Predstavitev inšpekcijske službe Občine Kamnik

0
2907

V okviru Oddelka za premoženjske-pravne in splošne zadeve Občine Kamnik deluje inšpektorica, ki opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov ter tudi državnih predpisov, v katerih je nadzor prenesen na lokalno raven. Inšpektorica vodi inšpekcijske upravne in prekrškovne postopke.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

 • o občinskih cestah,
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki,
 • o oglaševanju,
 • o občinskih taksah,
 • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
 • ter drugih odlokov in predpisov, ki pooblaščajo inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis ali državni predpis, v katerih je nadzor prenesen na lokalno raven, ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni inšpekcijski pregled ali kot izredni na podlagi obvestil oziroma prejetih vlog.

Naslov

Občina Kamnik
Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Glavni trg 24
1241 Kamnik

Uradne ure za stranke

KJE: zgornji prostori Avtobusne postaje, Maistrova 18, Kamnik
KDAJ: ponedeljek od 8. do 10. ure in sreda od 8. do 10. ure.

Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče podati neposredno na naslovu na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, pisno, po telefonu 01 831 81 21 ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si ali bogomira.skvarca@kamnik.si.

Pomembni predpisi

 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
 • Zakonu o prekrških, 
 • Zakon o splošnem upravnem postopku,
 • Zakon o cestah,
 • Zakon o varstvu okolja,
 • Odloki Občine Kamnik (objavljeni na spletnih straneh občine)

Prijave in pobude za ukrepanje, ki jih pošiljate na inšpektorico, je pomemben del vsakdanjega dela, vendar se prijave v inšpekcijskem postopku upoštevajo le kot pobude za inšpekcijsko ukrepanje, zato vlagatelj prijave nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku.  Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje z globo v višini 500 evrov. Prijavni obrazec si lahko ogledate tukaj.           

Pogosta vprašanja povezana z delom inšpektorice

1. Na zelenici je odložen kup komunalnih odpadkov, v gozdu pa gradbeni odpadki, akumulatorji, salonitne plošče. Komu podam prijavo?
V primeru nezakonito odloženih komunalnih odpadkov je za nadzor pristojna občinska inšpektorica, ki bo odredila odstranitev komunalnih odpadkov, v primeru nezakonito odloženih gradbenih ali nevarnih (salonitke) odpadkov, pa Inšpektorat RS za okolje in prostor.

2. Na zasebnem zemljišču ob občinski cesti želim zgraditi ograjo. Ali potrebujem dovoljenje?
V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena. Posegi v varovalni prostor občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinske ceste, torej Občine Kamnik. Nadzor nad posegi v varovalnem pasu občinske ceste izvaja občinska inšpektorica, državnih cest pa Inšpektorat RS za infrastrukturo.

3. Videl sem, da je prekopana občinska cesta, nanjo pa ni nameščena prometna signalizacija?
Dela na občinski cesti in ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega potrebno delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljalca občinskih cest. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste. Nadzor na občinskih cestah izvaja občinska inšpektorica, na državnih pa Inšpekcija za ceste pri Inšpektoratu RS za infrastrukturo.

4. Poleg EKO otoka so odloženi razni odpadki, papir, embalaža ter tudi sedežna garnitura in pohištvo. Ali je tovrstno odlaganje dovoljeno?
Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov predstavlja prekršek. Prijavo posredujete občinski inšpektorici, ki bo na podlagi eventualnih dokazov uvedla prekrškovni postopek zoper domnevne kršitelje in obvestila Publicus d.o.o., za odstranitev le teh.

5. Iz hidranta sosed polni bazen in zaliva vrt. Ali je to dovoljeno?
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti, sicer se voda iz hidranta v omrežju javnega vodovoda lahko odvzema zgolj na podlagi soglasja izvajalca javne službe za oskrbo s pitno vodo, to je Komunalnega podjetja Kamnik d.d.. Nadzor izvaja občinska inšpektorica.

6. Na avtobusnih postajališčih vidim nalepljene različne plakate, ki me vabijo na veselice, razne tečaje, izobraževanja. Ali se lahko v Občini Kamnik plakatira kjerkoli?
V Občini Kamnik je oglase, plakate dovoljeno namestiti po pridobitvi dovoljenja za plakatiranje od občinskega upravnega organa. Nadzor izvaja občinska inšpektorica.

7. Živim v stanovanjskem bloku in sosed še vedno ne ločuje odpadkov, temveč vse odpadke odlaga v črni zabojnik. Ali za stanovalce v več stanovanjskih blokih ne veljajo pravila ločevanja odpadkov?
V Občini Kamnik morajo uporabniki redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe. Imetnikom odpadkov je prepovedano prepuščati odpadke v posodah za ločene frakcije, ki niso namenjene tem odpadkom. Pravila veljajo tudi za stanovalce več stanovanjskih blokov. Prijavo lahko podate občinski inšpektorici, ki bo skupaj z Publicusom d.o.o. izvedla nadzor in na podlagi eventualnih dokazov uvedla prekrškovni postopek zoper domnevne kršitelje.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo