TeDni(K) Občine Kamnik (15.3.2021)

0
670

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja hodnika za pešce Podhruška – Srednja vas

V preteklem tednu je izvajalec del na območju prehodov za pešce ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, km 5,700 do 6,080 (Poreber – Srednja vas) vgradil še manjkajoče taktilne oznake. Taktilne oznake so v pomoč slepim in slabovidnim osebam, da se lahko na javnih površinah in na prometnih območjih gibljejo varno ter samostojno.

Hkrati so se uredila tudi kmetijska zemljišča, ki so bila zaradi gradbenih del delno poškodovana.

Izgradnja kanalizacije TD 15-1

Izvajalec del je v preteklem tednu končal z izgradnjo kanalizacije na odseku TD 15-1 v naselju Poreber v dolžini 100 metrov. Potrebno je narediti še test vodotesnosti ter posneti kanal za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Zgrajena infrastruktura bo omogočala priklop priklop posameznih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem.

Urejanje in vzdrževanje dreves na pobočju Malega gradu oziroma na začetku Samčevega predora

Danes, 15. marca 2021, smo na pobočju Malega gradu oziroma na začetku Samčevega predora v sklopu vzdrževanja izvedli posek dreves, ki niso bila več varna oziroma so ogrožala mimoidoče.

Urejanje vegetacije v Šlakarjevem prehodu

V okviru rednega vzdrževanja se je v Šlakarjevem prehodu urejala vegetacija in čiščenje pobočja na tem območju.

Zamenjava dotrajanih košev na površinah, ki so v upravljanju Občina Kamnik

Občina Kamnik je v preteklih dneh izvedla zamenjavo košev za smeti, in sicer na površinah, ki so v upravljanju Občine Kamnik. Zamenjanih je bilo 12 dotrajanih košev za smeti, in sicer na naslednjih območjih:

  • Keršamnčev park,
  • pri Zdravstvenem domu Kamnik v smeri CIRIUS-a Kamnik ter
  • na območju ob Ljubljanski cesti.

Skrb za čisto okolje naj bo vodilo vsakega občana, saj je sleherni posameznik dolžan poskrbeti za čisto lokalno skupnost in jo ohranjati za naše zanamce.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zahvala nekdanjemu direktorju Javnega zavoda Mestne lekarne

Župan Matej Slapar se je pretekli teden zahvalil mag. Dioniziju Petriču ob uspešnem vodju Javnega zavoda Mestne lekarne, ki je ob upokojitvi delo predal gospe Varji Suhodolčan.

Župan je nekdanjemu direktorju iskreno čestital in se mu zahvalil za vse, kar je na področju lekarništva naredil v občini Kamnik. Zaželel pa mu je tudi, da bi lahko v novem statusu v čim večji meri uresničil vse tiste želje, ki jih v preteklih desetletjih zaradi polne predanosti poklicnemu delu ni uspel udejanjiti. Obenem je uspešno delo zaželel gospe Varji Suhodolčan.

Poziv k iskanju prostovoljnih šoferjev

Postanite prostovoljni šofer s srcem na potiObčina Kamnik se s pomembno dopolnitvijo socialno varstvenih storitev priključuje vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo sami uporabljati javnih in plačljivih prevozov. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečen dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, ipd. Vsi, ki bodo tak prevoz potrebovali, bodo lahko poklicali na brezplačno številko komunikacijskega centra.

Vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu.

Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, katja.vegel@kamnik.si.

Postanite šofer s srcem na poti.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javni naznanili in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-104 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba Jukum d.o.o., Šmartno pri Litiji. Meja območja OPPN je določena v OPN Kamnik in obsega enoto urejanja prostora z imenom KA-104. Območje je na severu omejeno s Korenovo cesto na vzhodu s športnimi površinami ter na jugu s športnim letališčem. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104 je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 231/2020. Pobudniki želijo v območju obravnave obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti tudi vso komunalno infrastrukturo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021.

Poleg zgoraj navedenega prostorskega akta je Oddelke za urejanje prostora pripravil gradivo za elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto Poreber-EUP KE-26/236, številka elaborata URBI-2033, oktober 2020, izdelovalec URBI d.o.o. Oblikovanje prostora,  Trnovski pristan 2, Ljubljana (ID št. PA: 2199), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 296/9 in 296/10, obe v k.o. 1896 – Tučna. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Podreber KE -26/236. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost za oba prostorska akta bo potekala od 15. marca 2021 do vključno
1. aprila 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik se je priključila konzorciju za izvedbo projekta »SMART Life«

Župani Občin Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Vrhnika, Makole, Vodice in Šentjur so v četrtek, 11. marca 2021, v Grosupljem podpisali konzorcijsko pogodbo za izvedbo operacije »SMART Life« – Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno in Trajnostno življenje.

K temu je botroval nedavno objavljen javni razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki spodbuja občine k prijavi projektov, ki bodo predstavljali inovativne rešitve na področju digitalizacije občin, omogočili boljše upravljanje, boljše komuniciranje, proaktivno reševanje problemov ter koordiniranje virov in procesov.

Ker je konzorcij občin eden od pogojev k prijavi na razpis in ker verjamemo, da bo naša prijava uspešnejša, če bomo združili svoje moči, nas je tako 11 občin ustanovilo konzorcij z namenom, da bomo na javni razpis Pametna mesta in skupnosti skupaj prijavile projekt »SMART Life«.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinske ponudbe, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat. Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000 evrov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike lahko dosega največ 5.000 evrov za posamezen objekt in znak.

Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo na elektronskem naslovu: gp.mgrt@gov.si (s pripisom: JR okoljski/trajnostni znaki).

Več informacija je na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-gostinske-ponudnike-2/.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo