TeDni(K) Občine Kamnik (21.5.2018)

0
2360

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je nadaljeval z deli na Žebljarski poti, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno zaključevanje del in asfaltiranje ceste.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izvajalec del, Komunalno podjetje Ljubljana d. o. o., je nadaljeval z izgradnjo odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje. V času del je spremenjen prometni režim, ki je urejen z delno zaporo regionalne ceste Kamnik – Stahovica in s popolno zaporo ceste ter prekopom lokalne ceste Sp. Stranje – Zg. Stranje. Na območju popolne zapore ceste je urejen obvoz. V tem tednu bo promet še nekoliko bolj oviran zaradi asfaltiranja ceste. V času dodatnih zapor bo urejen dodaten obvoz, ki bo označen z ustrezno prometno signalizacijo.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec del, HIDROTEHNIK d. d., je nadaljeval z deli na Palovški cesti, kjer gradi odpadno in padavinsko kanalizacijo. Dela se izvajajo ob popolni zapori ceste, za prebivalce zalednih vasi pa je urejen obvoz skozi Vaseno. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja kanalizacije v Godiču

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je pričel z deli na območju Godiča, kjer gradi kanalizacijsko omrežje. Dela potekajo med hišnima številkama Godič 1 in Godič 4. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si je objavljen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v občini Kamnik, v predvidenem obsegu 0,5 programa.

Potekal je 16. koordinacijski sestanek predstavnikov institucij/društev/zavodov, ki se ukvarjamo z reševanjem problematike starejših v občini Kamnik. S strani strokovne službe Oddelka za družbene dejavnosti so bile predstavljene aktivnosti, storitve in problematika pri varstvu starejših. Martina Ozimek je ob računalniški projekciji predstavila opravljene aktivnosti Zavoda Oreli.

Sanacijska dela na bazenu Pod skalco potekajo skladno s pogodbenimi določili.

Oddelek za razvoj in investicije

RuNe – gradnja odprtega širokopasovnega omrežja na območju belih lis

.

“>V ponedeljek, 14. 5. 2018, je na občini Kamnik potekal sestanek v zvezi z izvajanjem projekta RuNe –Rural Network Project (RUNE). V Sloveniji projekt izvaja podjetje RUNE-SI d.o.o. in je načrtovan s ciljem zagotavljanja ultra hitre širokopasovne optične infrastrukture vsem uporabnikom na ruralnih področjih v Sloveniji ter na Hrvaškem. RUNE optična infrastruktura bo z nadgradnjami omogočala hitrosti večje od 1Gbps. Gre za prvi in v tem trenutku tudi edini mednarodni projekt na ravni EU, s katerim se povezuje ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno infrastrukturo. Gradnja do konca leta 2020 vključuje 163 občin, razdeljena pa je v tri faze. RUNE – SI bo v občini Kamnik v 70 naseljih zgradil širokopasovno infrastrukturo z (vsaj) 1732 priključki.

Gre za gradnjo na območjih, kjer ni bilo izraženega tržnega interesa nobenega od operaterjev oziroma za tako imenovane »bele lise«. Podrobnejši seznam gospodinjstev, ki so na območju belih lis je javno objavljen na strani http://ruralnetwork.eu/mma/-/2017022108522953.

Projekt je v začetni fazi in trenutno obsega aktivnosti projektiranja, kar bo predvidoma trajalo 2-3 mesece. Občina Kamnik je med prvimi občinami, kjer se bo infrastruktura tudi gradila.

.

“>Občina Kamnik je v četrtek, 17. maja 2018, v Domu kulture Kamnik organizirala delavnico, ki je bila namenjena usklajevanju med deležniki o prometnem režimu na Veliki planini.  Delavnica je vsebinsko sledila prejšnjemu srečanju, kjer so se udeleženci opredelili do predloga razvoja Velike planine. Srečanje je odprl podžupan Občine Kamnik in član Komisije za razreševanje problematike Velike planine Matej Slapar.

Na podlagi strokovnih podlag za urejanje prometnega režima, ki jih je pripravilo podjetje ZaVita v sodelovanju z Občino Kamnik, Komisijo za razreševanje problematike Velike planine in v predhodnem posvetovanju z deležniki, je ZaVita pripravila predlog celovitega trajnostnega urejanja prometnega režima. Udeleženci delavnice so se opredelili do predlaganih ukrepov.

Tisti, ki vam ni uspelo priti na delavnico, vendar bi želeli sodelovati s svojim mnenjem – lahko predloge na priloženem obrazcu oddate do petka, 25. maja 2018, v vložišču Občine Kamnik ali na elektronsko pošto barbara.strajnar@kamnik.si.

Celotno gradivo je objavljeno na povezavi: http://www.kamnik.si/aktualno/razvoj-velike-planine.

Dne 16. 5. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop II«, za 3 sklope. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-naročanje do torka, 29. 5. 2018, do 9. ure.

Istega dne je bil na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljen javni razpis za »Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v občini Kamnik«. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb do petka, 1. 6. 2018, do 9. ure.

Oglasno sporočilo