TeDni(K) Občine Kamnik (8.11.2021)

0
391

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Rekonstrukcija cestnih odsekov

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na področju asfaltiranja makadamskih odsekov in obnove asfaltnih odsekov.

Dela so se pričela izvajati tudi v Stolniku, Kostanju, na Tunjiški Mlaki in na cesti proti Brezjam nad Kamnikom pa je cestišče pripravljeno za preplastitev z asfaltom.

V preteklem tednu se je preplastilo dva cestna odseka v Krajevni skupnosti Godič.

Sanacija mostu na lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah

V preteklem tednu se je nadaljevala gradnja mostu na občinski cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah.

Izvajalec del je začel z utrditvijo in ureditvijo brežin struge nad in pod mostom, skladno s projektno dokumentacijo. Dela bodo zaključena v mesecu novembruObvoz poteka po vzporednih cestah, vsem občankam in občanom pa se zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje spremenjene prometne signalizacije.

Nova avtobusna postaja v Krajevni skupnosti Podgorje

Občina Kamnik je v preteklem tednu uredili novo avtobusno postajališče v vasi Podgorje. Krajanke in krajani do sedaj namreč niso imeli postajališča, s tem pa smo zagotovili tudi varno šolsko pot, saj se številni otroci vasi Podgorje v šolo in iz nje vozijo z avtobusnim prevozom. Postajališče se je uredilo sočasno s preplastitvijo ceste, ki smo jo izvajali v mesecu septembru in oktobru.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

V ponedeljek, 8. oktobra 2021, je potekala uvedba v delo izvajalca za izgradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku. Izvajalec je po izpolnitvi pogodbenih določil in pripravi dokumentacije začel s pripravljalnimi deli, med drugim je izvedel sondažni izkop in zakoličbo, začel pa je s čiščenjem površine, kjer bo potekala gradnja (odstranjevanje grmovja, dreves).

V prihodnjih tednih bo z deli nadaljeval, med drugim sledi rušitev povezovalnega hodnika med obstoječo osnovno šolo in športno dvorano, ureditev začasnega dostopa za tamkajšnje stanovalce iureditev površine, kjer bodo starši lahko varno odlagali in prevzemali svoje otroke. O teku del vas bomo redno obveščali.

Večnamensko športno igrišče Gozd

Vse prebivalce naselja Gozd obveščamo, da bo v četrtek, 11. novembra 2021, od 8. do 15. ure motena oskrba z električno energijo.

Izklop elektrike bo zaradi pokablitve daljnovoda in zamenjave A droga ob novem športnem igrišču. Vsem prebivalcem na tem območju se opravičujejo in jih prosimo za razumevanje.

Strategija za mlade v občini Kamnik 2022–2026

Leta 2014 je bila pripravljena prva Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014–2018. V vmesnem obdobju Občina ni imela strategije, zato smo se je lotili v letu 2021 in jo pripravili za obdobje 2022–2026. Gradivo je nastajalo v sodelovanju Občine Kamnik, MC Kotlovnica, Mladinskim svetom Kamnik, Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, ter ostalimi deležniki, ki delujejo na področju mladih.

Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Kamnik ter s tem zagotoviti uspešno integracijo mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Prioritetna področja, ki jih dokument zajema so področje mladinske infrastrukture, področje izobraževanja mladih, področje zaposlovanja in podjetnosti mlad8ih, področje stanovanjskih razmer, področje mobilnosti in mednarodnega sodelovanja mladih, področje preživljanja prostega časa mladih, področje informiranja mladih ter področje participacije in mladinskega organiziranja mladih. Omenjeni dokument je pripravljen za sejo Občinskega sveta v dveh branjih, in sicer se ga bo v prvem branju predstavilo še na 20. seji Občinskega sveta Občine Kamnik v četrtek, 10. novembra 2021. 

Strategija razvoja na področju kulture v občini Kamnik 2022–2026

Prav tako je v pripravi strateški dokument na področju kulture v občini Kamnik 2022–2026. V prvi vrsti so bili pozvani vsi direktorji javnih zavodov na področju kulture kot tudi JSKD OI Kamnik, da pripravijo tako imenovano swot analizo. Pri pripravi omenjenega dokumenta se upošteva ZUJIK – F in Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 20212028 – osnutek.

Glavni strateški cilji okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom, izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev, zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujne potrebne infrastrukture, okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej na področju razvijanja kulturne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanje kulturne vzgoje vseživljenjskega učenja in razvijanja ljubiteljske kulture, … Tudi pri pripravi tega dokumenta se bo krog deležnikov širil, dokument pa bo predvidoma pripravljen za prvo branje na seji Občinskega sveta Občine Kamnik v začetku leta 2022.

Obisk varovank in varovancev Društva Sožijte Kamnik

Župan Matej Slapar je bil v preteklem tednu povabljen na martinovanje in srečanje varovank in varovancev Društva Sožije Kamnik. Slednje je bilo žal odpovedano, a jih je župan danes obiskal in jim z željo po tem, da ostanejo zdravi, v imenu Občine Kamnik predal košarico zdravja.

Ob tem so se varovanke in varovanci obiska iskreno razveselili ter mu v zahvalo za obisk predali tudi darilo, ki so ga sami izdelali.

Obisk državnega sekretarja za področje izobraževanja in športa Marjana Dolinška

S strani župana Mateja Slaparja so bili v sredo, 3. novembra 2021, sekretarju za področje izobraževanja in športa Marjanu Dolinšku predstavljeni projekti, ki jih Občina Kamnik izvaja na področju izobraževanja in predšolske vzgoje ter športne infrastrukture v letošnjem letu.

Poleg tega pa je župan delovni obisk namenil tudi predstavitvi planiranih projektov Občine Kamnik na področju športne infrastrukture v prihodnje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) Občina Kamnik objavili javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto PEUP KE-24/216 – Tunjiška Mlaka v Občini Kamnik.

Lokacijska preveritev je izdelana z namenom preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A območja razpršene poselitve oziroma še podrobnejšo namensko rabo prostora Ak. Območje se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) KE-24, podrobne enote urejanja prostora PEUP KE-24/216 kot je določena v Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik. Na obravnavanem območju razpršene (posamične) poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev. Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2. V PEUP KE-24/216 se nahajajo tri enostanovanjske hiše s pomožnimi kmetijskimi objekti. Prisotni sta dve hišni številki Tunjiška Mlaka 2 in Tunjiška Mlaka 3. Investitor ima v lasti zazidljivo zemljišče s parc. št. 330/1 in pretežno nezazidljivo zemljišče s parc. št. 330/2, oboje k.o. Tunjice. Območje lokacijske preveritve je nepozidano, investitor namerava na njem zgraditi enostanovanjsko hišo. Gradnja na obstoječem stavbnem zemljišču ob konfiguraciji terena ni mogoča. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 25oktobra 2021 do vključno
10. novembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani Občine Kamnik.

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17)  je na internetni strani občine Občinski prostorski načrt | Občina Kamnik objavljena investicijska namera za izgradnjo objekta garažne hiše v javno zasebnem partnerstvu na zemljišču na območju OPPN  KA 134 na parcelah ali delih parcel št.: 1082/13, 1082/8, 1082/3 vse k.o. 1911 Kamnik, ki se nahaja južno od Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Območje je opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. Območje obdelave je v lasti Občine Kamnik.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora je treba pred začetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN ali OPPN najprej izdelati izhodišča za pripravo prostorskega akta in sicer v naslednjih primerih: če na podlagi izkazane potrebe občine ni predviden OPN, če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso v naprej podane in celovite, če se OPPN pripravlja na podlagi pobude zunanjega investitorja. Predmetni OPPN se pripravlja na podlagi pobude Občine Kamnik. Namen priprave izhodišč je, da se pred sprejetjem odločitve o pripravi prostorskega akta (sklepa o pripravi), ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, zahtev nadrejenih prostorskih aktov ter sedanjih in prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:

  • namen in potrebo po pripravi prostorskega akta,
  • skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti ter drugimi razvojnimi in varstvenimi dokumenti,
  • ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve iz prejšnje alineje,
  • okvirne roke za izvedbo priprave prostorskega akta in predvidenih investicij. Občina tekom postopka oblikovanja izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic ter se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora oz. zainteresirano javnostjo. Ko so izhodišča dokončna, se potrdijo sklepom o začetku postopka.

Oddelek za razvoj in investicije

Certifikata kakovosti Srca Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije je kot upravljalec Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije v oktobru organiziral že 5. ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov Srca Slovenije. Med letošnjimi prejemniki je 17 ponudnikov iz Kamnika, Litije, Lukovice, Mengša, Moravč in Šentruperta s skupaj 39 izdelki. Po novem se tako s certifikatom kakovosti ponaša že 259 prehranskih in rokodelskih izdelkov z območja Srce Slovenije.

Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije od leta 2016 dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo izdelkov na območju Srca Slovenije, to je v občinah Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.

Od 68 prijavljenih izdelkov je pravico do uporabe Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije (KBZ) pridobilo skupaj 39 izdelkov, od tega 18 prehranskih izdelkov in 21 rokodelskih izdelkov oziroma 17 proizvajalcev (10 rokodelcev in 7 proizvajalcev prehranskih izdelkov), od tega 6 novih ponudnikov (4 rokodelci in 2 prehranska ponudnika).

Med rokodelskimi izdelki so prevladovali lončarski in leseni izdelki, med prehranskimi izdelki pa so bili najbolje ocenjeni mlečni in mesni izdelki, rezanci, izstopajo tudi piškoti.
   
Rezultati razpisa kažejo na to, da se KBZ Srce Slovenije primerno razvija. Za rokodelske izdelke niso več dovolj samo oblika in tehnologija izdelave, ampak tudi embalaža, opremljenost z zgodbo, poudarek na lokalnih gradivih in povezanost s kulturnim okoljem izdelovalcev. Nabor ustreznih prehranskih izdelkov je bil tokrat nekoliko manjši. Nekateri so bili izrazito globalni in manj povezani z lokalnim in regionalnim okoljem, nekateri tudi tehnološko pomanjkljivi. Ponudniki še ne znajo izpostaviti svojih posebnosti in lokalnih sestavin na embalaži in etiketi izdelka. Veliko prostora za izboljšave je še tudi na področju uporabe trajnostne embalaže.

V prihodnjih tednih bo Razvojni center Srca Slovenije, kot upravljalec znamke KBZ Srce Slovenije, dopolnil spletni katalog izdelkov, ki je objavljen na spletni strani www.srce-slovenije.si.

Člani ocenjevalne komisije so mag. Marlena Skvarča, dr. Tanja Lešnik Štuhec, prof. dr. Janez Bogataj in Matej Zupančič s predstavnicami Razvojnega centra Srca Slovenije direktorico Mojco Štepic, Mijo Bokal, Tino Vatovec in Tino Pregel.

Oglasno sporočilo