Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 9 2021)

1
671

Prosimo za podatek, kdo je bil izvajalec del v spodaj postavljeni verigi in kakšni so razlogi za tako prakso.

Izvajalec del, ki je svoje terjatve do Občine prodal Agenciji za pospeševanje likvidnosti je bilo podjetje Elicom d.o.o.. Podjetja z inštrumentom prodaje svojih terjatev izboljšujejo likvidnost svojega poslovanja. Drug izraz za prodajo terjatev je tudi faktoring.

Predhodno vprašanje: Občane zanima zakaj Občina Domžale plačuje AGENCIJI ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI tako visoke zneske.
Predhodni odgovor: Občina Domžale je namesto izvajalcu del, zapadle račune plačala Agenciji za pospeševanje likvidnosti. Izvajalec del in Agencija sta se medsebojno dogovorila za odkup terjatev. Z dogovorom smo bili seznanjeni tudi na Občini Domžale.
______________________________________________________________________
Sprehajalna pot ob Kamniški Bistrici se, kot kaže konča ob Centralni čistilni napravi. Kako je z nadaljevanjem te poti, saj v bližini tudi ni opaziti nikakršne oznake? Domžale, 6.9.2021

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
V prihodnjem letu je predvideno nadaljevanje poti ob Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, s čimer bomo povezali kraka med Študo in Malo Loko. Omenjena pot je že nekaj časa aktualna, projekti so praktično narejeni, sredstva za izgradnjo poti in dodatne opreme ob rekreacijski poti Kamniške Bistrice so rezervirana. Trenutno je v prvem planu prav sanacija desne brežine Kamniške Bistrice od Štude pa vse do Bišč oz. dalje do občinske meje z Dolom pri Ljubljani. Še naprej izvajamo sanacije obstoječih spodkopanih zidov in zajed z novimi zložbami, kar je največji in najzahtevnejši poseg ob urejanju poti. Investicijo pa zavlečejo postopki pridobivanja potrebnih zemljišč in vodovarstvenih soglasij. Upamo, da bomo že tekom tega leta ali najkasneje prihodnje leto uredili tudi ta odcep rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici in namestili ob pot urbano opremo, kot smo jo v zadnjih letih praktično ob celotni poti rekreacijske poti Kamniške Bistrice. Trenutno se izvaja gradnja brvi čez Dolsko mlinščico v Ihanu, s čimer bo prečkana ena od večjih preprek na levem bregu. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje za prečkanje Homške mlinščice v Mali Loki kar bo omogočilo povezavo obstoječih krakov poti med Biščami in Malo Loko.
_______________________________________________________________________

Občani se pritožujejo zaradi kroničnega iskanja prostih parkirnih mest na prezasedenem makadamu pri TUŠ centru. Pred leti, v mandatu nekdanje županje, so obstajali načrti o podzemni garaži v treh nivojih, kjer bi lahko parkiralo več kot 500 avtomobilov ali še enkrat toliko kot jih lahko sedaj. Je ta ideja še aktualna ali jo boste za uresničitev prepustili naslednjemu županu oz. županji?

Občinski podrobni prostorski načrt za območje Centra je bil ukinjen s sprejemom Občinskega prostorskega načrta leta 2018. Gradnja podzemne garaže se bo izvedla v okviru projekta širitve Zdravstvenega doma Domžale.
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________

Bo prizidek Zdravstvenega doma podprt s samooskrbo električne energije, k čemur so zavezane vse novodobne gradnje?

Da. Širitev Zdravstvenega doma Domžale je eden ključnih projektov Občine Domžale. Občina je k projektu že pristopila v sredini letošnjega leta; izdelana projektna naloga in investicijski program sta bila podlaga za aktivno iskanje finančnih mehanizmov sofinanciranja posameznih operacij projekta. Evropa namreč vedno manj sredstev namenja gradnji infrastrukture, za celotno investicijo praktično ni mogoče dobiti sredstva za sofinanciranje. Zato se po vsebinskih sklopih išče razpise, preko katerih bi lahko za celotno investicijo prejeli sredstva.
Eden takšnih je Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru pro-grama Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje za projekte, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021. Za prijavo nanj smo kot vodilni partner pripravili projekt GEOSUN, v katerem kot partnerji sodelujejo še občine Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin ter Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani. Vsebina projekta je vzpostavitev sistema hlajenja in ogrevanja ter ogrevanje sanitarne vode z rabo geotermalne energije ter izgradnja sončne elektrarne v okviru širitve Zdravstvenega doma Domžale. S projektom bomo občine soustanoviteljice začrtale tudi smernice za gradnje/obnove ostalih stavb javnega pomena tako z vidika načrtovanja, gospodarnega upravljanja in odgovornega ravnanja do okolja. Poleg inovativnega sistema ogrevanja/hlajenja prostorov in ogrevanja sanitarne vode z geotermalno vodo bomo namreč v okviru projekta s partnerjem Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelek za geologijo, uredili tudi referenčni center oz. showroom. Vzpostavili bomo vzorčni demonstracijski primer delovanja sistema ogrevanja javne zgradbe s pomočjo plitve geotermije v kombinaciji z drugimi alternativnimi viri energije na mestu ter pripravili vsebine, ki bodo podlaga za demonstracijo in izobraževanje širše in strokovne javnosti. Že sama izbira obnovljivega vira energije voda-voda presega obstoječo prakso, široka partnerstva, spremljanje učinkovitosti in referenčni center pa vzpostavljajo povsem nov pristop k investicijskim projektom.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________
Občani sprašujejo, zakaj se je občinska oblast odločila za betonsko ploščad pred Tuš centrom. Vsa mesta po Evropi in širom Slovenije poskušajo betonske zaplate že z ekološkega vidika spremeniti v zelene oaze. Si predstavljate, kako vroča bo ploščad poleti in kako bo to vplivalo na okolje? Lahko občanom navedete priimek in ime tistega, ki je sprejel tovrstno odločitev? Arhitekt Miha Volgemut nam sporoča, da je bila upoštevana večina njegovih idej pri sami izvedbi, a od koncepta se distancira. Vsaj tako ga je bilo razumeti. Vprašanje za arhitekta: »Je bila pri končni izvedbi upoštevana večina vaših rešitev?« odgovor: »Da, večinoma bo trg izveden tako, kot smo si ga zamislili.« (Vir: Slamnik).

Odločitev o izgledu ploščadi pred veleblagovnico je na podlagi predlogov stroke, sprejela občinska uprava Občine Domžale, ni imena in priimka, ker gre za timsko delo. Govorimo o središču mesta, prostor, ki je bil že prej pozidan in si zasluži urejenost in boljšo dostopnost. Ploščad bo tako omogočala tudi izvedbo dogodkov, kakršni so se odvijali na ploščadi že v preteklosti.
Urad župana Občine Domžale

 

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Stroka je na podlagi predloga občinske uprave (beri podžupanje, ki je zadolžena za ureditev centra mesta) sprejela odločitev glede izgleda ploščadi pred veleblagovnico. Tudi prenova Kolodvorske ulice je bila narejena po istem ključu.