19. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
651

V četrtek, 18. novembra 2021 je bila v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan izvedena 19. seja Občinskega sveta Občine Domžale.
Po ugotovljeni navzočnosti je bil potrjen zapisnik 18. seje. Seja se je nadaljevala po razširjenem dnevnem redu:

1. Volitve in imenovanja
– Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale
2. Določitev vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022
3. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana – skrajšani postopek
4. Sklep o spremembi cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec – skrajšani postopek
6. Sklep o določitvi prostorskih okolišev, iz katerih se financirajo prevozi učencev v osnovno šolo
7. Poročilo Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020 – nadaljevanje točke
8. Strategija turizma 2022-2029
9. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Domžale
10. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020
11. Vprašanja, pobude in predlogi

1. Občinski svet Občine Domžale je soglasno sprejel sklep, da se za direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale imenuje Andrej Jarc, Suhadole 43, 1218 Komenda, za mandatno obdobje petih let.

2. Občinski svet Občine Domžale je sprejel predloge sklepov o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022:

– Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2022 znaša 0,00158 €.
– Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2022 znaša 0,10298 €.
– Sklepa se uporabljata od 01. 01. 2022 dalje.

3. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana.

4. Občinski svet Občine Domžale je sprejel spremembo cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, mesečno na otroka:

– za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 543,27 EUR,
– za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih 3-4 leta je cena programa 401,13 EUR,
– stroški živil v ceni programa znašajo 38,12 EUR.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in se uporablja od 1. 1. 2022 dalje.

5. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec.

6. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi prostorskih okolišev, iz katerih se financirajo prevozi učencev v osnovno šolo.

7. Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s poročili Javnega komunalnega podjetja Prodnik:

– o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Domžale za leto 2020,
– o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda v občini Domžale za leto 2020,
– o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Domžale za leto 2020,
– o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v občini Domžale za leto 2020,
– o izvajanju investicijskih vlaganj v obnovo javne infrastrukture občine Domžale v letu 2020,
– o Letnem poročilu podjetja za leto 2020.

8. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Strategijo turizma 2022 – 2029.

9. Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednje amandmaje k Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Domžale:

– AMANDMA ŠT. 1:
V 2. točki Sklepa se besedilo »se razveljavi« nadomesti z besedilom »preneha veljati«.

– AMANDMA ŠT. 2:
V 2. točki Sklepa se črta zadnji (drugi stavek).

– AMANDMA ŠT. 3:
Doda se nova 3. točka Sklepa, ki se glasi: »Občinska uprava se zaveže v roku 30 dni po pričetku veljavnosti tega sklepa v zemljiško knjigo predlagati vpis zaznambe nepremičnin iz 1. točke sklepa kot javno kulturno infrastrukturo«.

– AMANDMA ŠT. 4:
Doda se nova 4. točka Sklepa, ki se glasi: »Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale«.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Domžale.

10. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi višine dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020

Direktorica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika je upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020, in sicer v višini 1 bruto plače direktorice na dan 1. 1. 2021.

11. Ob koncu seje so občinske svetnice in svetniki podali vprašanja, pobude in predloge, na katera bo odgovorjeno do naslednje seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo