TeDni(K) Občine Kamnik (21.12.2020)

0
1066

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda na Sadnikarjevi ulici v Kamniku

V preteklem tednu so se na Sadnikarjevi ulici v Kamniku končala tudi montažna dela na plinovodu in uredil priklop na obstoječi plinovod na Šutni.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je nadaljeval s polaganjem granitnih kock v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Granitne kocke morajo biti položene v obliki pahljače tako, da so položene v pesek. Zaključek del je predviden v tem tednu.

Trenutno je zaradi del na tem mestu še vedno oviran dostop, zato prosimo za razumevanje in strpnost.

Nadaljevanje izgradnje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber.

Za omenjeni odsek je bilo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec del pa je v preteklem tednu nadaljeval z deli, ki po večini potekajo na kmetijskem zemljišču.

Izgradnja hodnika za pešce Podhruška – Srednja vas

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, km 5,700 do 6,080 (Poreber – Srednja vas). Izbrani izvajalec del je na prvem odseku že asfaltiral pločnik in vgradil drogove javne razsvetljave.

V tem tednu se bo nadaljevala izgradnja pločnika na drugi strani in bo na tem območju veljal spremenjeni prometni režim, dela pa bodo še vedno potekala pod polovično zaporo regionalne ceste. 

Vse udeležence v prometu naprošamo, da doseldno upoštevajo spremenjen prometni režim in prilagodijo hitrost vožnje trenutnim razmeram.

Gradnje sekundarnega vodovoda v naselju Studenca

V preteklem tednu se je izvedla gradnja sekundarnega vodovoda v naselju Studenca, in sicer na območju hišnih številk 1 do 4B.

Gradnja je, kljub zahtevnemu terenu, potekala brez težav in se je zaključila v petek.

Javna razsvetljava Snovik

Izgradnja javne razsvetljave Snovik se nadaljuje po planu in pridobiva končno podobo. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. na drogove namešča svetilke javne razsvetljave. 

Bankine vzdolž ceste so utrjene, na določenih mestih pa je  zamenjana asfaltna prevleka. Elektro omarica s prižigališčem in krmilnimi elementi se opremlja, potrebna je le še priključitev na elektro omrežje.

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti pri Podružnični šoli Nevlje

Dela potekajo po planu in so v zaključni fazi. Na obeh cestnih odsekih je zgrajenih pet grbin za umirjanje prometa. V cestnem telesu je zgrajena kabelska kanalizacija za optiko in javno razsvetljavo.

Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. bo še v tem tednu postavilo 12 drogov javne razsvetljave s svetilkami. Sistem bo priključen na obstoječe omrežje javne razsvetljave v Nevljah, dobrih 100 metrov dolg cestni odsek pa je v celi širini na novo utrjen in asfaltiran.

Zbirni center za ravnanje z odpadki Suhadole

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z montažo jeklene konstrukcije, saniral temeljna tla z ustreznim nosilnim materialom ter vgradil jaške in PVC cevi za odvajanje meteorne vode s strešnih in povoznih površin.

Z izdelavo temeljev in ograjnega zidu so se začela izvajati dela za postavitev nadstrešnice št. 2. Zaključuje se hidroizolacija ograjnih zidov in zasipava gradbena jama.

Oddelek za družbene dejavnosti

Varovanci Društva Sožitje Kamnik so danes, v ponedeljek, 21- decembra 2020, obiskali prostore občinske uprave in vsem zaželeli vse dobro, zdravja, uspehov, miru v prihajajočem letu.

Prav tako smo se jim na oddelku zahvalili za zgledno sodelovanje v tem letu in si takšnega sodelovanja zaželeli tudi v prihodnjem letu. 

 

Župan Matej Slapar je v nedeljo, 20. decembra 2020, skupaj s predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušanom Božičnikom k spomeniku na Kostavki planini položil venec. Glede na trenutno epidemiološko situacijo se slovesnost letos ni odvijala, vseeno pa smo se na pretekle dogodke spomnili s položitvijo venca k spomeniku.

Bitka na Kostavski planini se je zgodila 24. 12. 1942, ko je reorganiziran odred Kamniškega bataljona napadlo več tisoč sovražnikov. V neenakem boju, saj so Nemci napadli z več kot dvajsetkratno premočjo, pa je padlo 16 kamniških borcev.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-112 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-247.  Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112 je izdelala družba GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana, številka naloge 122/2020. Območje načrtovanja predvideva povečanje obstoječih objektov in ureditev manipulativnih in parkirnih površin, izvedbo novogradnje na območju nepozidanega stavbnega zemljišča, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarskih poti ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 14. decembra 2020 do vključno 15. januarja 2021. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.  Javna obravnava bo organizirana 13. 1. 2021 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje). V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij, potrdil za namensko rabo zemljišča, soglasij za gradnjo ter izjav o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Priprava Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2021–2027

V okviru Osrednjeslovenske (oz. Ljubljanske urbane regije) poteka priprava novega dokumenta – Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 2021–2027. Dokument pripravlja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

V letu 2021 bodo k dialogu in usklajevanju vsebin dokumenta povabljeni vsi relevantni deležniki v regiji – občine, gospodarstvo in nevladni sektor, dokument pa bo usklajen tudi z nacionalnimi prioritetami.

Nosilec priprave programskih dokumentov Slovenije 2021–2027 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), aktualne informacije glede nacionalne dinamike programiranja  in dokumenti so dostopni na portalu EU Skladi. Predviden zaključek aktivnosti bo v mesecu maju 2021.

Glavna vizija Ljubljanske urbane regije je:

  • Inovativna. Zelena. Povezana.

Razvojna specializacija regije je:

  • Inovativna, na znanju temelječa regija, ki se aktivno odziva na izzive sodobnega časa: podnebne spremembe, demografski razvoj, digitalizacijo, nove tehnologije, trajnostno mobilnost, učinkovito rabo energije, samooskrbo, zeleno infrastrukturo in ekološko kmetijstvo.

Razvojni cilji regije so:

  • Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij
  • Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb
  • Bolje povezana regija
  • Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja
  • Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja

Osnutek strateškega dela RRP LUR 2021­–2027 je objavljen TUKAJ.

Kamniško-Savinjske Alpe

V torek, 15. decembra 2020, je preko ZOOMa potekal sestanek občin Združenja Kamniško-Savinjske Alpe. Želja občin je, da se poleg sodelovanja na področju turizma, le-to okrepi tudi na drugih področjih, predvsem na področju trajnostne mobilnosti. Prometna pretočnost je trenutno še šibka točka tega območja, predvsem zaradi reliefnih značilnosti.

Na sestanku je bila oblikovana delovna skupina, ki bo pripravila predloge za razvoj trajnostne mobilnosti (JPP, kolesarstvo,…), ki bodo obravnavani na naslednjem sestanku po novem letu.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je postala pravnomočna Odločitev o oddaji javnega naročila »Storitev zavarovanja premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov ter zavarovanja Zdravstvenega doma Kamnik za zavarovalno obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025«.

Javno naročilo, ki se je vodilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3), je bilo, zaradi vsebinskih razlik in zahtev, razdeljeno na dva sklopa:

  • SKLOP 1: Zavarovanje premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov
  • SKLOP 2: Zavarovanje premoženja ZD Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik.

Na objavljeni razpis sta za oba sklopa ponudbo oddali dve največji slovenski zavarovalnici. Na podlagi ponujenih cen bo vsaka od njiju izvajala storitve v okviru enega sklopa, in sicer ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. v okviru sklopa 1 ter GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. v okviru sklopa 2.

Gre za prvi tovrsten postopek javnega naročanja, kjer je bilo v skupnem javnem naročilu poleg Občine Kamnik vključeno vseh 13 kamniških javnih zavodov. Priprava razpisa je iz tega razloga terjala kar nekaj priprav in usklajevanj, saj gre za 14 različnih subjektov, vsak s svojo specifiko glede potreb po tovrstnih storitvah.

Izkazalo pa se je, da je bila odločitev za skupni postopek javnega naročila za vse zavode pravilna ter je povezovanje tudi na tem področju smiselno in učinkovito.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo