14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
599

Včeraj, 23.12.2020 je preko videokonference potekala 14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2021, Sklep o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta občine Kamnik in Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o.

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik, temu pa je sledila razširitev s točko Volitve in imenovanjaPredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar je v obrazložitvi dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. seji, 17. 12. 2020, obravnavala odstopno izjavo Marjana Semprimožnika iz mesta člana Odbora za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja, ki je bila v omenjeni odbor imenovana na predlog Liste Sandija Uršiča. Slednja je podala predlog za nadomestnega člana odbora, to je Primož Pirc. Komisija se je na isti seji seznanila s prispelimi kandidaturami na javni poziv za sodnike porotnike in je po razpravi pripravila predloge sklepov, ki ju daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.«

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku mag. Šemsu Mujanoviću (LSU) odgovorila višja svetovalka za gospodarske javne službe
Marjana Kadunc
, svetniku Igorju Žavbiju (LMŠ) je odgovor podala višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnarna vprašanje samostojne svetnice Mojce Škraba (DeSUS) pa je odgovorila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel. 

Sklep o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta občine Kamnik je bil sprejet s 27 glasovi zavišja svetovalka za gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik pa je v obrazložitvi te točke med drugim dejala: »Osnovni cilj lokalnega energetskega koncepta je oblikovanje temeljnega dokumenta za energetsko strategijo, povezano z okoljsko politiko občine, ki je osnova za delovanje na energetskem področju v občini. Koncept zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi uvajanju novih energetskih rešitev. Zaradi zahtevnosti je bil Lokalni energetski koncept občine Kamnik izdelan v dveh letih; v letu 2019 1. faza, ki predstavlja posnetek oz. popis dejanskega stanja energetske oskrbe v občini Kamnik, v letu 2020 pa 2. faza, ki predstavlja strateški del celotnega dokumenta. Pripravo lokalnega energetskega koncepta je spremljala usmerjevalna skupina, ki je bila imenovana v skladu s Priročnikom za izdelavo lokalnega energetskega koncepta.« Več o pripravi in vsebini je v imenu izdelovalca Lokalnega energetskega koncepta povedal predstavnik agencije LEAG Jure Eržen.

28 glasovi za je sledila Potrditev Novelacije Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«. S  tem je bil spremenjen načrt črpanja nepovratnih in povratnih sredstev, ki so bila v skladu z Zakonom o financiranju občin ZFO-1 Občini Kamnik dodeljena za leti 2020 in 2021 in spremenjen terminski plan izvedbe del. Štirimesečni pogodbeni rok za izvedbo gradbeno-obrtniških del se sicer izteče konec januarja, vendar bo zaradi zimskih razmer podaljšan do sredine aprila. Vsa ostala dela bodo izvedena po prvotnem terminskem planu, asfaltiranje pa bo, zaradi zaprtja asfaltnih baz v zimskem obdobju, možno izvesti šele v drugi polovici marca 2021.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki z 28 glasovi za po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik, ob tem pa je višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik dejala: »Gre za manjše spremembe tega odloka. Javni holding Ljubljana nas je v mesecu novembru pozvala, da odlok delno uskladimo in obvestila, da so večino občin, vključene v RCERO, spremembe že spremenile. V 3. členu odloka se spremeni naziv izvajalca javne službe; to ni več SNAGA Javno podjetje d.o.o., ampak Javno podjetje vodovod kanalizacija Snaga, d. o. o. 8. člen odloka določa dolžnosti izvajalca javne službe, sedma alineja, ki določa, da je izvajalec dolžan zajemati odlagališčni plin in ga predelovati, se s predlagano spremembo odloka dopolni tako, da je izvajalec dolžan zajemati tudi plin iz obdelave odpadkov in ga predelovati. Ravno tako se drugi odstavek 11. člena veljavnega odloka, ki določa, da se cena storitev javne službe oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (to je Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – Uradni list RS, št. 87/12109/12, 67/17 in 78/19) in da obračunsko obdobje znaša tri leta. S predlagano spremembo odloka se obračunsko obdobje skrajša na eno leto, in sicer zaradi lažjega prilagajanja spremembam na trgu.« Dodatno je obrazložil to točk današnje seje tudi predstavnik Javnega podjetja vodovod kanalizacija Snaga, d. o. o. Dušan Marc. 

Članice in člani Občinskega sveta pa so na seji v prvi obravnavi sprejeli Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112»Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora z oznako KA-112, ki predstavlja deloma nepozidana stavbna zemljišča, namenjena proizvodnim dejavnostim-IG gospodarski coni. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev v enoti urejanja prostora KA-112. Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN, so povečanje obstoječih objektov in ureditev manipulativnih in parkirnih površin; izvedba novogradnje na območju nepozidanega stavbnega zemljišča; ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja ter ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja,« je v obrazložitvi poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik je predstavila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance Katarina Ščetinin in med drugim povedala, da je potrebno s spremembami Pravilnika zagotoviti ustrezno pravno podlago za razpis novega ukrepa. Občinska uprava namreč želi s pričujočo spremembo v pravilnik vključiti nov ukrep, in sicer razvoj turističnih podjetniških idej«, ki vsebinsko izhaja iz sprejete Strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016-2025. Iz SWOT analize omenjene Strategije je razvidno, da občina ne nudi dovolj profilirane ponudbe destinacijskih doživetij in da ponudniki še vedno večinoma tržijo predvsem svoje zmogljivosti. Svetnice in svetniki so točko potrdili z 28 glasovi za.

V drugi obravnavi je bil s 27 glasovi za sprejet Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., s sprejemom le-tega pa želimo zagotoviti postopno zbiranje sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o. do leta, v katerem se bo izvajala investicija v izgradnjo nove sedežnice Šimnovec na Veliki planini. Na Veliki planini bo potrebno namreč najkasneje v letu 2025 izpeljati investicijo v novo sedežnico, saj obstoječa od takrat naprej ne bo več smela obratovati. Občina Kamnik bo v sklad kot edina družbenica namenjala sredstva z dokapitalizacijo, manjkajoča potrebna sredstva pa bo družba pridobila na kapitalskem trgu. Ocenjujeno je, da bo cena nove naprave s postavitvijo znašala 4.000.000 evrov, bolj točni podatki pa bodo znani po pridobitvi informativnih ponudb.

Svetnice in svetniki so bili Seznanjeni z idejnim projektom za preureditev Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik: »V proračunu za leto 2020 je bilo na postavki 8211 zagotovljenih 50.000 evrov, predvideval se je večji sanacijski poseg v dvorano (beljenje, zamenjava tal in radiatorjev…) in obnovo ter preureditev osrednjega dela knjižnice (sprejem knjig) in oddelka za odrasle z zamenjavo oziroma nakupom knjižnih polic in pultov. Ob ogledu prostorov je bila s strani zaposlenih dodatno izpostavljena problematika čitalnice. Na oddelku smo pridobili ponudbe za zamenjavo knjižnih polic in pultov, ki so vsa presegala proračunska sredstva, zato so se z rebalansom zagotovila dodatna sredstva. Predvideno je bilo, da se v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik v pritličju knjižnice v celoti preuredi oddelek za odrasle, a je bilo ugotovljeno, da obstoječa kvadratura tega ne omogoča. Zato je Občina Kamnik pred prenovo oddelka za odrasle pridobila idejni načrt za preureditev celotne knjižnice, zaradi preveritve možnosti predelave obstoječih prostorov stavbe v sodobnejšo zasnovo knjižnice ter preveritve povečave kapacitete knjižnice znotraj obstoječega tlorisnega gabarita stavbe. Cilj prenove je nova razporeditev programov knjižnice, ki spreminja današnjo programsko zasnovo v sodobno, pregledno in privlačno okolje za izobraževanje, preživljanje prostega časa in organizacijo manjših kulturnih dogodkov,« pa je v obrazložitvi med drugim poudaril podžupan Aleksander Uršič. Podrobnejšo predstavitev projekta z različnimi možnostmi prenove pa je pripravil projektant idejnega projekta Rok Benda.

Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2021 je nato v nadaljevanju predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Mira Resnik in povedala, da je glede na predlagani znesek potrebno v proračunu za leto 2021 za vseh 29 članov občinskega sveta na letni ravni zagotoviti 31.320 evrov, saj predlagatelj ocenjuje, da je mogoče za leto 2021 za navedeni namen v občinskem proračunu zagotoviti največ 90 evrov mesečno na posameznega člana oziroma 1.080 evrov na letni ravni. Gre za isti znesek, kot je za omenjeni namen zagotovljen v letošnjem letu.

Sledil je še sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik, ki se ga je spremenilo oziroma dopolnilo tako, da se odpravijo pomanjkljivosti in hkrati izvede uskladitev posameznih določb z veljavno zakonodajo.

V 12. točki današnje seje je bil s 25 glasovi za po skrajšanem postopku sprejet Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov ob tem pa je višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Mira Resnik poudarila, da je bil Občini Kamnik v skladu z ugotovitvami v revizijskem postopku izvedbe nadzora nad pravilnostjo poslovanja Občine Kamnik na področju »Pravilnost poslovanja Občine Kamnik v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic« v letih 2015, 2016 in 2017, ki ga je opravilo Računsko sodišče Republike Slovenije (št.: 324-30/2017/37 z dne 6. 10. 2020), podan primer v obliki ustanovitve proračunskega sklada za finančna sredstva, ki so v občinskem proračunu namenjena za delovanje svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom, s čimer bi bilo financiranje iz občinskega proračuna usklajeno z Zakonom o javnih financah.

V nadaljevanju pa je bil sprejet še Sklep o opustitvi javnega dobra.

Soglasno, z 28 glasovi za so svetnice in svetniki v drugi obravnavi potrdili Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2021, v okviru katerega skupni načrtovani prejemki znašajo 31.855.773 evrov (Občina Kamnik 31.684.176 evrov in krajevne skupnosti 171.597 evrov), izdatki za leto 2021 pa so ocenjeni v višini 32.638.988 evrov (Občina Kamnik 32.119.491 evrov in krajevne skupnosti 519.497 evrov). V tej točki sta bila sprejeta amandmaja, ki si ju lahko ogledate tukaj.

Sprejet je bil Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2021, v zadnji točki današnje seje pa še Letni program športa v občini Kamnik za leto 2021, s katerim se Občina Kamnik zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na lokalnem nivoju. Svetnice in svetniki so letni program športa potrdili s 28 glasovi za in s tem je bila letošnja zadnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik tudi zaključena.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo