8. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
455

Občinske svetnice in svetniki so se v četrtek, 28. septembra, ob 16. uri, sestali na 8. seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali dvanajst točk dnevnega reda. Sejo je vodila mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale.

Volitve in imenovanja

Seja se je začela s potrditvijo mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Domžale za preostanek mandatne dobe, Špeli Pavlin in nadomestnemu članu, Anžetu Korošcu.

Sprememba Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 s pomočjo katerega se prerazporeja 200.000 EUR iz proračunske postavke 233100 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 232100 Izločitev sredstev v stalno rezervo. S tem bomo lahko poplačali obveznosti, ki so nastale ob nedavnih poplavah.

Informacija o poplavah in delovanju Sistema zaščite in reševanja v občini Domžale v času od 4. do 11. avgusta 2023

Sledila je seznanitev Občinskega sveta z informacijo o poplavah in delovanju sistema zaščite in reševanja v občini Domžale, v času od 4. do 11. avgusta 2023. Povzetek dogajanja ob poplavah sta predstavila poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale Marko Žagar in poveljnik Javne gasilske službe Občine Domžale Matjaž Merkužič.

  1. avgusta 2023 so celotno Slovenijo prizadele katastrofalne poplave. Med prizadetimi občinami je bila tudi Občina Domžale. Občino so poplave prizadele ob porečju Kamniške Bistrice in Pšate. Najbolj sta bili prizadeti naselji Nožice in Depala vas ter del Bišč in Domžal. Poplavljenih je bilo 240 stanovanjskih in drugih objektov ter močno poškodovane brežine in rekreativne površine ob Kamniški Bistrici. Poškodovani so bili mostovi ter komunalna infrastruktura. Od začetka poplav do 11. avgusta je bil aktiviran celoten sistem zaščite in reševanja. Občinski svet Občine Domžale je informacijo sprejel.

Ugotovitev naravne nesreče večjega obsega in višina sredstev upravičencem

Pravno podlago za pomoč občanom in pravnim osebam v naravnih in drugih nesrečah predstavlja Odlok o postopkih prijave škode in denarni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. V njem je opredeljeno, da v primeru nesreče večjega obsega, občinski svet to ugotovi s sklepom, določi potencialne upravičence do povračila dela škode, obseg sredstev za odpravljanje posledic nesreče ter merila za delitev sredstev. Do povračila dela škode bodo upravičeni občani občine Domžale, lastniki objektov, ki ležijo na območju občine ter pravne osebe s sedežem v občini. Višina sredstev bo odvisna od stopnje popravljenosti objektov. Za objekt, ki je trajno uničen ali zahteva večjo sanacijo oziroma nadomestno bivališče bo višina pomoči znašala 3.000 EUR, za poplavljene etaže bo višina pomoč znašala 1.500 EUR, za poplavljene kletne prostore, pa bo višina pomoči znašala 500 EUR. Sredstva za odpravo materialne škode na objektih upravičencev bomo zagotovili na proračunski postavki 232200 – Pomoč ob nesrečah. Vir sredstev imamo na proračunski postavki 233100 – Splošna proračunska rezervacija, kjer imamo v veljavnem proračunu zagotovljenih dovolj sredstev. Na osnovi prvih okvirnih ocen, bo skupen obseg danih pomoči upravičencem znašal 300.000 EUR. Občinski svet Občine Domžale je predlagani Sklep o ugotovitvi naravne nesreče večjega obsega in višini sredstev upravičencem, sprejel.

Dodelitev finančne pomoči sosednjim občinam, ki so utrpele škodo v poplavah avgusta 2023

Skupnost občin Slovenije je 8. 8. 2023 predlagala občinam, da pomagajo z zagotovitvijo dodatnih sredstev tistim občinam, ki so v poplavah utrpele največjo škodo, v višini enega do dva evra na prebivalca. Ne glede na to, da je občina Domžale tudi utrpela škodo, je Občinska uprava predlagala Občinskemu svetu, da smo solidarni in namenimo pomoč v višini enega evra na prebivalca sosednjim občinam. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je na dan 1. 1. 2023 v občini Kamnik živelo 29.979 prebivalcev, v občini Mengeš 8.592 prebivalcev in v občini Trzin 3.956 prebivalcev.

Občinski svet Občine Domžale namenja za odpravo posledic poplav v začetku avgusta 2023 iz proračuna Občine Domžale za leto 2023, Občini Kamnik 30.000 EUR, Občini Mengeš 8.600 EUR in Občini Trzin 4.000 EUR. Občina Domžale s sprejemom tega sklepa dodeljuje finančno pomoč sosednjim občinam.

Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2024 in 2025

Občina Domžale v predlogu proračuna za leto 2024 v prvi obravnavi načrtuje 35,3 mio EUR prihodkov in 52,1 mio EUR odhodkov. Celoten primanjkljaj na koncu leta 2024 načrtujemo pokriti s presežki iz preteklih let. V proračunu za leto 2025 v prvi obravnavi ostajajo načrtovani prihodki na nivoju predhodnih let, načrtovane odhodke pa v primerjavi z letom 2024 povečujemo za 4%. V drugi polovici leta 2025 načrtujemo zadolževanje v višini slabih 10 mio EUR za pokrivanje investicijskih odhodkov, ki ga bomo realizirali samo v primeru, če bo to nujno potrebno. Ključne projekte, kot so Zdravstveni dom Domžale, obnova bazena Domžale idr. načrtujemo izvesti v skladu s terminskim planom, po predstavitvi projekta na Občinskem svetu. Proračuna za leti 2024 in 2025 sta razvojno naravnana. Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel oba odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2024 in 2025.

Ustanovitev proračunskega sklada za gospodarsko javno infrastrukturo čiščenja odpadne vode

Nadaljevali so z osmo točko dnevnega reda, na kateri so občinske svetnice in svetniki sprejeli Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gospodarsko javno infrastrukturo čiščenja odpadne vode v prvi obravnavi. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gospodarsko javno infrastrukturo čiščenja odpadne vode je pripravljen z namenom ohranjanja finančnih sredstev za gradnjo, investicijsko vzdrževanje, posodabljanje ter rekonstrukcijo infrastrukture za čiščenje odpadne vode. Namen je ločeno voditi prejemke in izdatke za sredstva, ki so pridobljena iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture za čiščenje odpadne vode. Prednost zbiranja finančnih sredstev v proračunskem skladu je v tem, da se bodo neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta prenesla v prihodnje leto. S tem bo občina ohranjala in zagotavljala sredstva za načrtovane gradnje, investicijsko vzdrževanje, posodabljanje ter rekonstrukcije v gospodarsko javno infrastrukturo čiščenja odpadne vode, ki bode opredeljena v načrtu razvojnih programov.

Določitev takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale

Prav tako je bil, s strani svetnic in svetnikov v prvi obravnavi, sprejet tudi nov Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale. Predlagana enotna taksa v višini 250 EUR je bila sprejeta.

Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora EUP ŠK-03

Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP ŠK-03, ki je bil po obravnavi tudi sprejet.

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale se zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora EUP SK-03, kjer je določena namenska raba površinam z objekti za kmetijsko proizvodnjo. Pobudnik in investitor lokacijske preveritve je lastnik zemljišč na območju lokacijske preveritve in želi na tem območju zgraditi hlev, stavbo za skladiščenje pridelkov, koritasti silos, pomožni kmetijski objekt, za kar je že pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja se je pri usklajevanju in koordinaciji hlevske tehnologije in preverjanju zagotovitve ustreznih pogojev za rejo krav molznic pokazalo, da je smiselno predvideni hlevski objekt situativno prestaviti ter zaradi zagotovitve večjega volumna povišati sleme hleva.

Pravilnik o spremembi pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov

Pred zadnjo točko dnevnega reda, kjer so svetnice in svetniki podali vprašanja, pobude in predloge, so sprejeli še Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov Občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov.

Trenutno veljavni Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov (Uradni vestnik Občine Domžale, št.4/10, 6/14, 2/15, 3/23,v nadaljevanju: pravilnik) v tretjem odstavku 8. člena določa, da se sejnina za posamezni nadzorni pregled delovne skupine izplača največ trikrat. Namen omenjene omejitve je bil v spodbujanju hitrega in učinkovitega izvajanja nadzornih pregledov Nadzornega odbora Občine Domžale. Vendar pa po oceni Nadzornega odbora Občine Domžale takšna omejitev števila nadzornih pregledov posega v avtonomijo nadzornega odbora, zaradi kompleksnosti in obsežnosti posameznih pregledov namreč le-teh ni mogoče omejiti zgolj na tri nadzorne preglede. V želji po zagotovitvi nemotenega delovanja nadzornega odbora je bila sprejeta predlagana sprememba pravilnika.

Celotno gradivo 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na povezavi.

Foto: Rok Majhenič

Oglasno sporočilo