TeDni(K) Občine Kamnik (11.10.2021)

0
673

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Asfaltiranje 13 makadamskih odsekov

Nadaljevali smo z deli v zvezi z asfaltiranjem 13 makadamskih odsekov. V preteklem tednu smo asfaltirali cesto pri hiši Gozd 38.

Dela smo začeli na cesti Tunjiška Mlaka – Tunjice, kjer smo izvedli sondažne izkope.

Dela so se nadaljevala tudi na Primoževi ulici, kjer se je izvedel nov vodovod, na katerega smo povezali hišne priključke.

Prav tako smo z deli nadaljevali tudi na cesti Kališe – Zavrh pri Črnivcu, kjer smo uredili spodnji ustroj ceste in odvodnjavanje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Uvedba v delo izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta

V petek, 8. oktobra 2021, je v prostorih Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik potekala uvedba v delo za izgradnjo nove osnovne šole. Predstavnica gradbenega nadzora Hana Sovič – PROPLUS INŽENIRING, d. o. o. je izvajalce gradbeno – obrtniških del, družbi Kolektor Koling, d. o. o. in CBE, d. o. o., uradno uvedla v delo.

Izvajalcem je bila predana projektna dokumentacija, s strani izvajalcev je bil predstavljen načrt organizacije gradbišča ter nastavljen gradbeni dnevnik. Na uvedbi v delo sta bila navzoča tudi ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah in odgovorni projektant dr. Primož Hočevar.

Slovesna akademija v čast in spomin na izjemna znanstvenika in arheologa slovenskega arheologa dr. Staneta Gabrovca in srbskega arheologa Dragoslava Srejovića

V soboto, 9. oktobra 2021, je na gradu Zaprice potekala slovesna akademija v čast in spomin na izjemna znanstvenika in arheologa slovenskega arheologa dr. Staneta Gabrovca in srbskega arheologa Dragoslava Srejovića. Oba sta bila humanista, izobraženca, deloholika, delovna, natančna, vizionarska, temeljita, …, arheologa, klasična filologa, arheologa, strokovnjaka, znanstvenika, velika, pokončna človeka in osebnosti.

Gabrovčevo življenjsko pot in delo je preko kratkega filma prikazala Janja Železnikar. Del Gabrovčeve karierne poti je predstavil profesorjev učenec prve generacije, prof. ddr. Mitja Guštin.

Srbskega kolega, prof. dr. Dragoslava Srejovića, ki se je proslavil z veliki izkopavanji Lepenskega vira, Gamzigrada in drugih najdišč v Srbiji, pa sta predstavila prof. dr. Vujadin Ivanišević in prof. dr. Slaviša Perić, ki je prikazal tudi daljši film o Srejoviću.

.

“>Zbrane goste je pozdravil v imenu Občine Kamnik podžupan Bogdan Pogačar. V imenu organizacijskega odbora pa sta zbrane nagovorila Živorad Andrejić, predsednik Vukove zadužbine iz Ljubljane, ter predstavnik Zveze društev general Maister Rudolf Pfajfar.

 

.

“>Prireditev je povezoval Tone Ftičar, prostor pa sta s citrami in petjem napolnila Tomaž in Ana Plahutnik.

Nadaljevanje del na objektu Policijska postaja Kamnik

Pri energetski sanaciji objekta Policijska postaja Kamnik se nadaljujejo dela na ovoju stavbe, kjer se sedaj na oblogo iz izolacije nanaša mrežica z lepilom.

Ob ugodnih vremenskih razmerah se bodo  fasaderska dela  končala do konca naslednjega tedna. Izvedba  teh del je vezana tudi na vgradnjo in priključitev  nove elektro – omarice, ki se bo sedaj  prestavila na fasado objekta.

V notranjosti se dokončujejo  strojna dela, svetila znotraj objekta pa so že zamenjana z energetsko varčnimi.

Izgradnja večnamenskega športnega igrišča Gozd

Izvajalec (KPL, d. o. o.) je v preteklih dneh tednih izvedel naslednja zemeljska dela:

  • odriv humusa,
  • izkop gradbene jame,
  • odstranitev panjev (štorov),
  • utrjevanje dna izkopa,
  • nasip grede 0 – 64 mm,
  • izvedba pete nasipa za igrišče,
  • utrjevanje nasipnega materiala.

V kolikor bo vreme naklonjeno predvidevamo, da bodo vsa dela gotova v roku dobrega meseca.

Prenova sanitarij v Mekinjskem samostanu

Občina Kamnik je v tem tednu pričela z investicijo v Mekinjskem samostanu – prenova sanitarij v pritličju za obiskovalce.

V objektu Mekinjski samostan deluje Javni zavod za kulturo Kamnik, ki skrbi za izvajanje dejavnosti v sklopu javne službe: predstavlja in promovira zgodovino Mekinjskega samostana, ohranja kulturno in naravno dediščino, organizira in izvaja različne vzgojno – izobraževalne programe in prireditve, organizira in izvaja različne kulturne in druge prireditve v javnem interesu, sodeluje s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini.

Za zagotavljanje standardov obiskovalcem, je nujno potrebno zagotoviti obnovo sanitarij za obiskovalce, saj so obstoječe zelo dotrajane in v slabem stanju. Glede na to, da je objekt Mekinjski samostan vpisan v Register kulturne dediščine Republike Slovenije, je potrebno pred vsakim posegom na objektu pridobiti soglasje strokovnih služb ZVKD RS, zato občina ves čas sodeluje s strokovnimi službami ZVKD RS.

Duševno zdravje starejših

Preteklo sredo je v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik potekalo medgeneracijsko srečanje s predavanjem in delavnico »Ohranimo duševno zdravje«.

Organizatorja dogodka sta bila Zavod Oreli in CSD Kamnik – Dnevni center Štacjon skupaj z Občino Kamnik. Dogodek je bil finančno podprt s strani NIJZ in Ministrstva za zdravje.

Stari grad (sanacije zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom)

Dela na Starem gradu se v okviru sanacije zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom se nadaljujejo. Vse obiskovalce prosimo, da upoštevajo zaporo in obiskujejo kamniški grajski biser po nemarkirani poti v smeri »špice« do asfaltne ceste in po cesti do grajske terase.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) objavili javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto PEUP KE-24/216 – Tunjiška Mlaka v Občini Kamnik.

Lokacijska preveritev je izdelana z namenom preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A območja razpršene poselitve oz. še podrobnejšo namensko rabo prostora Ak. Območje se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) KE-24, podrobne enote urejanja prostora PEUP KE-24/216 kot je določena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik. Na obravnavanem območju razpršene (posamične) poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev. Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2. V PEUP KE-24/216 se nahajajo tri enostanovanjske hiše s pomožnimi kmetijskimi objekti. Prisotni sta dve hišni številki Tunjiška Mlaka 2 in Tunjiška Mlaka 3. Investitor ima v lasti zazidljivo zemljišče s parc. št. 330/1 in pretežno nezazidljivo zemljišče s parc. št. 330/2, oboje k.o. Tunjice. Območje lokacijske preveritve je nepozidano, investitor namerava na njem zgraditi enostanovanjsko hišo. Gradnja na obstoječem stavbnem zemljišču ob konfiguraciji terena ni mogoča.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 25. oktobra 2021 do vključno 10. novembra 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Razpis javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

V prejšnjem tednu, 4. oktobra 2021, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavil Javni poziv JSKD za sofinanciranje nakupa tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture. Na voljo je 179.000 evrov. Društva lahko prejmejo do 10.000 evrov in hkrati ne smejo presegati 80 odstotkov vseh predvidenih stroškov projekta. Prijavijo se lahko kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa opreme za razvoj ljubiteljske kulture, in sicer:

  • sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne  dejavnosti;
  • sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

Dodatne informacije so na voljo na spletni povezavi: https://www.jskd.si/financiranje/tehnicna_specialna_oprema/tso_2021/uvod_tso_2021.htm.

Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano

Tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo več razpisov, ki vključujejo tudi kmetijska gospodarstva, in sicer:

Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000 evrov, najvišja pa 1.500.000 evrov. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja. Več informacij si lahko preberete na spletni povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021150.pdf#page=15.

Oglasno sporočilo