T e D n i (K) Občine Kamnik 12.9.2022

0
495

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije na Prisojni poti 

V preteklem tednu je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., pričel z obnovo kanalizacije na Prisojni poti, kjer je zaradi erozije tal prišlo do poškodb na kanalizacijskem sistemu. Začasno se bo na tem delu vgradilo črpališče za odpadne vode, s katerim se bo odpadna voda prečrpavala v bližnji nepoškodovani kanalizacijski sistem. 

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku 

V preteklem tednu so se nadaljevala gradbena dela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra. V preteklem tednu je izvajalec zaključil z izgradnjo kanalizacije po JP 660523, do obstoječe čistilne naprave v Črni. Nadaljevala pa se je tudi obnova nasprotnega pasu državne ceste v okviru rednega vzdrževanja.

Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima. Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Intervencija – Mali grad

V preteklem tednu je bila uspešno zaključena intervencija nujne sanacije zidu na pobočja Malega gradu. Dela so bila izvedena na podlagi izdelane projektne dokumentacije in usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izredno zahtevno sanacijo je koordiniral in izvajal gradbeni ter geomehanski nadzor, geomehanik Martin Vrabec, ki je strokovnjak za zemeljske plazove. Nujno sanacijo so izvajala pogodbena podjetja Civilne zaščite in druge zunanje organizacije  in sicer Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje Varstvo d.o.o., Zavod za varstvo kulturne dediščine območne enote Kranj, Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., podjetje Žurbi Eko d.o.o. in podjetje Kaskader d.o.o. Občina Kamnik se vsem deležnikom nujne sanacije zidu zahvaljuje za kvalitetno izvedbo del.
 Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Dela na gradbišču se nadaljujejo, na območju lamele A poteka polaganje armature in opaževanje sten prvega nadstropja. Poteka tudi vzorčenje in potrjevanje nekaterih materialov in usklajevanje glede jeklene konstrukcije na lameli B. 

Mesečne subvencije

Občina Kamnik poziva vse starše otrok, ki trenutno prejemajo mesečne subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik, da občinski upravi javijo vsako spremembo, ki vpliva na upravičenost otroka do subvencije skladno 3. členom Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnika. To velja za tiste otroke, ki so v novem šolskem letu 2022/2022 prvič vstopili v vrtec.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu  pripravljali gradivo za javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja KA-80 (identifikacijska št. PA: 2903), številka elaborata: 01/UO902/2022, februar, dopolnitev marec 2022, izdelovalec družba Studio 3R arhitekturno in urbanistično načrtovanje d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 727/3 in 727/5 obe v k.o. 1911 – Kamnik. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se omogoči začasno rabo prostora za del prostorske enote KA-80, namenska raba površine za oddih, rekreacijo in  šport, zemljišče je trenutno travnik in gozd.  Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 5. septembra 2022 do vključno 20. septembra 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi https://www.kamnik.si/objave/107.

V preteklem tednu smo izdali več komunalnih soglasij za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Oddelek za urejanje prostora je na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21, 20/22) v navezavi na 298. in 338. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 50. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/2017 – ZUreP-2, 199/2021 – ZUreP-3) je javno razgrnil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 (v nadaljevanju SD OPN 2). Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2018 dne 14. 4. 2018. Razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN 2 je izdelala družba URBANIA d. o. o., Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, pod številko 043-3a-19. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost je potekala od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022.  V času javne razgrnitve smo prejeli več kot 200 pripomb. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje.

občini Kamnik in v Občini Mengeš so gradbena dela zaključena.

V občini Trzin potekajo dela na Kidričevi ulici, na Ljubljanski cesti in v industrijski coni Trzin. Na Kidričevi cesti je potekalo polaganje robnikov in nasipavanje. Na Ljubljanski cesti je bilo v preteklem tednu izvedeno nasipavanje in utrjevanje terena, kot predpriprava za polaganje asfalta, položen je bil tudi že grobi asfalt. V industrijski coni potekajo rušitvena dela in izkop terena.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Brezplačna delavnica: Osvojite znanja za učinkovito načrtovanje novih produktov in storitev na brezplačni delavnici o poslovnem modelu Canvas

Vabljeni na delavnico, ki jo organizira RRA LUR pod okriljem projekta sPOINT – Socialno POdjetniška INformacijska Točka v sodelovanju z Javnim zavodom Ceneta Štuparja – CILJ, na kateri boste spoznali poslovni model Canvas za razvoj novih produktov in storitev.

Brezplačna delavnica “Poslovni model Canvas – učinkovito načrtovanje novih produktov in storitev” bo potekala v torek, 13. septembra 2022, od 9.30 do 13. ure v prostorih JZ Ceneta Štuparja v Ljubljani v BTC-ju.

Na delavnici bo predstavljen poslovni model Canvas, učinkovita sodobna metodologija oz. orodje, ki ga uporabljajo najuspešnejša inovativna podjetja po vsem svetu, ne glede na velikost, starost ali dejavnost. Andreja Glavač, mentorica in predavateljica na JZ Ceneta Štuparja, vam bo predstavila, kako učinkovito načrtovati nove produkte in storitve. Prijave na delavnico so obvezne. Prijavite se lahko preko obrazca: https://forms.office.com/r/yJiNGj6GZ6. Več informacij: Tanja Pugelj (tanja.pugelj@rralur.si, 01 306 1921) ali Sanda Jerman (sanda.jerman@cene-stupar.si, 030 640 262).

Javna naročila

V četrtek, 8. septembra 2022, smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Nakup podvozja gasilskega vozila GV-1 (manjše gasilsko vozilo)«, katerega postopek Občina Kamnik vodi po pooblastilu PGD Duplica. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=456796

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 21. septembra 2022, do 9. ure.

Oglasno sporočilo