospodarsko zbornico Slovenije v okviru projekta CINEMA (Interreg Podonavje), ki je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ERDF, IPA, ENI).

Oglasno sporočilo