T e D n i (K) Občine Kamnik 10.10.2022

0
387

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu se je v okviru rednega vzdrževanja nadaljevala obnova državne ceste ter poklabitev električne infrastrukture. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova kanalizacije v Volčjem Potoku

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z obnovo kanalizacije za odpadne vode v naselju Volčji Potok. Zaradi dotrajanosti sistema ter poddimenzioniranjem obstoječe kanalizacije, je večkrat prišlo do okvare ter zamašitve sistema.

Izgradnja opornega zidu Markovo

Izvajalec del, VBT d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo podpornega kamnitega zidu med kategoriziranima cestama v naselju Markovo. Tako se bo zaščitila obstoječa cesta, ki je bila obnovljena v času izgradnje kanalizacije, prav tako pa se bodo zavarovali ostali vodi javne infrastrukture, ki potekajo po cesti Markovo – Studenca.

Sanacija brežin potoka Belščica

Na območju Motnika se izvaja sanacija potoka Belščica v dolžini 1.800 metrov. Skladno z izdelano projektno dokumentacijo bo podjetje Nivo Eko d.o.o. izvedlo sanacijo poškodovanih brežin in struge vodotoka. Ocenjena vrednost sanacije znaša 250.000 evrov.

Dela potekajo ob občinski cesti LC161101 Motnik-Zg.Motnik-Bela, zato bo občasno prihajalo do zastojev, za kar se vsem uporabnikom zahvaljujemo za spoštovanje navodil izvajalca ter prometne signalizacije.

Sanacija vodotoka Tunjščica v Lanišah

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija potoka Tunjščica v kraju Laniše. Izvajalec del, Hidrotehnik d. o. o., je skladno z izdelano dokumentacijo izvedel ureditev struge v dolžini 70 metrov. Ocenjena vrednost sanacije znaša 49.500 evrov.

Preventivni ukrepi na vodotokih – odstranitev sipine v Spodnjih Stranjah

V Spodnjih Stranjah so se v vodotoku Kamniške Bistrice izvajali preventivni ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti. Izvajalec del, Žurbi Eko d. o. o., je skladno z izdelano dokumentacijo izvedel odstranitev 1.100 m³ sipine v strugi Kamniške Bistrice. Ocenjena vrednost sanacije znaša 5.000 evrov.

Asfaltiranje makadamskih cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661471) v naselju Okrog pri Motniku ter pričel z deli za asfaltiranje javne poti (JP 661052) na območju Velike Lašne (v času izvajanja del, predvidoma od 8. do 17. ure, bo izvedena popolna zapora in onemogočen promet).

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu izvedel asfaltiranje cestišča na območju Volčjega Potoka (JP 660075), v okvirni dolžini 200 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu izvedel sanacijo oziroma preplastitev cestišča na relaciji Buč – Hruševka (JP 661581), v okvirni dolžini 660 metrov, ter na relaciji Šmartno v Tuhinju – Gradišče (JP 661321), v okvirni dolžini 200 metrov. Dela za sanacijo cestišča je izvajalec pričel izvajati tudi na Ljubljanski cesti (Duplica).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Ocenjevanje zaradi suše 2022

Tudi v Občini Kamnik se letošnja suša  v povezavi z vročinskimi valovi močno odraža v kmetijstvu. Prizadela je predvsem travinje, poljščine, vključno z zelenjadnicami na njivah. Občinska komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih je na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah. Po prejemu vlog se  je  občinska komisija večkrat sestala in pregledala vse vloge ter jih podpisala s strani komisije.

Pretekli teden je občinska komisija za ocenjevanje škode v kmetijstvu zaključila z vnosom vseh  vlog oškodovancev v spletno aplikacijo AJDA. Aplikacija AJDA je GIS aplikacija, ki se uporablja neposredno prek spleta, in je namenjena za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in za ocenjevanje škode na stvareh po naravnih nesrečah. Aplikacija omogoča zajem in obdelavo vlog oškodovancev, udeleženih v naravnih nesrečah, omogoča dejanski grafični prikaz elementov v prostoru, pripenjanje slik in dokumentov, izvajanje analiz in izdelavo različnih poročil Skupaj je bilo vpisanih prejetih 337 vlog na obrazcih 2.09 (Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravnih nesrečah). 

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta

V preteklem tednu je bil po intenzivnih pogajanjih z izvajalcem sklenjen dogovor glede zahtevka za spremembo cen. Izvajalec je v torek intenzivno začel z deli na gradbišču, danes bo potekal operativni sestanekStroški ustavitve gradbišča ne bodo bremenili Občine Kamnik. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je bil oddan prvi zahtevek za črpanje sofinancerskih sredstev, ki naj bi jih prejeli še v tem letu. 

Spominska priznanja generala Rudolfa Maistra za leto 2022

Člani Odbora za podelitev spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra, v sestavi mag. Lučka Lazarev Šerbec, Rudolf Pfajfar, Alenka Iskra, Aleš Arih, Tjaša Trinko ter Katja Vegel,  so v prostorih MO Maribor zasedali ter določili letošnje nagrajence:

 •  Orkester slovenske vojske (predlagatelj Društvo general Maister Kamnik);
 •  Ernest Anželj (predlagatelj Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor);
 •  Irma Benko (predlagatelj Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota);
 •  Aljaž Verhovnik (predlagatelj Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj Ravne na Koroškem).

Slovesna podelitev spominskih priznanj bo predvidoma 17. novembra 2022 v Mariboru. 

 1. oktober – Evropski dan neformalnih oskrbovalcev

Družinski in drugi oskrbovalci smo vsi, ki nekaj ur tedensko ali dnevno skrbimo za svojega bolnega, starostno onemoglega ali invalidnega svojca – očeta, mamo, moža, ženo, taščo, tasta, babico, brata, sestro, dedka, otroka, soseda ali prijatelja.

Slovensko združenje neformalnih oskrbovalcev je organizirano pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka in povezuje družinske ter druge neformalne oskrbovalce iz vse Slovenije. Namen združenja je je širjenje oskrbe »Skup držimo«. Le oskrbovalci sami namreč vemo, kaj potrebujemo in povezani imamo več možnosti, da si tudi v Sloveniji uredimo potrebno pomoč – možnost usposabljanja in povezovanja, možnost oddiha, pomoč v obliki storitev na domu ter dnevnega varstva, finančno pomoč, svetovanje in čustveno podporo.

V ta namen sta dve prostovoljki Inštituta Antona Trstenjaka na Glavnem trgu v Kamniku ozaveščali mimoidoče občane in jim predstavili namen in poslanstvo neformalnih oskrbovalcev.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik – 19. oktober 2022, ob 7. uri pričetek splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov

Fides, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, je na izredni skupščini Sindikata Fides dne, 20. 9. 2022 sprejel Sklep o začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov. Stavka se bo pričela v sredo, 19. oktobra 2022, ob 7 uri zjutraj, in bo potekala v obliki popolne prekinitve dela.

Stavka bo trajala do sprejema sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Udeleženci bodo med stavko prisotni na delovnem mestu, kot je predvideno z razporedom dela, razen ob sklicih stavkovnih sestankov, ki bodo potekali najmanj 1-krat tedensko.

Enote sindikata so delodajalcem dolžne omogočiti organizacijo nujne zdravniške pomoči v času stavke v obsegu, določenem s 46. členom Zakona o zdravniški službi in v sodelovanju z vodstvom zavoda opredeliti način izvajanja le-te.

Fides ob tem izjavlja 1.  da se bo v času splošne stavke od 19. 10. 2022 dalje omogočilo izvajanje minimuma delovnega procesa po 7. členu Zakona o stavki; 2. da se bodo v času splošne stavke izvajale tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrti, zlasti pa:

 •  zdravljenje vročinskih stanj in infekcij,
 •  zdravljenje poškodb in zastrupitev,
 •  zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt,
 •  druge storitve nujne zdravniške pomoči,opravljanje triažnih pregledov,
 •  predpisovanje zdravil in pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih točk,
 •  vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom,
 •  ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni,
 •  vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let.

Mladinsko delo na lokalni ravni

V preteklem tednu je v Ljubljani potekalo usposabljanje za zaposlene v občinski upravi, ki delajo na področju mladih. Dogodka se je udeležila tudi predstavnica oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik Sara Sitar.

Organizator dogodka je bila nacionalna agencija Movit v okviru programa Europe Goes Local. Namen usposabljanja je bil dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni. Udeleženci usposabljanja so se spoznali z načeli in značilnostih mladinskega dela v lokalnih skupnostih: ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu.

Dnevni center Štacjon ob svetovnem dnevu duševnega zdravja

Danes je Dnevni center Štacjon ob svetovnem dnevu duševnega zdravja pripravil prijetno srečanje, zbranim pa se je pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s pomočnico direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, Enota Kamnik Marijo Dobnikar, vodjo Dnevnega centra Štacjon Vesna Žibert in ostali sodelavkami ter sodelavci Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, Enota Kamnik.

Kot so ob srečanju dejali, je zdravje najpomembnejša vrednota v življenju posameznika. Duševno zdravje ne pomeni zgolj odsotnost bolezni, ampak tudi stanje splošnega dobrega počutja. Ni nekaj samoumevnega, ampak osnova, ki zajema odnos do sebe, drugih in sveta, odnose pa je treba ves čas graditi. Zato je še toliko bolj pomembno, da se o tem na glas pogovarjamo, ozaveščamo, spodbujamo in si tako medsebojno pomagamo pozitivno uživati življenje.

S tem namenom so pred Dnevnim centru za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon Kamnik ob svetovnem dnevu duševnega zdravja pripravili kar nekaj dogodkov za uporabnike, svojce in širšo javnost. Mimoidočim, podjetjem, organizacijam so delili zelene pentlje (simbol dneva za duševno zdravje) ter na lističih zapisane mite in predsodke o duševni bolezni. Te mite in predsodke so nato s podkrepljenimi dejstvi ovrgli in pred Štacjonom simbolično zažgali.

Župan Matej Slapar se je zahvalil vsem, ki skrbijo za delovanje Dnevnega centra Štacjon in uporabnikom zaželel, da bi se dobro počutili v njem ter ga vedno znova radi obiskovali. Izpostavil je, da moramo o duševnem zdravju govoriti na glas in ozaveščati vsakodnevno, predvsem pa je pomembno živeti z mislijo, da je duševno zdravje še bolj pomembno kot fizično zdravje, zato moramo vsak dan skrbeti za svoje telo.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje. V občini Kamnik in občini Mengeš so gradbena dela zaključena. Načrtuje se izvedba zasaditve od Kamnika proti Mengšu. V občini Trzin je v preteklem tednu potekalo barvanje označb na Kidričevi ulici, na Ljubljanski cesti in v industrijski coni Trzin so potekala zaključna dela za pripravo na asfaltiranje.

Mestni občini Ljubljana  so bile v preteklem tednu izvedene manjše ureditve. 

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Poročilo dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik o udeležbi na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije

V sredo, 5. oktobra 2022, so dijaki  Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki sodelujejo v Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC), obiskali Občino Kamnik. V sejni sobi jih je sprejel župan Matej Slapar skupaj z višjo svetovalko za razvojne projekte Barbaro Strajnar.

Predstavniki komitejev so županu predstavili delovanje samega YPAC-a, nato pa so še na hitro poročali o postulatih, ki so jih sprejeli med YPAC tednom. Letos je zasedanje YPAC-a potekalo virtualno od 16. do 18. marca 2022, organizatorji pa so bili predstavniki Lihtenštajna. Teme letošnjega YPAC-a so se navezovale na krovno temo: Ali velike krize 21. stoletja potrebujejo spremembo sistema?

Vsak komite je predstavil probleme in rešitve za naslednje štiri podteme:

 • Vlada 2.0, kjer so delegati predlagali boljšo komunikacijo med vlado in prebivalstvom ter mladino, ki se zavzema za spremembe.
 • Ekonomija 2.0, kjer so delegati predlagali idejo o ekološki politiki, ki bi vsako leto nadzorovala trajnost izdelkov in možnost recikliranja odpadkov.
 • Družba 2.0, kjer so predstavniki komiteja predlagali višjo obdavčitev najbogatejšega prebivalstva glede na njihov dohodek. Ta denar bi uporabili za zdravstvene in ostale namene. Opozorili so nas tudi na problem diskriminacije in kako se le-te znebiti.
 • Mobilnost 2.0, kjer so delegati zahtevali posodobitev omrežja za prevoz blaga in možnost bolj dostopnega javnega prometnega sistema. Predlagali so tudi nove metode, s katerimi bi lahko potniki komunicirali s prometnimi razmerami javnega prevoza.

Župan je dijakom obljubil podporo tudi v prihodnje in sprejel njihovo pobudo, da bodo predstavniki Mladinskega parlamenta Alpske konvencije povabljeni k udeležbi ene od naslednjih sej Občinskega sveta Občine Kamnik, kjer bodo obravnavane problematike, ki so se jih dotaknili v postulatih.

Izobraževalna ekskurzija »Voda, sonaravni turizem, kulturna dediščina in varstvo narave v Gorenjskem delu Kamniško-Savinjskih Alp«

V petek, 30. septembra 2022, je v okviru projekta Mreža vodnih poti potekala izobraževalna ekskurzija po Gorenjskem delu KSA. Udeležili smo se je predstavniki vseh sodelujočih Lokalnih akcijskih skupin. Ogledali smo si vrsto zanimivih in privlačnih točk naravne (vodne) in kulturne dediščine. Gostitelji so predstavili primere dobrih praks sonaravnega turizma, varovanja okolja in okoljskega izobraževanja/ozaveščanja povezanega z različnimi oblikami vode (izviri, jezera, reke,…) na tem območju. 

Na začetku smo si ogledali Grad Strmol in vodni izvir v njegovi bližini. Nadaljevali smo z ogledom znane samostanske cerkve v Adergasu, ki jo je predstavil njen župnik Slavko Kalan. Nadaljevali smo z obiskom Preddvora, ogledom filma Stari Slovani in vodni viri v KSA ter prestavitvi istoimenskega turističnega produkta. Sprehodili smo se do jezera Černava, ki se napaja iz potoka Bistrica z izvirom, analiziranim v projektu. Sledil je pogovor z Ano Marijo Kolman, predavateljico in pisateljico ter poznavalko ljudske medicine. Spregovorila je o vodi-eliksirju življenja in o moči izvirske vode.

Po kosilu smo obiskali ribogojnico v Potočah. Sledil je obisk doline Kokre, predstavitev njenih vodnih virov in etnološke dediščine, povezane z njimi (obisk izvira Moške vode). Nadaljevali smo na Jezerskem, kjer smo si ogledali lehnjakotvorni izvir in kamnolom lehnjaka. Zaključili smo z obiskom in spoznavanjem Ankove slatine  ter vodnih bogastev Jezerskega. Strokovna ekskurzija je eden od številnih dogodkov, ki se odvijajo v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Projekt ELENA

Na povabilo Mestne občine Kranj je Občina Kamnik vstopila v konzorcij partnerjev projekta ELENA, ki ga sofinancira Evropska investicijska banka, in se pridružila Mestni občini Kranj, Mestni občini Novo mesto, Mestni občini Maribor, Občini Laško, Občini Slovenske Konjice, Občini Zreče, Občini Slovenska Bistrica, Občini Šmarje pri Jelšah, Občini Makole, Občini Selnica ob Dravi, Občini Duplek, ELES d. o. o. in Pošti Slovenije d. o. o.

Evropska investicijska banka partnerjem projekta ELENA zagotavlja nepovratna sredstva za tehnično dokumentacijo na področju energetske sanacije stavb, javne razsvetljave, sončnih elektrarn ter energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, in sicer v skupnem znesku največ 300.000 evrov za posameznega projektnega partnerja pod pogojem, da omenjena dokumentacija služi kot osnova za izvedbo investicij (do marca 2024 morajo biti objavljena JN za izbrane projekte s področja energetske učinkovitosti).

Občina Kamnik je oblikovala seznam najnujnejših občinskih investicij s področja energetske učinkovitosti in oceno okvirnih stroškov dokumentacije in izvedbe investicij, nato pa je skupaj z vodilnim partnerjem pripravila končni nabor projektnih ukrepov za izdelavo tehnične dokumentacije, ki ustreza projektnim pogojem in ne bo presegal upravičenih stroškov.

Nepovratna sredstva Evropske investicijske banke bodo namenjena kritju stroškov izdelave tehnične dokumentacije za izbrane investicije s področja energetske učinkovitosti, zlasti celovitim energetskim sanacijam občinskih stavb (konkretno stroškov za projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo in razširjene energetske preglede objektov, ki bodo sanirani), administrativnih stroškov, povezanih s pridobivanjem nepovratnih sredstev Evropske investicijske banke, stroškov obvezne revizije ob zaključku projekta in morebitnih drugih stroškov, povezanih s pripravo tehnične dokumentacije za investicije. Za tehnično dokumentacijo bo Občina Kamnik po izdelavi dokumentacije prejela nepovratna sredstva (približno 184.000 evrov).

Trenutno poteka izvedba postopkov izbire izvajalca izdelave razširjenih energetskih pregledov izbranih objektov, sledila pa bo izdelava investicijske dokumentacije. 

Oglasno sporočilo