TeDni(K) Občine Kamnik (12.4.2021)

0
856

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev varnih poti v okolici Podružnični šoli Nevlje

V letu 2020 je bila uspešno izvedena prva faza izvedbe ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v bližini POŠ Nevlje, in sicer sočasno z gradnjo optičnega omrežja na tem območju. Izvedeni so bili ukrepi za umirjanje prometa (grbine), javna razsvetljava in delno sanirano vozišče. Vrednost investicije v letu 2020 je znašala 50.794 evrov. Občina Kamnik pa letos v mesecu aprilu nadaljuje z deli na lokalni cesti skozi Nevlje. Potrebno je urediti usad in nato izvesti asfaltiranje od Podružnične šole Nevlje do Pungertarja. Predvidena vrednost investicije znaša 20.000 evrov.

V nadaljevanje te investicije sledi še zunanja ureditev varne šolske poti pri Podružnični šoli Nevlje.

Zbirni center za ravnanja z odpadki Suhadole

Izvajalec del SGP Graditelj, d. d. zaključuje z izvedbo gradbeno-obrtniških del na objektu Zbirni center Suhadole. Vse vozne površine so asfaltirane.

Izvedena so zaključna dela pri postavitvi vrat in panelne ograje okrog zbirnega centra ter varnostnih/zaščitnih jeklenih verig na armiranobetonskem opornem zidu. V tem tednu bo opravljen končni pregled izvedenih del na objektu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Ureditev fontane na Trgu talcev

Občina Kamnik je začela z obnovo fontane na Trgu talcev, ki ima status spomenika NOB in je kot taka evidentirana v registru nepremične kulturne dediščine.

Spomenik je del ureditve trga in je evidentiran v registru nepremične kulturne dediščine pod št. EŠD – 5272.

Pri obnovi spomenika je predvideno:

 • popravilo in čiščenje celotnega spomenika s podstavkom,
 • popravilo dotrajanih vodovodnih in elektro – inštalacij,
 • izdelava novih kovinskih izlivnikov na vrhu fontane,
 • čiščenje in obnova napisnih plošč ter obnova črk,
 • sanacija in popravilo stikov med posameznimi elementi spomenika,
 • ustrezna zaščita spomenika.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s pogoji in navodili pristojnega konservatorja. Restavrator je začel z deli v začetku aprila, predviden rok za dokončanje del pa je 15. 6. 2021.

Vabilo k sodelovanju ob nastajanju Kamniškega zbornika za leto 2022

Vabilo k sodelovanju ob nastajanju Kamniškega zbornika za leto 2022Uredniški odbor Kamniškega zbornika vljudno vabi, da s prispevkom sodelujete v Kamniškem zborniku 2022.

Kamniški zbornik izdaja Občina Kamnik, ureja pa uredniški odbor, ki ga sestavljajo glavna urednica dr. Marjeta Humar, župan Matej Slapar, dr. Helena Dobrovoljc, Tone Ftičar, Anže Slana,  Dušan Sterle, Kristina Jamšek,  dr. Jože Urbanija, dr. Brane Vreš, mag. Zora Torkar, mag. Breda Vukmir Podbrežnik,  Vlado Motnikar, dr. Boris Kern, Marko Trobevšek in Lea Logar.

V Kamniškem zborniku objavljamo prispevke, ki obravnavajo tematiko, vezano na občino Kamnik. Znanstveni in strokovni članki bodo recenzirani.

Prispevek je treba oddati do 1. decembra 2021prijavite pa se lahko glavni urednici na telefonsko številko 031/564 705 ali na elektronski naslov marjeta.humar@guest.arnes.si.

Razpis Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik smo Kamniške svetilke prižgali v letu 2019, ko smo praznovali 70 let obstoja knjižnice. Prižgali smo jih v novembru, ker se nam je zdelo, da more luč ustvarjalnosti razsvetliti temo, za katero prav v novembrskih dneh zdi, kot da je premagala dan. Prižgali smo jih z namenom, da bi spodbudili odrasle k literarnemu ustvarjanju, k pisanju kratkih zgodb in pesmi. Kamniške svetilke so gorele vse do letošnjega kulturnega praznika, ko se je dan že toliko podaljšal, da smo jih lahko ugasnili in pogledali kaj se je nabralo medtem, ko so vabile k ustvarjanju. Drugič smo jih prižgali 3.12. in so gorele do 8.2., torej čas, ki je zaznamovan s pesnikom Francetom Prešernom – od Veselega dne kulture do slovenskega Dneva kulture.

Tema tokratnega razpisa Poslušam je ustvarjalce usmerja k medsebojni povezanosti, razumevanju, spoštovanju, podpori in odnosom. Namesto socialnih stikov iz oči v oči so v času epidemije značilni stiki preko računalniških ekranov, kljub temu pa je pomembno, da se ljudje slišimo. Lahko je ravno obratno – lahko se ne slišimo in ne razumemo, lahko pa se slišimo, a ne razumemo. Pomembno je, da si delimo zgodbe, ki so se spletle v času epidemije, kar je bil glavni cilj tega literarnega natečaja.

