Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale o parkirišču ob Tuš centru (zdajšnje makadamsko parkirišče)

0
1534

Že pred desetletji je bilo nam, občanom, obljubljeno podzemno parkirišče ob Tuš centru (zdajšnje makadamsko parkirišče) in nad njim prireditveni prostor, s parkom in alejo do nekdanje tovarne Univerzale. Aktualna občinska oblast namerava zdaj na tej površini urediti asfaltno parkirišče. V začetku naj bi delovalo v režimu modre cone, kasneje s plačevanjem. Ali se strinjate s to degradacijo prostora v strogem centru Domžal?

V Stranki Zeleni Slovenije in občinskem odboru Zeleni Slovenije občine Domžale smo veseli in hvaležni, da ste nam postavili vprašanje glede zdajšnjega makadamskega parkirišča v centru Domžal ob Tuš centru.
Pravzaprav je to ena sama žalostna zgodba, ki se vleče, odkar pomnim.
Domžale se praktično, razen preštevilnih trgovskih centrov, nekaj novih mostov in nekaj vrtcev ter z številnimi obnavljanji od moje rane mladosti praktično niso kaj dosti spremenile.
Še posebej ne, ko je govora o strogem centru mesta, to pa seveda lahko z gotovostjo trdim, saj sem tako osnovno (OŠ Šlandrove brigade – sedaj OŠ Domžale), kot srednjo šolo obiskoval v Domžalah, na kar sem seveda ponosen.
Nisem pa ponosen, ker ne moremo govoriti o razvoju občine.
Čeprav so mene in stranko Zelenih Slovenije vodilni v občini Domžale javnosti predstavili, kot nekoga, ki je »proti razvoju občine«, še vedno stojim trdno za svojim mnenjem, da je makadamsko parkirišče potrebno urediti in vseh 31 svetnic ter svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale se s tem zagotovo strinja.
A nekateri, med njimi sem tudi jaz, se ne strinjamo se z načinom, kako se bo ta projekt izvedel, predvsem mi je bila popolna neznanka sama pogodba nakupa preostale polovice lastništva, ki je bil do sedaj v rokah podjetja Tuš.
Prav tako sem šele po podpisu pogodbe in plačilu kupnine izvedel, da ima namen Občina Domžale zemljišče le asfaltirati in narediti plačljiva parkirišča, kar pa se mi zdi odločitev »po liniji najmanjšega truda«, zato se s takšno odločitvijo ne strinjam.
Pravzaprav sem presenečen, da bodo, kot so ga sami poimenovali, »strateško zemljišče« v središču mesta zgolj namenili za »pločevino«, zato predlagam, da naj rajši tam uredijo zelene površine, zgradijo pokrito tržnico, parkirišča pa, če že morajo biti, naj bodo pod zemljo.
ODZIV NA MINULI SPREJEM POGODBE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE O NAKUPU STRATEŠKIH ZEMLJIŠČ:
»Nisem neodgovoren, temveč le previden, z nakupom se strinjam, ne pa tudi s pogodbo, ki je neznanka, vredna pregleda strokovnjakov, o sami vsebini pa imam premalo informacij in pomanjkljivo gradivo – 5 dni je premalo za sprejetje tako pomembne, strateške odločitve, očitno pa se je tesna večina 17.SVETNIKOV In svetnic o pogodbi odločila že veliko prej!«
Župan Toni Dragar je v lokalnem mediju Domžalec med drugim tudi izjavil: »Večina svetnikov je podprla predlog. Nekateri pa iz nekih načelnih razlogov niso glasovali, ker je neodgovorno ».
Ker sem sam tudi eden izmed tistih svetnikov in svetnic, ki smo se glasovanja vzdržali, ob takih očitkih enostavno ne morem molčati.
Neodgovorno ni vzdržati se glasovanja, saj je to naša svobodna pravica in odločitev, pač pa je neodgovorno, da imamo svetniki in svetnice za takšno, strateško odločitev, ki so po mnenju župana Dragarja sicer mudi, enostavno premalo časa za odločitev, saj smo informacije in gradivo o nakupu zemljišč prejeli šele 5 dni (!!!) pred glasovanjem, vmes pa so se le-te tudi dopolnile in tako tudi na sam dan seje občinskega sveta spremenile.
Ker so se na sami seji sveta svetniki in svetnice postavili nekatera vprašanja, na katera zagovorniki podpisa pogodbe niso ponudili zadovoljivih odgovorov, tu gre seveda za Listo Tonija Dragarja in SDS ter SD, sem po premisleku sprejel odločitev, da se glasovanja vzdržim, obžalujem le, da nisem tudi na seji svet pojasnil svoj glas, zato, ga pojasnjujem javnosti.
Župan Toni Dragar v »Domžalcu« res da pojasnjuje sam postopek nakupa zemljišč, vendar je tudi ta pomanjkljiv, saj v njem ni zapisal in potrdil, da naj bi se hipotekarni upnik s sedežem v Luksemburgu res se odpovedal hipotekarnem dolgu, če bo Občina Domžale res urgentno kupila makadamsko parkirišče pri supermarketu Tuš (Bivša blagovnica Vele) in ploščad v središči Domžal in do 31.1.2020 nakazala denar v Luksemburg v znesku 707.818,50 EUR. Niti niso pojasnili, kaj točno bodo na tem mestu naredili, zgradili, uredili, prav tako pa ni bili pojasnila, kako bodo nadomestili izgubo asfaltnega parkirišča na vzhodni strani Tuša, saj tam parkirajo tako obiskovalci prireditev v hali komunalnega centra, kakor tudi prebivalci stolpnic na ulici Matije Tomca.
Po zapisanem je menda jasno, da Zeleni Slovenije seveda ne nasprotujemo nakupu in ureditvi makadamskega parkirišča v zelene površine, saj bi seveda bilo katastrofalno, če bi se ta saga nadaljevala še naslednjih 20 let, me pa in nas vse čudi, da to niso mogli urediti že prej, časa je bilo več kot dovolj, politični akterji pa so večinoma isti.
Tisto, kar so obljubili že pred desetletji, še niso izpolnili.
Sedaj pa bi kar »čez noč« problem radi rešili, pa še to na način, ki za Zelene Slovenije enostavno ni sprejemljiv.
Sedaj so ga, s tesno »podžupansko« večino 17-ih svetnikov in svetnic, le-ta pa, razen to, da je pač to strateška odločitev in da jo moramo sprejeti, konkretnih razlogov za potrditev pogodbe, ni imela.
Aktivnosti Zelenih Slovenije lahko spremljate tudi na novi spletni strani www.zeleni.si
Gregor Horvatič
občinski svetnik – Zeleni Slovenije

_______________________________________________________________________

Najprej moram poudariti, da smo v občinskem odboru SAB zelo zadovoljni, da je občina končno pridobila del zemljišča, ki je bil v lasti podjetja Tuš. Vendar pa s tem še ni izpolnjena obljuba, da bo odkupila tudi zemljišča do bivše tovarne Univerzale in izpeljala projekt ureditve centra Domžal.
Odločno pa nasprotujemo, da se prostor, ki je bil pridobljen, samo asfaltira, ker se na tem prostoru z dobrim projektom lahko izpolni več zahtev, nas Domžalčanov ( npr. podzemne garaže, pokrita tržnica, sprehajališče, širitev doma upokojencev itd). Pred idejnim projektom bi obstoječa oblast morala vprašati tudi, nas občane, kaj potrebujemo oziroma si želimo. Predlagali bomo, da občinski svet eno naslednjih sej obravnava to vprašanje, saj je pomembno, kaj bomo imeli v samem centru mesta.
Mag.Bojan Arh, SAB

_______________________________________________________________

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale,ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Domžale štev. 10/2018, določa posebne prostorske izvedbene pogoje po enotah urejanja, med drugim tudi za območje med Ljubljansko cesto, Slamnikarsko cesto, Ulico Matije Tomca in Karantansko cesto.
Za to območje je predvideno, da bo izdelan Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). V 151. členu so navedeni posebni prostorski izvedbeni pogoji in usmeritve za pripravo OPPN, ki jasno določajo, kako bo urejeno to območje po sprejemu OPPN (glede na besedilo tega predpisa si predstavljam to območje urejeno nekako tako, kot ste ga prikazali na priloženi sliki makete). Do uveljavitve tega akta pa je na tem območju možno izvajati gradnje oziroma posege v prostor, kot to določa 155. člen OPPN, po mojem mnenju tudi začasno parkirišče, ki je lahko tam le do uveljavitve OPPN, prav gotovo pa ne 10 let, kot sem slišal izjavo gospe podžupanje za Radio Slovenija. K izdelavi OPPN za to območje bi bilo potrebno pristopiti v čim krajšem času. Pri urejanju začasnega parkirišča pa je, po mojem mnenju, potrebno urediti – spremeniti prometni režim na Karantanski cesti in Ulici Matije Tomca.
Branko Heferle, LMŠ

_______________________________________________________________

“Kar smo volili, to imamo.”
Alenka Resinovič Reza
Lista Reza

_______________________________________________________________

Razumem pomanjkanje parkirnih mest v središču mesta, tega bo iz leta v leto več in glede na to, da v Domžalah nimamo sodobne in strateško usmerjene že prometne strategije, se bo ta problem poglabljal, ne glede na to, koliko parkirišč bomo zgradili. Zavedati se je namreč treba, da je to le “gašenje požarov” in ne trajnostna rešitev. Glede obljubljenega središča mesta, ki ga naše Domžale žal nimajo, občani in občanke pa bi si ga zagotovo zaslužili, pa je velika žalost, da ne moremo slediti dobro zamišljenim projektom, kot je omenjeni. Vse preveč odločitev je sklenjenih iz napačnih razlogov, do česar ne bi prihajalo, če bi bil razvoj mesta ustrezno strateško zasnovan in bi strategija imela akcijske načrte, ki so osnova za izvajanje strategije. Akcijski načrt pa je potem tisti, ki se lahko prilagaja spremembam sodobnega časa, ki smo jim priča, a še vedno usmerjen v izvajanje strategije, ki mora biti zasnovana na dvigu kakovosti bivanja za vse občane, z mislijo na prihajajoče spremembe.
Mateja A. Kegel, samostojna svetnica

_______________________________________________________________

Kaj se dogaja v Domžalah? Odgovor je enostaven vse gre kot po »maslu«. Res je župan potreboval celo leto da so se prešteli glasovi v občinskem svetu in je lahko sestavil koalicijsko večino. Za dosego ciljev je pač potrebno sestaviti povezavo, ki pa je v politiki specifična in je v veliki meri odvisna od stopnje taktiziranja. Takšna manipulacija pa je za izvajanje projektov lahko usodna saj je odvisna od želje in dejanske iskrenosti po razkritju ciljev, ki jih vsak od koalicijskih partnerjev želi doseči.
Pri svojem delu sem vedno usmerjen k projektom in nalogam. Določitev prioritete posameznega projekta pa je nesmiselno, ker se navezujejo eden na drugega in tako tvorijo smiselno celoto in pametno podobo cele Občine in mesta Domžale. Zato smo v naši svetniški skupini LMM predlagali razpis vsaj i dveh projektnih nalog. Predlog ureditve mesta-centra Domžal in celotne zasnove šport-nega parka Domžale. Tako bi dobili tudi jasno sliko kakšne Domžale si želimo, kakšna bo končna podoba, ter tako postavili izhodiščne temelje.
Sklenitev pogodbe namesto razlastitve za zemljišče ob TUŠ-u ni zagotovilo kaj in kako se bo gradilo. Ni bilo predstavljenega projekta ni nobene idejne zasnove skratka ničesar. Kako bo urejena ploščad pred TUŠ centrom, kakšna bo avtobusna postaja ali bo urejen dostop do športne dvorane, bomo dobili pokrito tržnico in sprehajalno potjo do nekdanje tovarne Univerzale, kaj pa podzemna garaža med Zdravstvenim domom in Domom starejših občanov,…? Morda pa se uresniči projekt urbanistične delavnice iz leta 2003 ali pa bomo namesto makadama dobili samo asfaltirano parkirišče z modro cono in nekaj drevesi za dekoracijo. Zemljišče v centru mesta pa je neprecenljivo zato ga je treba smotrno izrabiti in mu vdahniti dušo. To pa vsekakor ni asfaltno parkirišče ki se ob deževju spremeni v vodno laguno zaradi neurejene meteorne kanalizacije. Lahko le upamo da bi se prekinila običajna praksa. Večina projektov je pripravljenih in čaka v predalih, zanje pa vedo le »izbrani«.
Namesto obljubljenega povezovanja se srečujemo z ne upoštevanjem volje občanov, civilne iniciative, Krajevne skupnosti v primeru Zaboršta in Depale vasi, pa slabo pripravljen projekt rekonstrukcije bazena, podhoda pod železniško progo, veliko je še odprtih vprašanj pri projektu prizidka Zdravstvenega doma in ureditve poslovne cone v Ihanu, ……
Verjamem da bi lahko Občinski svet z strokovno pripravljenimi predlogi občinske uprave sprejemal in potrjeval pomembne projekte ki bili v korist in ponos naših občank in občanov tudi brez prikimavanja koalicije in s tako resnično ustvarjali prostor zadovoljnih ljudi.
Metod Marčun,
vodja svetniške skupine Lista Metoda Marčuna (LMM)

_______________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa Domžalsko-kamniške NOV!CE 03 2020

https://www.domzalske-novice.si/2020/02/27/parkirisce-zgodba-o-jari-kaci-in-najcenejsi-resitvi/

Oglasno sporočilo