T e D n i (K) Občine Kamnik 6.2.2023

0
341

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic ter hišnih črpališč za odpadno vodo

Občina Kamnik je 31. januarja 2023 na uradni spletni strani Občine Kamnik objavila Javni razpis za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic ter hišnih črpališč za odpadno vodo na območju občine Kamnik. Razpisna dokumentacija je vidna TUKAJ.

Do subvencije za nakup male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice je upravičena fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, stavbe za kratkoročno nastanitev, planinske koče oziroma objekta, kjer nastaja odpadna voda in se nahaja na območju, kjer ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. Do subvencije za nakup hišnega črpališča je upravičena fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, stavbe za kratkoročno nastanitev, planinske koče oziroma objekta, kjer nastaja odpadna voda, vendar zaradi lege objekta (pod traso kanalizacije) ni mogoče izvesti gravitacijskega priklopa objekta na javni kanalizacijski sistem.

Višina subvencije za posamezni komunalni objekt znaša 50 odstotkov nabavne vrednosti brez DDV, vendar največ do 2.500,00 evrov za posamezno individualno ali večstanovanjsko stavbo oziroma stavbo, kjer nastaja komunalna odpadna voda.

Skrajni rok za oddajo vloge je 30. 9. 2023, vse informacije glede razpisa pa lastniki objektov lahko pridobijo tudi po elektronskem naslovu: obcina@kamnik.si oziroma na telefonsko številko 01/831 82 08.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec, LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja kanal B v skupni dolžini 307 metrov.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija zemeljskega plazu nad JP 660473 Županje Njive

Prva faza sanacije zemeljskega plazu nad občinsko cesto JP 660473 Županje Njive je uspešno zaključena. Izgrajen je bil celotni oporni kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov in kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov.  V drugi fazi sanacije sledi ureditev brežin, ureditev odvodnjavanja ter postavitev zaščitnih ograj. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI in gradbenim nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov.

V času gradnje je izvedena popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce je urejen.

Sanacija zid Pot na Poljane 2

Sanacija zidu na naslovu Pot na Poljane poteka v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in gradbenim nadzornikom, saj sanacija poteka na območju, ki je pod spomeniškim varstvom. Izvajalec del je podjetje VG Vrankar d.o.o., ki je že izvedlo odstranitev kamnitega zidu in gradi nov zidu iz kamna v cementni malti v dolžini 12 metrov in višine do 2,5 metra.  Vrednost investicije znaša 24.123 evrov. Po zaključku gradnje bo treba izvesti ponovno zidavo opečnih slopov z vgradnjo armiranobetonskih ograjnih elementov.

V času gradnje je vzpostavljen začasen dostop za stanovalce iz zgornje smeri.

Sanacija plazu na gozdni cesti Vrtače-Golob

Na območju Tunjic se je na gozdni cesti 043640 Vrtače-Golob sprožil zemeljski plaz. Na podlagi sodelovanja z Zavodom za gozdove je bil pripravljen plan sanacije. Izvajalec del je podjetje Gradnja Dolinšek d.o.o., ki bo izvedlo oporno konstrukcijo, leseno kašto v dolžini 25 metrov in višine 2 metra. Sočasno se bo uredilo odvodnjavanje meteorne vode. Vrednost sanacije znaša 4.514 evrov.  

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Izvajalec je v preteklem tednu na območju lamele A nadaljeval z elektroinštalacijskimi deli, potekale so vgradnje elementov strojnih inštalacij, ležišč konstrukcije in stavbnega pohištva.

Na območju lamele B so se izvajala groba elektroinštalacijska dela, potekala je montaža lesene konstrukcije. Na območju lamele C so se prav tako izvajala elektroinštalacijska dela ter strojne inštalacije, izvajalec je začel z oblaganjem stropov, urejala se je kanalizacija. V tem tednu se bodo dela nemoteno nadaljevala.

Poziv za vpis novincev v vrtce

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis novincev v kamniške vrtce za šolsko leto 2022/2023 potekal od 27. 2. do 10. 3. 2023 v času uradnih ur vrtcev.

Poziv za vpis s podrobnejšimi informacijami bo objavljen v petek, 10. februarja 2023, na spletni strani Občine Kamnik, v časopisu Kamničan/ka in na spletnih straneh vrtcev. Vse dodatne informacije bodo staršem na voljo v času uradnih ur vrtcev.

Prešernov dan bomo obeležili tudi v občini Kamnik

Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni in državni praznik, ki ga praznujemo 8. februarja, in sicer na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Med mnogimi slovenskimi kraji, ki bodo s prireditvami počastili spomin na našega velikega pesnika, bomo praznik obeležili tudi v občini Kamnik. Za vas smo zbrali nekaj dogodkov, ki bodo obeležili slovenski kulturni praznik.

Osrednja slovesnost, ki jo pripravljata Občina Kamnik in Zavod za kulturo Kamnik, bo v torek, 7. februarja 2023, ob 18. uri v Dom kulture Kamnik, že naslednji dan pa Kulturno društvo Priden možic, Zavod za kulturo Kamnik in Občina Kamnik pripravljajo Kamniški kulturni maraton.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Predstavitev izsledkov raziskovalne naloge na temo analize onesnaženosti vode na Veliki planini

Dijakinje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, predmeta Okoljska vzgoja 3, so v torek, 31. januarja 2023, županu Mateju Slaparju predstavile izsledke raziskovalne naloge na temo analize onesnaženosti vode na Veliki planini.

Kot so povedale, je bila v okviru raziskave izvedena anketa. Anketirale so 900 oseb, med katerimi je 95 odstotkov anketiranih že obiskalo Veliko planino. Med drugim so v anketi spraševali, kateri so vplivi na onesnaženost okolja, zraka, prsti in vode, kako pomembno se je odgovorno obnašati do narave (odlaganje odpadkov, rejena kanalizacija in elektrika ter javna razsvetljava, urejenost sanitarijev ter pitna voda). Opravile so analizo vode, in sicer vsak mesec med aprilom in novembrom ter jemale vzorce na 8 lokacijah ter testirale fosfate, amonijev ion, nitrat in nitrit. Na podlagi vzorcev so ugotovile, da se v mesecu juniju pojavljajo povečana vsebnost amonijev ionov (fekalije in iztrebki krav), v juliju je bila povečana vsebnost nirita (gnitje in razpadanje organskih snovi, posledica suše), v nobenem mesecu pa ni bilo prisotnih povečanih osebnosti fosfata (čistilna, umetna gnojila). Ob izsledkih analize pa so predlagale tudi rešitve.

Oddelek za razvoj in investicije

V Srcu Slovenije ustanovili nov LAS med prvimi v Sloveniji

V Dolskem je bil 31. januarja 2023 ustanovljen nov LAS Srce Slovenije, v katerega je vključenih 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. S podpisom konzorcijske pogodbe so formalno vzpostavili Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, posamezniki). Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po podpisu konzorcijske pogodbe.

Tudi v novem programskem obdobju do leta 2027 je namen LAS Srce Slovenije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja na območju Srca Slovenije. Za razvoj območja je bilo od leta 2007 preko LAS Srce Slovenije namenjenih 4,4 mio evrov evropskih sredstev in razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja. Skupaj je bilo  potrjenih že 123 projektov občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetij, fizičnih oseb z dejavnostjo in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. LAS je doslej sodeloval tudi v 8 projektih sodelovanja z LAS-i z 19 LAS-i iz Slovenije in 9 iz tujine.

Dan Alpske konvencije

V petek, 27. januarja 2023, se je župan Matej Slapar v Bohinjski Bistrici udeležil dogodka ob dnevu Alpske konvencije. Na dogodku je bil prisoten tudi minister Uroš Brežan, generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj in župani občin alpske regije.

Srečanje je prvi večji dogodek dvoletnega slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji. Slovenija je v Alpski konvenciji aktivna od začetka. Podpis konvencije je tudi prva mednarodna pogodba, ki jo je Republika Slovenija podpisala po osamosvojitvi. Izvajanje Alpske konvencije je najbolj vidno na nivoju občin, ki se ukvarjajo z vprašanji trajnostne mobilnosti in prometa, vloge turizma za lokalni razvoj, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, zmanjševanje nevarnosti naravnih nesreč.

Občina Kamnik je aktivna članica Omrežja alpskih občin in je bila tudi predstavljena kot primer dobre prakse, saj z izvajanjem projektov uresničujemo določila Alpske konvencije v prostoru (Povabilo v gozd, Ohranitev travniških sadovnjakov, Eko-embalaža, Eko-tržnica, SpeciAlps,…).

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter Evropska unija z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp.

ABC podjetništva 2023 – Pomoč ženskim podjetnicam

SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije organizira usposabljanje za podjetnice začetnice, kamor vabi vse ženske, ki bi se želele opolnomočiti s strokovnimi vsebinami na začetku svoje podjetniške poti.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT, pa bo predvidoma tako kot v preteklem letu 2022, objavila natečaj, v okviru katerega bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile usposabljanje, ponujena mentorska podpora in sodelovanje pod razpisnimi pogoji na natečaju za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Delavnice bodo predvidoma izvedene preko ZOOM-a v dopoldanskem času, vendar si organizator pridružuje pravico do spremembe urnika.

Predvideni termini usposabljanj

MODUL TERMIN URA
Modul 1: Začetek podjetniške poti 14. in 16. 2. 2023 8:30 – 12:00
Modul 3: Osnove trženja 21. 2. in 23. 2. 2023 8:30 – 12:00
Modul 2: Preverjanje poslovne ideje 28. 2. in 2. 3. 2023 8:30 – 12:00
Modul 5: Pravno formalni vidiki podjetja 7. 3. in 9. 3. 2023 8:30 – 12:00
Modul 4: Digitalizacija poslovanja 14. 3. in 16. 3. 2023 8:30 – 12:00

PRIJAVA je mogoča le preko spletne prijavnice na povezavi. Število mest je omejeno.

Več informacij lahko najdete na spletni strani https://www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/on-line-brezplacna-usposabljanja-abc-podjetnistva ali kontaktirajte SPOT podjetniško svetovalko, Mojco Umek, mojca.umek@gzs.si, tel. 01 5898 177.

Oglasno sporočilo