Literarni natečaj je bil namenjen vsem odraslim, torej tistim, ki bodo v letu 2021 dopolnili vsaj 17 let in starejšim, in ki pesnijo ali pišejo kratko prozo. Strokovno žirijo so sestavljali kamniški poznavalci literature. To so bili prof. Kristina Jamšek, profesorica na kamniški srednji šoli, radijski novinar Vladimir Motnikar, ki že dolga leta ustvarja literarne oddaje, prof. Anže Slana, ki je soustvarjalec kamniške kulture.

Rezultati natečaja

a literarni natečaj II. Kamniške svetilke, ki je potekal od 3. decembra 2020 do 8. februarja 2021, je prispelo 22 kratkih zgodb in 35 del s področja poezije, ki jih je prispevalo 32 avtorjev. Vsa prispela dela smo po koncu zbiranja prispevkov anonimizirali in označili. Člani strokovne žirije tako niso vedeli za avtorje posameznih del.

Strokovna žirija je izbrala po eno najboljše delo s področja kratke proze in poezije, izbrala je tudi po 3 dodatna dela v vsaki zvrsti, ki bodo ob najboljših dveh objavljena v zborniku II. Kamniške svetilke.

Rezultati literarnega natečaja II. Kamniške svetilke

Kratke zgodbe

 • Najbolje ocenjeno in nagrajeno delo:
 • Alja KrhinMonolog umirajoče duše
 • Izbrana dela:
 • Uršula Vratuša: Nosečnost nekega gospoda
 • Mitja Lovše: Onadva
 • Franjo Frančič: Podobe brez sanj

Poezija

 • Najbolje ocenjeno in nagrajeno delo:
 • Pino PograjcBrezno
 • Izbrana dela
 • Anamarija Mihovec: Stetoskop
 • Aljoša Rebrača: Informacijska emulzija
 • Nina Jelovšek: Apollo

Vsem, ki ste se udeležili literarnega natečaja, še posebej pa avtorjem najboljših in dodatnih izbranih del, iz srca čestitamo. 

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 3) in Okoljsko poročilo za SD OPN Kamnik št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019 dne 7. 6. 2019. Dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 3 je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale. Okoljsko poročilo je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane (26. 2. 2020, dopolnitev 6. 3. 2021).

SD OPN Kamnik št. 3 je namenjen širitvi namenske rabe prostora LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju in s tem nadaljnji razvoj družbe Calcit d.o.o., ki je specialist za proizvodnjo najkakovostnejših kalcijevo – karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov ter drugi največji dobavitelj suspenzij (slurryjev) za papirno industrijo na evropskem trgu.

Pridobivanje mineralne surovine trenutno poteka v obstoječem kamnolomu Stahovica. Nadaljnji gospodarski razvoj proizvodnega programa družbe je velikega pomena za gospodarski razvoj občine, regije in države, tehnološki razvoj dejavnosti in razvoj novih delovnih mest, vendar zalog mineralne surovine za optimalno in dolgoročno proizvodnjo ter nadaljnji razvoj dejavnosti v obstoječem pridobivalnem prostoru ni dovolj. Na nahajališču je še veliko virov mineralne surovine, geološke in morfološke razmere so ugodne za nadaljevanje pridobivanja kamnine. Ugotovljeno je bilo, da se apnenec in delno kalcit nadaljujeta proti severu in da je iz vidika zalog in virov nameravana širitev kamnoloma upravičena.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo poteka od 9. aprila 2021 do vključno 10. maja 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 21. aprila 2021, s pričetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Od 15. marca do vključno 16. aprila 2021 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-104 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba Jukum d.o.o., Šmartno pri Litiji. Meja območja OPPN je določena v OPN Kamnik in obsega enoto urejanja prostora z imenom KA-104. Območje je na severu omejeno s Korenovo cesto na vzhodu s športnimi površinami ter na jugu s športnim letališčem. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104 je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 231/2020. Pobudniki želijo v območju obravnave obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti tudi vso komunalno infrastrukturo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V preteklem tednu se je zaključila javna razgrnitev za elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto Poreber-EUP KE-26/236, številka elaborata URBI-2033, oktober 2020, izdelovalec URBI d.o.o. Oblikovanje prostora,  Trnovski pristan 2, Ljubljana  (ID št. PA: 2199), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 296/9 in 296/10, obe v k.o. 1896 – Tučna. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Podreber KE -26/236. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost je potekala od 15. marca 2021 do vključno 1. aprila 2021. Na razgrnjeno gradivo Oddelke za urejanja prostora ni prejel pripomb.

Začet je postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3. Izhodišča, ki jih je pripravil izdelovalec POPULUS d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta 502-18-20, so objavljena na spletni strani občine http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacr. Obravnavano območje se nahaja v enoti urejanja KA-78, ki je namnjena proizvodnim objektom. Predvideni posegi na podlagi SD OPPN B11 Titan – svit št. 3 so predvideni na parcelah št. 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlage te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti, skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44 dne 26. 3. 2021. V preteklem tednu so bile nosilcem urejanja prostora posredovane vloge za konkretne smernice in mnenje glede vplivov na okolje.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

Na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (TED) je objavljeno javno naročilo »Storitev strokovnega gradbenega nadzora ter vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja (SPO)«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi). Javno naročilo se, v skladu z ZJN-3, vodi po odprtem postopku. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 3. 5. 2021, do 9. ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo